Nova KBM
 

Odgovorno kreditiranje| NKBM

V banki se zavezujemo k odgovornemu kreditiranju in skrbi, da naši kreditojemalci razumejo najetje kredita v podrobnosti.

ODGOVORNO KREDITIRANJE

V banki se zavezujemo k odgovornemu kreditiranju in skrbi, da naši kreditojemalci podrobno razumejo najetje kredita.

Izračunajte si svojo kreditno sposobnost.

IZRAČUN KREDITNE SPOSOBNOSTI

 

NAŠA ZAVEZA
 

Nova KBM    Transparentno informiranje, popolno razkritje.

Nova KBM     Profesionalnost.

Nova KBM   Svetovanje pri izbiri ustreznega kredita in razumljiv cenik.

 

Nova KBM      Preverjane kreditne sposobnosti.

Nova KBM    Jasno oglaševanje.
 
VAŠA ZAVEZA
 
Nova KBM Izberite ustrezen kredit in postavite vprašanja.
 
Nova KBM   Preberite standardne predhodne informacije in kreditno pogodbo.

Nova KBM    Odgovorno prevzemajte kreditne obveznosti.
Nova KBM     Redno izpolnjujte kreditne obveznosti.

Nova KBM     Obveščajte nas o spremembah vaših podatkov.
 

Sprememba pogojev kreditiranja


Z namenom blažitve in preprečitve čezmerne rasti potrošniškega kreditiranja je Banka Slovenije dne 1.11.2019 sprejela makrobonitetne ukrepe , ki vplivajo na odobravanje kreditov potrošnikom.

Zaradi spoštovanja ukrepov (omejitev), so se že tako visoki standardi odobravanja kreditov v Novi KBM spremenili:

 

Nova KBM

Maksimalna ročnost potrošniškega kredita je 7 let (do sedaj je bila maksimalna ročnost 8 let).
 

 Nespremenjeno pri naši banki ostaja: 

Nova KBM

Najvišja dovoljena vrednost razmerja med zneskom kredita in letnim dohodkom potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Nova KBM


Najvišjo priporočena vrednost razmerja med zneskom kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan ob sklenitvi kreditne pogodbe.

 
Pri izračunu kreditne sposobnosti smo prilagodili:
Nova KBM
Upoštevanje prilivov na letni ravni. Torej za zadnjih 12 mesecev (prej smo upoštevali le zadnje 3 mesece).
Nova KBM

Za vzdrževane člane smo prilagodili znesek, kot ga je določil ukrep.
   

 
 

 

 

Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.

Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:
  • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
  • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.
 
 

Vse, kar morate vedeti o kreditiranju:

PRED NAJETJEM KREDITA JE DOBRO VEDETI
 

Ali dejansko potrebujete kredit?


 

Ali si sploh lahko privoščite kredit?


 

Na kaj morate biti pozorni pri najemu kredita?


PRAVILNO IZBERITE KREDIT
 

Kateri kredit izbrati? 


 
 

Kako pridobim ponudbo?


 
KREDITNA SPOSOBNOST IN ZAVAROVANJE KREDITA

 Kaj je kreditna sposobnost?


 

Kaj je SISBON? 


 

Zakaj sploh zavarovanje kredita? 


STROŠKI KREDITA
  

Kaj je efektivna obrestna mera?


 
 

Obrestne mere


PO NAJETJU KREDITA JE DOBRO VEDETI
 

Redno izpolnjujte kreditne obveznosti 


 

Obveščajte nas o spremembi vaših podatkov  


 

V primeru težav z odplačevanjem kredita (zaradi izgube službe, daljše bolniške, …) takoj kontaktirajte banko

 
 

Možnost predčasnega odplačilo kredita


   
 

Poskrbite za vašo varnost in varnost vaših najbližjih

 
 

Mala šola obrestnih mer

Nova KBM

Obrestna mera se v času trajanja kredita ne spreminja, kar pomeni, da stranka celotno obdobje odplačevanja vsak mesec plača enak znesek mesečne obveznosti,
in tako z gotovostjo ve, kakšne so skupne obresti, ki jih bo plačala.

Običajno je fiksna obrestna mera v primerjavi s spremenljivo višja, saj zagotavlja stranki nespremenljivo mesečno obveznost za celotno obdobje.

 
Nova KBM

Obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR, ki se spreminja, in obrestnega pribitka (marže), ki ostaja fiksen celotno obdobje.

V primeru spremembe 6-mesečnega EURIBOR-ja se lahko mesečna obveznost zviša ali zniža.

Če bi EURIBOR znašal manj kot 0,00%, za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00%, banka uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0,00%, povečani za pribitek.

Običajno je spremenljiva obrestna mera nižja od fiksne obrestne mere, saj lahko ima stranka različno anuiteto vsakih šest mesecev.

 
Nova KBM

Kombinirana obrestna mera je kombinacija fiksne in spremenljive obrestne mere. Kredit se v prvem obdobju obrestuje po fiksni obrestni meri (5- ali 10-letno obdobje).

Po preteku obdobja s fiksno obrestno mero se lahko stranka odloči za nadaljevanje kredita s fiksno obrestno mero* ali za nadaljevanje s spremenljivo obrestno mero.


* V skladu s takrat veljavno obrestno mero.

 

KAJ JE EFEKTIVNA OBRESTNA MERA?


Prikaže dejansko ceno kredita in je prikazana kot skupni stroški  kredita, ki vključuje obresti in vse bančne stroške
(kot so stroški odobritve in zavarovanja kredita, stroški vodenja kredita, stroški vodenja transakcijskega računa,...).

 

Nova KBM

REFORMA REFERENČNIH OBRESTNIH MER – SPLOŠNE INFORMACIJE

 
Kaj so referenčne obrestne mere?

Referenčne obrestne mere se uporabljajo pri določitvi pogodbene obrestne mere v različnih finančnih pogodbah, na višino katerih pogodbene stranke nimajo vpliva, saj jih izračunava neodvisen organ. Običajno predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih. Kažejo lahko, koliko stane banke, kadar si med seboj ali od drugih virov (na primer od pokojninskih skladov, zavarovalnic ali skladov denarnega trga) izposojajo denarna sredstva.

Referenčne obrestne mere se uporabljajo v celotnem gospodarskem sistemu, ključno vlogo pa imajo v finančnem in bančnem sistemu. Banke jih uporabljajo predvsem v posojilnih pogodbah, ki so jih sklenile s posamezniki in podjetji.

Banka na primer odobri podjetju kredit po dogovorjeni (spremenljivi) pogodbeni obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere (npr. EURIBOR) in obrestnega pribitka v višini dveh odstotkov letno. V tem primeru to pomeni, da bo podjetje plačalo pogodbene obresti v višini referenčne obrestne mere, povečane za pribitek v višini dveh odstotkov letno. Pogodbene obresti se povečajo, če se referenčna obrestna mera zviša, oziroma se zmanjšajo, če se referenčna obrestna mera zniža.

Zakaj se referenčne obrestne mere reformirajo in kako to poteka?

Referenčne obrestne mere so koristne, dokler so zanesljive in nepristranske – izračunavati bi se morale transparentno ter biti lahko in javno dostopne. Če pogodba temelji na zanesljivi referenčni obrestni meri, ne more nobena od strank vplivati na dogovorjeno obrestno mero. Ker so referenčne obrestne mere gospodarsko pomembne, je ključno, da se njihova zanesljivost zagotovi z jasno strukturo upravljanja in transparentno metodologijo.

Trenutno se evropske referenčne obrestne mere temeljito reformirajo. Proces reformiranja poganja predvsem Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (t.i. Uredba EU o referenčnih vrednostih), ki je bila sprejeta leta 2016, veljati pa je začela januarja 2018. V letu 2021 je bila uredba še nekoliko spremenjena, in sicer je uvedla možnost zakonske določitve nadomestne obrestne mere s strani Evropske komisije. 

Ključne referenčne obrestne mere

Ključne referenčne obrestne mere

EURIBOR® je referenčna obrestna mera, po kateri lahko banke v Evropski uniji in Evropskem združenju za prosto trgovino (EFTA) pridobijo sredstva na nezavarovanem denarnem trgu. Definirana je za več ročnosti: en teden ter en, tri, šest in dvanajst mesecev. Organ, ki upravlja to referenčno obrestno mero, je Evropski inštitut za denarne trge (EMMI). Metoda v čim večji meri temelji na dejanskih transakcijah vnaprej definiranih ročnosti.

Če to ni mogoče, pa se za čim večjo robustnost referenčne obrestne mere uporabljajo kalkulacijske tehnike, ki jih definira EMMI, za izračun iz širšega spektra ročnosti ali po potrebi še kakšne druge tehnike, kombinacija tehnik in strokovna presoja bank, ki sodelujejo v panelu.  
 

€STR je obrestna mera, ki odraža stroške nezavarovanega izposojanja bank čez noč na evrskem območju pri bankah, skladih denarnega trga, zavarovalnicah in drugih finančnih ustanovah.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) je skupina londonskih referenčnih obrestnih mer, ki vključuje LIBOR CHF.

Zakaj se ukinja LIBOR?

Administrator LIBOR-ja je ICE BA (ICE Benchmark Administration), ki jo nadzoruje britanski organ FCA (Financial Conduct Authority). Marca 2021 je FCA obvestila javnost, da objava londonske referenčne obrestne mere LIBOR v CHF, GBP, EUR in JPY ter enotedenski in dvomesečni USD ne bo več zagotovljena po izteku leta 2021, zato moramo banke prenesti obstoječe pogodbe na alternativne oz. nadomestne referenčne obrestne mere do 31. decembra 2021. LIBOR za preostale ročnosti v USD prenehajo 30. junija 2023.

Sprememba zadeva vse banke oz. finančne pogodbe, vezane na LIBOR v omenjenih valutah (USD, CHF, EUR, GBP, JPY).

Kaj ukinitev LIBOR-ja v CHF pomeni za stranke bank?

Nova KBM bo stranke pravočasno obvestila o nadomestilu za LIBOR CHF oz. takoj ko bo odločitev o tem sprejeta. Odločitev o tem se pričakuje jeseni letos in je odvisna od tega, ali bo:

- na ravni Evropske unije sprejeta zakonodajna rešitev glede nadomestila za LIBOR CHF, ki bo veljala za vse finančne institucije v EU,

- ali pa bodo te rešitve morale sprejeti države članice EU oz. njihove banke posebej.

Kdaj se bo začela uporabljati referenčna obrestna mera, ki bo nadomestila LIBOR CHF?

Nova referenčna obrestna mera se bo začela upoštevati ob prvi prilagoditvi vrednosti v letu 2022.

Ali se spreminjajo tudi druge referenčne obrestne mere?

Mnogih drugih referenčnih obrestnih mer, npr. EURIBOR v evrskem območju, HIBOR v Hongkongu, BBSW v Avstraliji, CDOR v Kanadi in TIBOR na Japonskem, ne upravljajo ali urejajo enako kot LIBOR in naj bi ostale nespremenjene do nadaljnjega oz. dokler njihovi upravljavci ne sporočijo drugače.

Nekatere referenčne obrestne mere so že bile reformirane ali pa se bodo spremenile v prihodnosti. Evropska centralna banka je že leta 2017 sklenila razviti evrsko kratkoročno obrestno mero (€STR) – referenčno obrestno mero, ki je na voljo od 2. oktobra 2019 in je zamenjala EONIO.

ZGODBE NAŠIH KOMITENTOV

Ko potrebujete gotovino:

Nova KBM


Novo udobje

"Žalostno opazujem svojo dnevno sobo in uničeno sedežno garnituro."

 


 
 

Nova KBM


Obožujem svoj motor

"Moj motor se je nekaj dni pred odhodom na počitnice pokvaril."

 


    

 

Ko se odločate za nov dom ali prenovo:

Nova KBM


Moja idilična hiša na obrobju mesta

"Od starih staršev sem podedovala hišo nedaleč stran od mestnega središča. Velike ideje o popolni preobrazbi hiše so z redno zaposlitvijo postajale vse bolj uresničljive."

 


 

 
Nova KBM


Končno imam popolnoma svoj dom

"O novem stanovanju sem sanjal že v študentskih letih. Našel sem službo in osebo, s katero imava skupne sanje."

 


 

Ko se zgodijo nepričakovane situacije:

Nova KBM


Izgubila sem službo in nisem zmogla odplačevati kredita

"Takoj po študiju na Pedagoški fakulteti sem se zaposlila. Kmalu zatem sem se tudi poročila. Mož se je zaposlil v bližnjem kmetijskem kombinatu. Vse je šlo kot po maslu ..."

 
 

     

Če redno poravnavanje vaših obveznosti postane problem ali pa imate težave pri odplačevanju kredita, vas prosimo, da nas nemudoma kontaktirate:

 

 
Nova KBM


Z združitvijo dolga sem uredil svoje finance

"V zadnjem času sem se večkrat prebudil iz spanca sredi noči. Zaradi moje zadolženosti me je mučil strah pred prihodnostjo."