Nova KBM
 

Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb | NKBM

Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb

 

ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI IZ KREDITNIH POGODB

 

V Novi KBM smo se na začetek veljave Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) skrbno pripravili. 
 
Za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb lahko po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev zaprosijo tisti kreditojemalci, ki se jim je finančno stanje zaradi epidemije covid-19 dokazljivo poslabšalo, in to so:
  • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • zadruge, društva, zavodi, ustanove, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilci kmetijskega gospodarstva, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in samozaposlene osebe,
  • fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče.
V skladu z določbami ZIUOPOK:
  • se bo oddana vloga za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb nanašala na obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, torej od vključno 12. 3. 2020.
  • Imajo kreditojemalci možnost podati vlogo za odlog plačila obveznosti do najkasneje 6 mesecev po preklicu epidemije covid-19.
  • pomeni odlog plačila po tem zakonu prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za izbrani čas trajanja odloga plačila.
  • se obresti v času odloga plačila obveznosti obračunavajo. Kreditojemalec jih bo lahko poravnal v enkratnem znesku, po koncu obdobja odloga, s prvo naslednjo anuiteto ali mesečno, po koncu obdobja odloga, pri čemer bodo obroki razdeljeni na število mesecev preostale odplačilne dobe.
  • skleneta banka in kreditojemalec o odlogu plačila dodatek h kreditni pogodbi.

 

POMEMBNO:
  • Svetujemo vam, da odločitev o odlogu in njegovi dolžini, skrbno premislite. V času odloga se vam obresti obračunavajo in ste jih dolžni poravnati po obdobju odloga. Obresti, natekle v obdobju odloga tako za vas predstavljajo dodaten strošek, ki ga ne bi imeli, če ne bi sklenili odloga.
 

Vloga za Fizične osebe    Vloga za Pravne osebe