Nova KBM

Izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM bo pozitivno vplivalo na njen razvoj | NKBM

Aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM so v polnem teku. Danes je banka objavila ponudbo za odkup oziroma zamenjavo hibridnih obveznic in najavila izdajo novih obveznic. O dokapitalizaciji bodo delničarji odločali 11. decembra letos na skupščini, prodaja deleža banke v Zavarovalnici Maribor poteka po časovnem načrtu. Z ustrezno kombinacijo teh aktivnosti banka načrtuje do konca leta zagotoviti ustrezno strukturo in kakovost kapitala banke ter nato vzdrževati količnik kapitalske ustreznosti (Core Tier 1) nad priporočeno vrednostjo 9 odstotkov, kar narekuje evropski regulator EBA. Dodatni kapital bo pozitivno vplival tudi na utrjevanje tržne pozicije banke in njen nadaljnji razvoj.

Začnite tipkati, kar iščete

Izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM bo pozitivno vplivalo na njen razvoj

13 november 2012
OBVESTILA
Aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM so v polnem teku. Danes je banka objavila ponudbo za odkup oziroma zamenjavo hibridnih obveznic in najavila izdajo novih obveznic. O dokapitalizaciji bodo delničarji odločali 11. decembra letos na skupščini, prodaja deleža banke v Zavarovalnici Maribor poteka po časovnem načrtu. Z ustrezno kombinacijo teh aktivnosti banka načrtuje do konca leta zagotoviti ustrezno strukturo in kakovost kapitala banke ter nato vzdrževati količnik kapitalske ustreznosti (Core Tier 1) nad priporočeno vrednostjo 9 odstotkov, kar narekuje evropski regulator EBA. Dodatni kapital bo pozitivno vplival tudi na utrjevanje tržne pozicije banke in njen nadaljnji razvoj.
 

Banka je danes objavila ponudbo za odkup oziroma zamenjavo hibridnih obveznic  
Banka ima z izdani dve hibridni obveznici v skupni višini 150 milijonov evrov, ki se upoštevata kot dodatni kapital. Danes je banka  imetnikom hibridnih obveznic ponudila možnost odkupa le-teh v gotovini z diskontom oziroma možnost zamenjave le-teh z diskontom v nepodrejen dolžniški vrednostni papir z zapadlostjo 5 let, skladno s pogoji, objavljenimi v ponudbi. Banka ponuja odkup oziroma zamenjavo podrejenih instrumentov v skupni vrednosti največ do 75 milijonov evrov EUR, od tega bo največ 20 milijonov evrov odkupljenih z gotovino. Glede na uspešnost ponudbe se banka lahko odloči za zamenjavo ali odkup večjega zneska. Obstoječi imetniki, ki se za ponudbo ne bodo odločili, bodo obdržali lastništvo nad obveznicami pod nespremenjenimi pogoji. Ponudba se izteče predvidoma 30. novembra letos, izplačilo imetnikom obveznic in izdaja novih obveznic pa je predvideno sredi decembra. Banka načrtuje, da bo iz naslova diskonta ustvarila dobiček, ki bo namenjen za zagotavljanje kapitalske ustreznosti. Z izdajo novih obveznic pa bo zagotovljena tudi nadaljnja likvidnost banke.


Na skupščini 11. decembra bodo delničarji banke odločali o povečanju kapitala
Na skupščini, ki bo 11. decembra v Mariboru, bodo delničarji odločali o predlogu, da se osnovni kapital banke poveča s sedanjih okoli 40,8 milijona evrov na 80,9 milijona evrov. Povečanje je načrtovano z izdajo novih 38.461.539  delnic,  emisijska vrednost ene nove delnice je 1,30 evrov, banka pa bi  z uspešno prodajo novih delnic pridobila 50 milijonov evrov.  Uprava in nadzorni svet banke predlagata, da obstoječi delničarji ne bi imeli prednostne pravice. Na podlagi izkušenj dokapitalizacij v letih 2009 in 2011 in opravljenih razgovorih je namreč pričakovati manjše zanimanje  večine obstoječih delničarjev v postopkih dokapitalizacije banke. Skladno z mednarodno prakso v takih primerih pa bo uprava večje obstoječe institucionalne vlagatelje povabila k sodelovanju  v postopku dokapitalizacije. Na skupščini bodo delničarji odločali tudi o podelitvi  pooblastila upravi, da v obdobju petih let s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča za skupno največ 120,37 milijona evrov za zamenjavo hibridnih dolžniških instrumentov  v delnice. 


Prodaja deleža v Novi KBM poteka po predvidenem časovnem načrtu
Pogajanja v zvezi s prodajo 51-odstotnega deleža Nove KBM v Zavarovalnici Maribor  potekajo skladno s časovnim načrtom. Banka je v začetku decembra prejela različne ponudbe,  med drugim ponudbo družb KD Group d.d. in Pozavarovalnica Sava d.d., ki sta kot javni delniški družbi svojo odločitev tudi javno objavili. Podrobnosti zaradi spoštovanja pogodbene zaupnosti in načel enakomernega obveščanja ter omejitev, ki veljajo za javne delniške družbe, v tej fazi banka ne more razkrivati.  Delničarje in zainteresirano javnost bo o izidu prodajnega postopka obvestila ob zaključku prodaje.  


Javna objava obvestila za odkup oziroma zamenjavo (hibridnih) obveznic  (samo v angleškem jeziku)
Sklic 23. skupščine Nove KBM (datum sklica: 9. 11. 2012)