Nova KBM

Videonadzor | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

VIDEONADZOR

Obveščamo vas, da se na objektih Nove KBM izvaja VIDEONADZOR. Videonadzor  izvajamo z namenom, da se zagotovi višja stopnja varovanja ljudi in premoženja ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za  nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.
 
Nova KBM

Videonadzor se izvaja na tistih območjih, kjer je potrebno in možno varovati zgoraj navedene interese. Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom.

 
 
O upravljavcu videonadzora in kje lahko dobite več informacij
Upravljavec videonadzora  je Nova Kreditna banka Maribor d.d. (Nova KBM), Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka: 5860580000, davčna številka: SI 94314527, predsednik uprave banke: John Michael Denhof.

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z videonadzorom nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 229 22 90 ali nam pišete na elektronski naslov: varovanje@nkbm.si.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: e-mail: dpo@nkbm.si.
 
Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo in čas hrambe?
Nova KBM vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov posnetkov videonadzora, iz katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

1. posnetek posameznika (slika),
2. podatek o lokaciji,
3. datum in čas posnetka,
4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Video nadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo.
 
Zakaj obdelujemo osebne podatke in na katerih pravnih podlagah?


Nova KBM obdeluje osebne podatke pridobljene na podlagi videonadzora na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za namene zagotavljanja varovanja oseb in premoženja. V Novi KBM se zavezujemo, da vaše osebne podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov, in vam zagotavljamo, da jih ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretjim osebam brez ustrezne zakonske podlage oz. predhodnega obvestila in vašega soglasja. Nova KBM zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v države zunaj EGP / EU, razen če je to potrebno za namene izvajanja dejavnosti izvajanja pogodbe oz. pred-pogodbenih ukrepov z vami.

Nova KBM pri morebitnem posredovanju osebnih podatkov zagotovi enega od naslednjih ustreznih zaščitnih ukrepov:
  • za tretjo državo, njeno ozemlje oziroma sektor je Evropska komisija izdala sklep o ustreznosti ravni varstva podatkov,
  • z odobrenimi zavezujočimi poslovnimi pravili,
  • s sprejetimi oziroma odobrenimi standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih sprejme Evropska Komisija,
  • z odobrenim kodeksom ravnanja in sprejeto zavezo glede pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko pridobite, če nam pišete na naslov »dpo@nkbm.si«.
 
Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov pridobljenih na podlagi videonadzora?

Vaše osebne podatke, ki jih posredujete Novi KBM, lahko uporabljajo uslužbenci Nove KBM in Skupine Nove KBM, kot tudi uslužbenci pogodbenih obdelovalcev Nove KBM, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje in pogodb o obdelavi osebnih podatkov, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju vaših  osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci na področju zagotavljanja varnosti oseb in premoženja. To so zaupanja vredne družbe, ki smo jim zaupali obdelavo posameznih osebnih podatkov. Natančen seznam pogodbenih obdelovalcev in druge informacije, povezane s kategorijami uporabnikov, lahko pridobite, če nam pišete na naslov »dpo@nkbm.si«.

Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost Nove KBM v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. Upravljavec videonadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi.

Nova KBM vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam (npr. pristojnim državnim organom), če takšno obveznost posredovanja oz. razkritja Novi KBM nalaga zakon.
 
Kako dolgo lahko hranimo vaše osebne podatke, pridobljene iz videonadzornega sistema?

Z video nadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-2, vendar največ eno leto. Nova KBM vaše osebne podatke hrani in varuje na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Nova KBM lahko hrani vaše osebne podatke tudi dlje, če jih ne more izbrisati zaradi zakonskih, regulatornih ali tehničnih razlogov.
 
Vaše pravice in kako jih lahko uresničujete ?
Nova KBM vam kot upravljavec vaših osebnih podatkov zagotavlja možnost uresničevanja naslednjih pravic:
  •  pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: dostopate lahko do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z vami, se seznanite z obdelavo in preverite njeno zakonitost;
  •  pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da Nova KBM brez nepotrebnega odlašanja popravi vaše netočne osebne podatke;
  •  pravico do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da Nova KBM brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja
  •  pravico do omejitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da Nova KBM omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahtevate omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Nova KBM vaših podatkov ne potrebuje več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  • pravico do prenosljivosti: zahtevate lahko, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali Novi KBM, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter da te podatke Nova KBM posreduje drugemu upravljavcu (kadar je to tehnično izvedljivo);  
  • pravico do ugovora: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar se ta izvaja za izpolnjevanje zakonitih interesov Nove KBM ali tretje osebe.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite tako, da izpolnite obrazec, ki je na voljo v vseh poslovalnicah in na spletni strani banke www.nkbm.si/vop ali pa nam pišete na varovanje@nkbm.si.

Če menite, da Nova KBM vaše zahteve ni ustrezno obravnavala, se lahko pritožite pri Novi KBM v 15 dneh. Prav tako pa se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; gp.ip@ip-rs.si).