Nova KBM

V prvih devetih mesecih stabilno poslovanje in 36, 1 milijona evrov dobička | NKBM

Danes je Nova KBM objavila prvo informacijo o poslovanju v prvih devetih mesecih. Banka je v tem obdobju ustvarila 36,1 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja, kar je 62,1 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od letošnjega polletja je banka za 4 milijone evrov povečala stanje kreditov strank, ki niso banke in povečala tržni delež kreditov. Tržni delež depozitov pa je ohranila nad bilančnim tržnim deležem. Med prednostnimi nalogami banke ostajajo osredotočenost na stranke in krepitev partnerskega odnosa z njimi, obvladovanje stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje slabih naložb in prestrukturiranje Skupine Nove KBM.

Začnite tipkati, kar iščete

V prvih devetih mesecih stabilno poslovanje in 36, 1 milijona evrov dobička

30 oktober 2015
OBVESTILA
Danes je Nova KBM objavila prvo informacijo o poslovanju v prvih devetih mesecih. Banka je v tem obdobju ustvarila 36,1 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja, kar je 62,1 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od letošnjega polletja je banka za 4 milijone evrov povečala stanje kreditov strank, ki niso banke in povečala tržni delež kreditov. Tržni delež depozitov pa je ohranila nad bilančnim tržnim deležem. Med prednostnimi nalogami banke ostajajo osredotočenost na stranke in krepitev partnerskega odnosa z njimi, obvladovanje stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje slabih naložb in prestrukturiranje Skupine Nove KBM.
 
Poslovanje v prvih devetih mesecih je rezultat spodbudnejših makroekonomskih napovedi in uresničevanja poslovnih ter strateških odločitev banke.

Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM, pojasnjuje: »V zadnjih mesecih v primerjavi s povprečjem letošnjega leta sklepamo več novih kreditnih in depozitnih poslov ter v ključnih segmentih ohranjamo stabilne tržne deleže. Spodbudnejše makroekonomske napovedi  nakazujejo možnost, da bodo podjetja v prihodnje več investirala, koristila že sklenjene kreditne pogodbe ter  zmanjšala obseg vračil kreditov. Zaznavamo tudi spremembe pri zasebni potrošnji, kar se med drugim odraža v večjem povpraševanju po kreditih in večjem koriščenju privarčevanih sredstev.«

Zlasti opisano stanje na trgu je razlog, da se je neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, v prvih devetih mesecih znižalo za 56,0 mio € in je ob koncu septembra znašalo 1.5 milijarde evrov. Dolgovi do strank, ki niso banke, so znašali 2,4 milijarde evrov in so se glede na konec leta 2014 znižali za 22,4 mio €.

Opravljenih več tisoč poslovnih obiskov v podjetjih 
Od januarja do septembra so predstavniki banke opravili več tisoč poslovnih obiskov pravnih oseb po vsej Sloveniji, dejavno sodelujejo tudi v večini programov prestrukturiranja slovenskih podjetij. Banka posveča veliko pozornosti tudi dostopnosti in kakovosti storitev, med drugim se na področju poslovanja s prebivalstvom trenutno uvršča med ugodnejše banke pri kreditih, v novembru pa načrtujejo novosti pri uporabi sodobnih storitev.

Za 3,8 odstotkov nižji stroški
Pri obvladovanju stroškov je Nova KBM med uspešnejšimi bankami, saj je kazalnik razmerja med  stroški in prihodki (CIR) pod povprečjem bančnega sistema. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je imela 51,6 mio € operativnih stroškov, kar je za 3,8 % manj kot v enakem obdobju lani. Med drugim se je v okviru programa racionalizacije stroškov zaključilo 95% ukrepov na številnih ravneh poslovanja banke. Ocenjen učinek teh ukrepov so trajni prihranki v višini več milijonov evrov letno v prihodnjem poslovanju banke in Skupine.

3 – krat manjši obseg rezervacij in oslabitev
V banki veliko pozornosti namenjajo obvladovanju kreditnega tveganja in učinkovitemu upravljanju slabih posojil. Banka je letos povečala obseg poplačil in prestrukturiranih terjatev  in zmanjšala   obseg rezervacij in oslabitev.  V prvih devetih mesecih 2015 jih je banka oblikovala 10,1 mio € neto oziroma približno 3 krat manj kot v istem obdobju lani. Z oktobrom je banka v celoti začela uporabljati sistem zgodnjega opozarjanja na finančne težave dolžnikov (Early Warning System – EWS), ki ji omogoča še učinkovitejše obvladovanje kreditnega tveganja. Pričeli so tudi  s pripravljalnimi aktivnostmi za prodajo določenega dela terjatev v našem porftelju, kar nameravajo uresničiti še letos.

Drugi pomembnejši finančni podatki o poslovanju v prvih devetih mesecih
  • V prvih devetih mesecih je dobiček pred rezervacijami in slabitvami je znašal 46,2 milijona evrov, čisti dobiček pa 28,1 mio €.
  •  Banka je realizirala je 97,8 mio € finančnih in poslovnih prihodkov in odhodkov. Čiste obresti so v prvih devetih mesecih dosegle 59,5 mio €, čiste opravnine 30,2 mio €, ostali neobrestni prihodki pa 8,1 mio €. Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je znašala 2,24 %.
  • V skladu z zahtevami iz zavez, danih Evropski komisiji, se nadaljuje nižanje bilančne vsote banke. Ta je konec letošnjega septembra znašala 3,5 milijarde evrov oziroma 2,8 odstotkov manj kot ob začetku leta.
  • Kapital banke je konec septembra dosegel 601,5 mio € in je bil v primerjavi s koncem leta 2014 višji za 21,1 mio €, kar je odraz čistega dobička banke v prvih devetih mesecih leta 2015 in spremembe tržnih cen vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala. Banka je ob koncu septembra ohranila donos na kapital v povprečju bančnega sistema.