Nova KBM

V Novi KBM pričakujejo nadaljevanje ugodnih trendov poslovanja | NKBM

Na današnjem srečanju z novinarji so v Novi KB predstavili poslovanje banke v tem letu ter poslovne ter strateške načrte banke in Skupine Nove KBM. Banka je od januarja do marca letos dosegla 8,9 milijona evrov čistega dobička, obseg vlog se povečuje, upad kreditiranja se v primerjavi z lanskim letom umirja. Glede na obstoječa predvidevanja, izračune in trenutne makroekonomske napovedi v banki pričakujejo, da se bodo ugodni trendi poslovanja v letošnjem letu nadaljevali. Banka skladno z načrti izpolnjuje zaveze iz plana prestrukturiranja, ki ga je lani decembra ob izpeljani dokapitalizaciji države potrdila Evropska komisija. Banka je dolžna zaveze, katerih cilj je spet vzpostaviti dobičkonosno in uspešno poslovanje, izpolniti skupaj z lastnico Republiko Slovenijo izpolniti do leta 2017, če ne bo prej prodana strateškemu lastniku.

Začnite tipkati, kar iščete

V Novi KBM pričakujejo nadaljevanje ugodnih trendov poslovanja

6 maj 2014
OBVESTILA
Na današnjem srečanju z novinarji so v Novi KB predstavili poslovanje banke v tem letu ter poslovne ter strateške načrte banke in Skupine Nove KBM. Banka je od januarja do marca letos dosegla 8,9 milijona evrov čistega dobička, obseg vlog se povečuje, upad kreditiranja se v primerjavi z lanskim letom umirja. Glede na obstoječa predvidevanja, izračune in trenutne makroekonomske napovedi v banki pričakujejo, da se bodo ugodni trendi poslovanja v letošnjem letu nadaljevali. Banka skladno z načrti izpolnjuje zaveze iz plana prestrukturiranja, ki ga je lani decembra ob izpeljani dokapitalizaciji države potrdila Evropska komisija. Banka je dolžna zaveze, katerih cilj je spet vzpostaviti dobičkonosno in uspešno poslovanje, izpolniti skupaj z lastnico Republiko Slovenijo izpolniti do leta 2017, če ne bo prej prodana strateškemu lastniku.
 

Predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc, ki banko vodi od konca aprila 2012,  je ob predstavitvi rezultatov poudaril: »Nadaljevali bomo z izvajanjem ukrepov, ki že dajejo prve pozitivne rezultate, prispevajo k učinkovitejšemu obvladovanju stroškov in vseh vrst tveganj ter zagotavljajo kakovostne storitve in izboljšan servis strankam.  Prenovili in s planom prestrukturiranja uskladili smo  tudi strateški razvojni program,  ki je usmerjen v zagotavljanje vzdržnega uspešnega poslovanja.«


Kakovostnejši servis in storitve za stranke so v središču odnosa s strankami 
Nova KBM je okrepila aktiven odnos s strankami, prav tako pa aktivno sodeluje v postopkih prestrukturiranja podjetij, razdolževanja in ponovnem zagonu gospodarstva. V prvem trimesečju je Nova KBM realizirala približno 24.300 novih posojil.  Banka trenutno sodeluje tudi v 45 programih prestrukturiranja slovenskih podjetij. Banka je v minulih dveh letih nadgradila sistem upravlja s tveganji, uvedla skrbniški sistem  za gospodarske družbe ter prenovila kreditni sistem, ki je zdaj učinkovitejši. Kot je razvidno iz prve informacije o poslovanju, ki jo je banka objavila konec aprila, se je v prvem trimesečju v primerjavi z lanskim enakim obdobjem za 17 odstotkov zmanjšal obseg oslabitev in rezervacij, ki je konec marca znašal 10,1 milijona evrov. Oslabitve in rezervacije bodo v prihodnje še nastajale, saj določen delež komitentov zaradi objektivnih razlogov kljub lastnim naporom in naporom banke dolgov ne zmore poplačati.  Po ocenah bo banka ob koncu leta 2014 oblikovala približno 34 milijona evrov  slabitev. To je bistveno manj kot v minulem obdobju,  saj je velik del porfelja že optimiziran, banka pa je vzpostavila tudi zgodnji sistem opozarjanja na nevarnost nastanka slabih kreditov, kar ji omogoča učinkovitejše ukrepanje.

Dolgovi do strank, ki niso banke, so se prvih treh mesecih letošnjega leta povečali za 76,4 milijona evrov in so ob koncu prvega trimesečja znašali 2,44 milijarde evrov, kar izkazuje, da se je zaupanje varčevalcev v banko okrepilo.

Banka z lastnim razvojem ter v sodelovanju z družbami  Skupini Nove KBM in drugimi poslovnimi partnerji veliko pozornosti namenja razvoju in nadgradnji storitev ter sodobnih bančnih poti. V letu 2013 so izvedli 21 posodobitev in nadgradenj, ki za stranke pomenijo lažje ali enostavnejše poslovanje in izpolnjevanje njihovih finančnih potreb. S to poslovno usmeritvijo v banki in Skupini nadaljujejo tudi v letu 2014. Med novimi storitvami v zadnjem času, ki so jih stranke dobro sprejele, so predplačniška kartica Visa, depozit na odpoklic ter ugodnejši pogoji za najem stanovanjskega kredita.


Banka izpolnjuje načrte iz plana prestrukturiranja in strateški razvojni program
Nova KBM postopno izpolnjuje zaveze plana prestrukturiranja, ki jih je decembra lani potrdila Evropska komisija. Med glavnimi zavezami so: 

- prenos slabih terjatev na DUTB, ki se je knjigovodsko izvedel decembra 2013, fizični prenos pa se je zaključil aprila letos,
- postopno krčenje bilančne vsote (za 7% do leta 2017 glede na leto 2012),
- zniževanje in racionalizacija stroškov (za 12,6 % do leta 2017 glede na leto 2012), znižanje kazalnika CIR (operativni stroški/prihodki) pod 55%,
- odprodaja in likvidacija nestrateških hčerinskih družb ter osredotočenje Skupine Nove KBM na bančno dejavnost,

- zmanjševanje obsega kreditiranja, zmanjševanje poslovanja s tujimi komitenti in optimizacija števila poslovalnic v Sloveniji in Srbiji,
- dezinvestiranje in prodaja nestrateškega premoženja,
- izboljšanje korporativnega upravljanja, 
- izboljšanje modela tveganj in kreditnega sistema. 

K izpolnjevanju teh ciljev je usmerjen tudi strateški razvojni program banke in Skupine Nove KBM, katerega koncept je potrdil nadzorni svet banke in je usklajen s planom prestrukturiranja.


Skupina Nove KBM bo preoblikovana in učinkovitejša
Skladno z zavezami iz plana prestrukturiranja se bo Skupina osredotočila na bančno dejavnost in do konca leta 2017 odprodala ali likvidirala nestrateške hčerinske družbe. V letu 2014 je predvidena odprodaja lizinških družb v 100-odstotni lasti banke KBM Leasing in Gorica Leasing, predviden je tudi zaključek likvidacije družbe KBM Fineko. V naslednjih letih se predvidevajo odločitve o prenehanju poslovanja ostalih manjših družb v Skupini Nove KBM. Priprave na predvidoma delno in postopno integracijo PBS (v 99,12-odstotni lasti banke) v Novo KBM že potekajo, izvedbena časovnica bo zaključena potem ko jo bodo uskladili ustrezni organi obeh bank. Odločitev v zvezi z Adria Bank (v 50, 54-odstotni lasti) še niso sprejete. KBM Banka v Srbiji (v 89, 53-odstotni lasti banke) glede na zaostrene razmere  posluje solidno, prihodnje odločitve v zvezi z njo bodo sprejete na osnovi izkazanih poslovnih rezultatov. KBM Infond (v  72,73-odstotni lasti banke), M-Pay (v 50-odstotni lasti banke) in pridružena družba Moja naložba (v 45-odstotni lasti banke) skladno s planom prestrukturiranja ostajata v Skupini Nove KBM. 


Obvladovanje stroškov je pomembna strateška usmeritev banke
Stroški dela, splošni in administrativni stroški se vse bolj učinkovito obvladujejo, kar je v največji meri rezultat programa racionalizacije stroškov, ki v banki poteka od prihoda uprave v letu 2012.  V primerjavi s koncem leta 2011 so bili ob koncu leta 2012 operativni stroški banke nižji za 7,2 odstotkov in znašali 82,14 milijona evrov, ob koncu leta  2013 pa za 5,7 odstotkov in so znašali 83,03 milijona evrov. Razlog za povišanje stroškov v letu 2013, ki je nastalo kljub prihrankom pri stroških dela in drugih postavkah, so predvsem izredni stroški prestrukturiranja, skrbnega pregleda banke, svetovanja za dokapitalizacijo in prodajo Zavarovalnice Maribor, revizije in drugih enkratnih storitev, ki jih je banka bila zaradi izrednih okoliščin in zahtev regulatorjev bila primorana izvesti.   Operativni stroški ob koncu marca 2013 so znašali 14,4 milijona evrov in sledijo zastavljenemu strateškemu cilju znižanja stroškov. V zadnjih dveh letih so se znižali tudi stroški dela na zaposlenega in sicer z 32.000 evrov pri 1346 zaposlenih ob koncu leta 2012 na 29.000 evrov pri 1188 zaposlenih ob koncu marca 2014.


Usmerjeni v doseganje optimalne kadrovske strukture in poslovne mreže
Banka je v letu 2013 zmanjšala število zaposlenih za 6,2 odstotka glede na leto 2012. Ob koncu leta 2013 je imela banka 1201 zaposlenega, konec marca 2014 pa 1188. Po načrtih bo v banki ob koncu leta 2014 zaposlovala 1113 ljudi, v naslednjih dveh do treh letih pa naj bi se število zaposlenih znižalo za med 200 in 250. V banki se bodo prvenstveno posluževali »mehkih« oblik prenehanja pogodb o zaposlitvi. Če ciljnega stanja na ta način ne bodo dosegli, bodo primorani izvajati tudi druge, zakonsko dopustne oblike prenehanja pogodb o zaposlitvi kot npr. priprava programa presežnih delavcev, ki bo izdelan v sodelovanju s sindikatom. Plan prestrukturiranja banko zavezuje tudi k zmanjševanju števila poslovalnic. V okviru optimizacije poslovne mreže se načrtuje zapiranje nekaterih poslovalnic, pri čemer pa ni izključeno tudi odpiranje novih, kjer bi se to izkazalo za učinkovito. Odločitve namreč temeljijo na podlagi strokovne metodologije, skrbi za stranke ter preučitve vseh okoliščin in možnih posledic, tudi vpliva na lokalno okolje. O odločitvah bo banka pravočasno seznanjala stranke in splošno javnost.
 
Ob koncu leta bo banka predvidoma izkazala dobiček
Skupina Nove KBM načrtuje, da bo bilančna vsota konec 2014 znašala 4,5 milijarde evrov ali 6,3 % manj kot konec leta 2013. Čiste obresti se bodo predvidoma povečale za 32,3 % na približno 104 milijona evrov, administrativni stroški pa se bodo znižali za 5,4 odstotka, Skupina pa bo po načrtih izkazala približno 0,9 milijona evrov izgube. 

Tudi Nova KBM bo po načrtih in skladno s planom prestrukturiranja znižala bilančno vsoto in sicer na 3,6 milijarde evrov oziroma 7,8 odstotka manj kot konec leta 2013. Čiste obresti se bodo predvidoma povečale za 34,2 % na približno 104 milijona evrov, administrativni stroški pa se bodo znižali za 4,2 odstotka. Banka načrtuje poslovno leto zaključiti z 8,4 milijona evrov čistega dobička.