Nova KBM

V letu 2014 dobičkonosno poslovanje tako v Novi KBM kot njeni Skupini | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. je na včerajšnji seji potrdil revidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2014. Banka danes objavlja letno poročilo 2014, obenem pa po več letih ugotavlja pozitiven poslovni izid.

Začnite tipkati, kar iščete

V letu 2014 dobičkonosno poslovanje tako v Novi KBM kot njeni Skupini

3 marec 2015
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. je na včerajšnji seji potrdil revidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2014. Banka danes objavlja letno poročilo 2014, obenem pa po več letih ugotavlja pozitiven poslovni izid.
 

Banka in Skupina sta v letu 2014 poslovali varno in stabilno, dosežen pa je bil tudi eden ključnih ciljev - ponovno dobičkonosno poslovanje. Nova KBM je v letu 2014 izkazala čisti dobiček 35,9 milijona € (v letu 2013 656,5 milijona € čiste izgube). Prednostne naloge Nove KBM v letu 2014 so izhajale iz zavez, ki sta jih dali banka in njena lastnica, Republika Slovenija, Evropski komisiji, in opredeljujejo okvire načrta prestrukturiranja Nove KBM. Bilančna vsota banke je na dan 31.12.2014 znašala 3,6 milijarde € in se je v primerjavi s koncem leta 2013 zmanjšala za 7,7 %; bilančna vsota Skupine pa je bila 4,4 milijarde € (9,2 % manj kot konec leta 2013), kar je v skladu z načrtom prestrukturiranja in zavezami Evropski komisiji. Tudi Skupina Nove KBM je preteklo leto sklenila precej bolje od načrtov, saj je dosegla 23,3 milijona € čistega dobička.


Stabilno poslovanje in rast obsega vlog
Kljub nekaterim znakom postopnega gospodarskega okrevanja so bile v minulem letu razmere v našem okolju še zmeraj zahtevne. Kljub temu je Novi KBM uspelo povečati skupni znesek vlog nebančnega sektorja na skoraj 2,5 milijarde €, in to tako pri pravni osebah kot pri prebivalstvu, kar kaže na okrepljeno zaupanje v banko.
V prvi polovici leta 2014 je bil končan prenos slabih terjatev na DUTB, strokovne službe banke pa so se lahko nato začele še bolj intenzivno ukvarjati z upravljanjem tistih terjatev, ki so ostale v portfelju Nove KBM. V letu 2015 bo banka te aktivnosti okrepila, veliko pozornosti pa bo namenila tudi upravljanju s tveganji vseh vrst. Banka je bila v letu 2014 zelo aktivna na področju prestrukturiranja družb, reprogramiranja dolgov in ostalih aktivnosti, ki omogočajo normalno poslovanje v povprečju prezadolženih družb. Nova KBM je tako sodelovala v več kot 40 primerih prestrukturiranja slovenskih podjetij, poglobila pa je tudi svojo svetovalno vlogo.


V središču pozornosti izboljšane storitve za stranke
Sledila je strateški usmeritvi v razvoj in nadgradnjo finančnih storitev, ki strankam prinašajo dodano vrednost in jim omogočajo sodobne načine opravljanja bančnih poslov. Med novostmi so »Depozit na voljo« za stranke, ki želijo svobodno dostopati do prihrankov, možnost odprtja računa na daljavo prek spletne strani in brez obiska poslovalnice, razvoj aplikacije Varčevalnik, ki komitentom pomaga dosegati varčevalne cilje, prenovljena in razširjena je bila ponudba storitev za podjetja in zasebnike, banka je uvedla storitev osebnega bančništva ter nadgradila spletno banko in korporativno spletno stran.


Večja stroškovna učinkovitost in nadaljnja racionalizacija poslovanja
Nova KBM je v letu 2014 optimizirala poslovno mrežo tako, da je nekatere manj donosne poslovalnice zaprla, obenem pa se z lokacijskim prerazporejanjem še bolj približala strankam. Uvedena je bila tudi vrsta sprememb za vitkejšo organiziranost banke in racionalizacija na drugih področjih. Uspešnost nižanja stroškov se kaže tudi v izboljšanem kazalniku stroškovne učinkovitosti (CIR) Nove KBM: ta je v letu 2014 znašal 50,05 %, v letu 2013 pa 61,37 %. Operativni stroški (administrativni stroški z amortizacijo) Nove KBM so se v letu 2014 znižali za skoraj 11 % v primerjavi z letom 2013. Banka je v letu 2014 zmanjšala stroške dela za 11,1 %, število zaposlenih pa za 77 na 1124 ob koncu leta 2014 (s 1201 na 31.12.2013), kar je v okvirih, ki jih predpisuje načrt prestrukturiranja.
Banka in Skupina sta v letu 2014 poleg rednega dela izpolnili vse obveznosti v okviru vseevropskega celovitega pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov ter privatizacije Nove KBM. Kot druga največja slovenska sistemska banka je Nova KBM novembra 2014 v okviru Evropskega nadzornega mehanizma prešla pod neposredni nadzor Evropske centralne banke. Predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Peter Kukovica je povedal: »Pozitivni poslovni rezultati ob koncu leta 2014 tako na ravni banke kot Skupine potrjujejo, da je banka v preteklih dveh letih sprejela ustrezne strateške in operativne ukrepe za ponovno uspešno poslovanje. To obenem odpravlja dvome o zadostni kapitalski ustreznosti banke kot posledici stresnih testov, opravljenih v preteklem letu. Nova KBM je tačas visoko likvidna in kapitalsko ustrezna ter veliko bolje pripravljena na izzive, ki so pred njo. Ukrepe za stabilizacijo slovenskega bančnega sistema, ki jih je država sprejela v letu 2013, deležna pa jih je bila tudi Nova KBM, nas zavezujejo k nadaljnjemu prizadevanju za doseganje še boljše poslovne in stroškovne učinkovitosti ter h krepitvi zaupanja vseh deležnikov banke.«


Prihodnje aktivnosti banke je predstavil predsednik uprave Nove KBM Robert Senica: »V skladu s strateško usmeritvijo bo Nova KBM še naprej zagotavljala stabilno, stroškovno učinkovito in donosno poslovanje v ključnih bančnih dejavnostih, storitvah za prebivalstvo in gospodarske družbe. Pri tem bodo v središču pozornosti stranke, ki se jim bomo še bolj približali z aktivnejšim in osebnim pristopom, da bi jim zagotavljali kakovostne in sodobne finančne rešitve po njihovi meri. Kakovost portfelja in proaktivno upravljanje s tveganji bosta imela prednost pred rastjo obsega poslovanja. Pričakovanja lastnika, komitentov, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem je banka prisotna, si bomo tudi v prihodnje prizadevali izpolniti z odgovornim in strokovnim delom ter ob upoštevanju visokih etičnih standardov. Za doslej izkazano zaupanje pa se vsem deležnikom iskreno zahvaljujemo.«

 
 
 
Letno poročilo 2014 (pdf, 4.906,63 kb)