Nova KBM

Uspešen zaključek dokapitalizacije Nove KBM | NKBM

Nova KBM je danes uspešno zaključila ponudbo novih navadnih delnic v postopku dokapitalizacije. Banki je uspelo zbrati 104.327.912 EUR, pri čemer je vlagateljem dodelila novih 13.040.989 delnic. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register bo skupno število delnic banke 39.122.968, njen osnovni kapital pa bo znašal 40.814.313,65 EUR.

Začnite tipkati, kar iščete

Uspešen zaključek dokapitalizacije Nove KBM

26 april 2011
OBVESTILA
Nova KBM je danes uspešno zaključila ponudbo novih navadnih delnic v postopku dokapitalizacije. Banki je uspelo zbrati 104.327.912 EUR, pri čemer je vlagateljem dodelila novih 13.040.989 delnic. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register bo skupno število delnic banke 39.122.968, njen osnovni kapital pa bo znašal 40.814.313,65 EUR.
 

V skladu z načrtovanim je banka dodelila celotno izdano kvoto novih delnic, s tem pa je uspela zbrati preko 104 milijonov evrov. Svež kapital bo namenjen primarno za izvajanje finančne strategije, ki predvideva krepitev pozicije na slovenskem in širitev na trge JV Evrope, optimizacijo upravljanja znotraj Skupine ter razvoju modernih distribucijskih kanalov. Del svežega kapitala pa bo uporabljen tudi za zagotavljanje zahtev glede kapitalske ustreznosti. 


Obstoječi delničarji Nove KBM so izkoristili svojo predkupno pravico za skupno 8,056,622 delnic. Preostalih 2,718,000 delnic je bilo dodeljenih poljskim institucionalnim vlagateljem, 1,978,568 delnic institucionalnim vlagateljem v drugih evropskih državah, 59,454 poljskim malim vlagateljem, 228,345 delnic pa slovenskim malim vlagateljem. Republika Slovenija ob zaključku dokapitalizacije neposredno in posredno ohranja 51,09 % lastništvo Nove KBM.


Vsi obstoječi delničarji in mali vlagatelji, ki so vpisali delnice, so le-te prejeli v vpisanem številu. Vsi delničarji, ki so v postopku dokapitalizacije vpisali delnice v Sloveniji, bodo o dodelitvi obveščeni tudi pisno po navadni pošti predvidoma v drugem tednu maja. Trgovanje z novoizdanimi delnicami Nove KBM na Ljubljanski borzi in vzporedna kotacija  na Varšavski borzi se bosta pričeli takoj, ko bodo zaključeni vsi za to potrebni postopki v zvezi z izdajo in registracijo delnic, predvidoma v sredini meseca maja.


Ni za neposredno ali posredno objavo v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, Japonski ali katerikoli drugi državi, kjer bi bila objava nezakonita.


Ta dokument je oglas v pomenu Zakona o trgu finančnih instrumentov in Direktive 2003/71/ES (ta direktiva, skupaj s kakršnim koli veljavnim ukrepom v zvezi s to direktivo v ustrezni državi članici, je »Prospektna direktiva«) in ni prospekt in je izdan izključno za promocijske namene in v nobenem primeru ne predstavlja podlage za odločitev za vlaganje v vrednostne papirje Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Družba«).

 

Ponudbeni prospekt (»Prospekt«), ki je pripravljen v povezavi s ponudbo delnic (A) obstoječim delničarjem Družbe, ki lahko vpišejo ponujene delnice v sorazmerju s svojim zdajšnjim deležem v osnovnem kapitalu banke; (B) malim vlagateljem v Sloveniji in na Poljskem; in (C) institucionalnim vlagateljem, vsakokrat ob upoštevanju Uredbe S po Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933 s spremembami ter v povezavi z dovoljenjem za trgovanje z novoizdanimi delnicami Družbe na Ljubljanski borzi (»LJSE«) in za trgovanje z vsemi delnicami Družbe na Varšavski borzi (»WSE«), je edini pravno zavezujoč dokument, ki vsebuje podatke o Družbi in o javni ponudbi njenih delnic v Sloveniji in na Poljskem (»Ponudba«). Vlagatelji naj ne vpisujejo ali kupujejo delnic zgolj na podlagi informacij, navedenih v tem sporočilu.

Prospekt je 31. 3. potrdila slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev ( ATVP«), poljski organ za finančni nadzor pa je bil s strani ATVP obveščen o potrditvi Prospekta in je prejel potrdilo o potrditvi Prospekta skupaj s Prospektom in prevodom povzetka Prospekta v poljščino. Izpolnjeni so vsi pogoji po 72. členu slovenskega Zakona o trgu finančnih instrumentov in 37. členu poljskega Zakona o javni ponudbi z dne 29. julija 2005. Prospekt v elektronski obliki je dostopen na spletni strani Nove KBM (www.nkbm.si), na portalu Ljubljanske borze SeoNET, v tiskani obliki pa tudi na sedežu banke in na vseh vpisnih mestih.