Nova KBM

Skupina Nove KBM v prvih devetih mesecih z dobičkom in stabilnim poslovanjem | NKBM

Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM v letošnjih prvih devetih mesecih. V tem obdobju je banka ustvarila 28,1 milijona evrov čistega dobička in ohranila tržne deleže v ključnih segmentih poslovanja. Skupina je tričetrtletje zaključila s 16,2 milijona evrov čistega dobička. Med pomembnejšimi strateškimi cilji so nadaljnje prestrukturiranje, stabilno, stroškovno učinkovito in dobičkonosno poslovanje ter krepitev ugleda Nove KBM in njene Skupine.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v prvih devetih mesecih z dobičkom in stabilnim poslovanjem

30 november 2015
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM v letošnjih prvih devetih mesecih. V tem obdobju je banka ustvarila 28,1 milijona evrov čistega dobička in ohranila tržne deleže v ključnih segmentih poslovanja. Skupina je tričetrtletje zaključila s 16,2 milijona evrov čistega dobička. Med pomembnejšimi strateškimi cilji so nadaljnje prestrukturiranje, stabilno, stroškovno učinkovito in dobičkonosno poslovanje ter krepitev ugleda Nove KBM in njene Skupine.
 

 
Dobiček Nove KBM je bil v tričetrtletju za 58 odstotkov višji kot v istem obdobju lani, dobiček Skupine pa se je znižal za 39 odstotkov. V rezultatu Skupine se delno odraža proces prestrukturiranja, v okviru katerega nekatere družbe ugašajo, se prodajajo ali se njihovo poslovanje združuje v obvladujočo banko, Novo KBM.  Glavnino prihodkov Skupine v prvih devetih mesecih so predstavljale čiste obresti v višini 73,7 milijona evrov in čiste opravnine v višini 41 milijona evrov. Ostalih neobrestnih prihodkov je bilo za 7,4 milijona evrov.
 
»Poslovni rezultati so skladni z načrti ter so v veliki meri odraz doslednega uresničevanja zastavljenih strateških usmeritev. Poslovanje Skupine je stabilno. To je dobra osnova za njeno nadaljnje preoblikovanje  in doseganje ključnega cilja: z osredotočanjem na ključne dejavnosti in zagotavljanjem kakovostnih storitev postati še učinkovitejši finančni partner gospodarstvu in posameznikom,« pojasnjuje dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta Nove KBM, potem ko se je ta seznanil s poročilom.
 
Operativni stroški so se v tričetrtletju znižali za dobre 4,5 milijona evrov in so ob koncu septembra znašali 70,5 milijona evrov. To je za šest odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Razmerje med stroški in prihodki se je še izboljšalo in ostaja boljše, kot je povprečje v slovenskem bančnem sistemu. Količnik CIR je ob koncu letošnjega septembra znašal 57,7 % in se je od konca lanskega leta znižal za 4,4 odstotne točke. Kapitalska ustreznost Skupine na celotni kapital je bila na dan 30. 9. 2015 enaka 25,14 odstotkov, kapitalska ustreznost Nove KBM pa 28,04 odstotkov. Skupina je v prvih devetih mesecih letos oblikovala za 26,7 milijona evrov neto oslabitev in rezervacij, kar je 18,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Za dobri dve odstotni točki se je znižal tudi delež nedonosnih terjatev v celotnem kreditnem portfelju. Učinkovito obvladovanje tveganj in upravljanje nedonosnih terjatev ostajata med prednostnimi nalogami banke in Skupine.
 
Bilančna vsota Skupine je na dan 30. 9. 2015 znašala 4,2 milijarde evrov, kar je za 4 % manj kot konec leta 2014. Znižanje bilančne vsote je skladno z zavezami do Evropske komisije, te pa narekujejo tudi znižanje tveganju prilagojene aktive. V prvih devetih mesecih se je v celotnem slovenskem bančnem sistemu znižal obseg kreditov nebančnemu sektorju, po podatkih Banke Slovenije za 4,9 odstotka. V Novi KBM se je v tem obdobju obseg neto kreditov nebančnemu sektorju znižal za 4,5 odstotka, v zadnjih mesecih se upadanje upočasnjuje.
 
 »Pri depozitih in kreditih nebančnemu sektorju smo v prvih devetih mesecih ohranili stabilna tržna deleža. Krediti nebančnemu sektorju so znašali 1,8 milijarde evrov in garancije 259,6 milijona evrov. Ob tem je bilo ob koncu letošnjega septembra še za 362,8 milijona evrov  odobrenih kreditov, limitov in kreditnih linij, ki pa jih podjetja še niso koristila«, pojasnjuje Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM, in poudarja, da banka v zadnjih letih postaja vse bolj dejavna pri krepitvi odnosov s svojimi strankami, tako podjetji kot tudi s prebivalstvom. Med slovenskimi podjetji v banki opažajo povečanje potrebe po obratnem kapitalu in po kratkoročnih virih. Vendar so pravi investicijski projekti še vedno redki. Tako se povečuje  akumulacija presežnega denarja v bančnih depozitih, zato podjetja v manjši meri črpajo že odobrene kredite in limite. V letošnjem letu so družbe v Skupini strankam ponudile vrsto novih ali posodobljenih finančnih storitev: Nova KBM je med drugim uvedla brezstične plačilne kartice, posodobila ponudbo osebnih in stanovanjskih kreditov ter osebnih računov. PBS je nadgradila ponudbo osebnih računov, kreditov, poslovnih kartic in zavarovalniških storitev. KBM Infond je v upravljanje prevzel nov sklad s šestimi podskladi.
 
 
Bonitetne ocene in ustavljen trend padanja ugleda dober obet za prihodnost
Bonitetne agencije, ki spremljajo poslovanje Nove KBM in njene Skupine, so maja in junija letos spremenile svoje bonitetne ocene banke. Agencija Fitch Ratings je med drugim znižala oceno dolgoročnega tveganja banke z BB- na B+ in obete ocenila kot stabilne. Hkrati je agencija za eno stopnjo, na b+, zvišala oceno vitalnosti banke.  Moody's Investors Service je zvišal oceno dolgoročnih depozitov v domačih in tujih valutah s Caa1 na B3 in izboljšal obete za prihodnost iz stabilnih v pozitivne. Po daljšem obdobju se izboljšuje tudi izmerjen ugled banke. Ob tem je Nova KBM po letošnji raziskavi Bančni monitor agencije GFK druga najbolj všečna med slovenskimi bankami.
 
 
Postopka prodaje Nove KBM in KBM banke še potekata
Med pomembnejšimi poslovnimi dogodki v prvih devetih mesecih sta bila junijski podpis pogodbe o prodaji Nove KBM in novembrski pričetek aktivnosti za združitev Nove KBM in PBS. Prodajni postopek Nove KBM še ni zaključen, v njem pa banka konstruktivno sodeluje.
Poteka še tudi postopek prodaje KBM banke v Srbiji. Adria Bank je že vrnila bančno licenco, likvidacija se bo predvidoma zaključila v letu 2016. KBM Leasing Hrvatska, KBM Leasing in Gorica Leasing so v postopku likvidacije. Poslovne odločitve v zvezi s prihodnostjo ostalih družb v Skupini (Moja naložba, KBM Infond, M-Pay in KBM Invest) bodo v banki sprejemali skladno s strateškimi načrti.