Nova KBM

Skupina Nove KBM se pripravlja na dokapitalizacijo in prestrukturiranje | NKBM

Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM v lanskem letu. Dobrih 91,2 milijona evrov je znašal dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami, z upoštevanjem slednjih in po obdavčitvi pa je skupina po nerevidiranih podatkih izkazala čisto izgubo iz rednega poslovanja v višini 205,5 milijona evrov. Uprava banke je nadzornike seznanila tudi z osnutkom načrta prestrukturiranja skupine, akcijskim načrtom za izvedbo dokapitalizacije in poročilom forenzične revizije poslovanja v času prejšnje uprave banke. Banka načrtuje, da se bosta obseg in trend slabitev letos zmanjševala, saj je velik del kreditnega portfelja že prevrednoten. Strateške prioritete uprave so zagotoviti trajnejšo kapitalsko ustreznost, izboljšati poslovanje ter prestrukturirati skupino. Nova KBM s svojo skupino kljub zaostrenim okoliščinam ostaja varna, solventna in likvidna finančna institucija.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM se pripravlja na dokapitalizacijo in prestrukturiranje

7 marec 2013
OBVESTILA
Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM v lanskem letu. Dobrih 91,2 milijona evrov je znašal dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami, z upoštevanjem slednjih in po obdavčitvi pa je skupina po nerevidiranih podatkih izkazala čisto izgubo iz rednega poslovanja v višini 205,5 milijona evrov. Uprava banke je nadzornike seznanila tudi z osnutkom načrta prestrukturiranja skupine, akcijskim načrtom za izvedbo dokapitalizacije in poročilom forenzične revizije poslovanja v času prejšnje uprave banke. Banka načrtuje, da se bosta obseg in trend slabitev letos zmanjševala, saj je velik del kreditnega portfelja že prevrednoten. Strateške prioritete uprave so zagotoviti trajnejšo kapitalsko ustreznost, izboljšati poslovanje ter prestrukturirati skupino. Nova KBM s svojo skupino kljub zaostrenim okoliščinam ostaja varna, solventna in likvidna finančna institucija.
 

Banka se bo kmalu  reorganizirala, vzporedno poteka tudi temeljit popis poslovnih procesov, na podlagi katerih bo banka dodatno racionalizirala poslovanje. Nova KBM, obvladujoča družba v skupini, je v lanskem letu dosegla 90,6 milijonov evrov dobička pred rezervacijami in slabitvami ter čisto izgubo 203,2 milijonov evrov iz rednega poslovanja. Skupina je v zadnjem trimesečju lanskega leta oblikovala dodatne rezervacije v rekordni višini 309,2 milijonov evrov, kar je za 76 odstotkov več kot v letu 2011 in bistveno več od načrtov za leto 2012. Razlogi za višje oblikovanje rezervacij in slabitev so tudi v intenzivnih pripravah na dokapitalizacijo, ki jo banka načrtuje izvesti v prvi polovici leta. Pospešeno čiščenje kreditnega portfelja ter s tem objektiven in realen prikaz finančnega stanja skupine omogoča objektivne pogovore z vsemi deležniki Nove KBM. Na višjo raven rezervacij in slabitev je močno vplivalo tudi dodatno in kontinuirano slabšanje gospodarske aktivnosti, večje število stečajev podjetij v zadnjem trimesečju lanskega leta in prevrednotenje kolaterale v skupini.  Glede na ta nova dejstva in najnovejše podatke o poslovanju v nerevidiranem poročilo o poslovanju kapital skupine znaša 253,4 milijona evrov, ocenjena kapitalska ustreznost na čisti temeljni kapital Skupine (Core Tier 1) po metodologiji Evropskega bančnega organa (EBA) je bila  7,54 %, banke pa 7,59 %. Po podatkih konec leta 2012 pa je Skupina Nove KBM izpolnjevala zahteve EBA po kapitalski ustreznosti nad 9 odstotkov.


Opazne premike je Skupina Nove KBM dosegla pri obvladovanju stroškov, kar je rezultat intenzivnega programa RAST – racionalizacija stroškov, ki v banki poteka od prihoda nove uprave. V primerjavi z lanskim letom so se administrativni stroški v banki znižali za 7,2 odstotka, v skupini pa za 4,1 odstotek. Celotna Skupina Nove KBM je imela ob koncu lanskega leta v štirih državah – v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem in v Avstriji 2027 zaposlenih, od tega 1280 v matični banki Novi KBM, kar je približno 5 odstotkov manj kot v letu 2011. Tudi v prihodnje se bo nadaljevalo zmanjševanje števila zaposlenih na vseh hierarhičnih ravneh, najprej z mehkimi ukrepi in na podlagi predvidene reorganizacije in prenove poslovnih procesov.  Pri tem bodo v banki skrbeli za razvoj zaposlenih ter ustrezno strukturo kadrov, ki mora biti usklajena s potrebami in ciljih banke oziroma skupine.


»Na prihodnje izzive smo dobro pripravljeni. Banka se pripravlja na dokapitalizacijo, hkrati pa že izvaja vrsto sistemskih in organizacijskih ukrepov, ki bodo pozitivno vplivali na kapitalsko ustreznost banke in skupine. Glavni cilji teh ukrepov so bolj učinkovit proces in sistem upravljanja s tveganji ter sistem odobravanja kreditov in bolj intenzivna spremljava komitentov, « pojasnjuje Aleš Hauc,  predsednik uprave Nove KBM.


Prednostne naloge in ukrepi
V skladu z nastajajočo strategijo banke, ki nastaja v povezavi s planom prestrukturiranja, bodo prednosti cilji banke in skupine v letošnjem letu doseči stabilno kapitalsko ustreznost, prestrukturirati banko in skupino ter z vitkejšo organiziranostjo povečati njuno učinkovitost. Na področju poslovanja s strankami se bo v banki in skupini nadaljevalo čiščenje in optimiranje kreditnega portfelja, upravljanje s slabimi terjatvami, krepitev spremljave poslovanja strank ter zagotavljanje sodobnih in kakovostnih storitev. Med ukrepi za izboljšanje poslovanja sta tudi  zniževanje stroškov in optimizacija poslovanja, pri čemer banka še naprej zagotavlja sodobne in kakovostne storitve, zaposlenim pa ustrezne pogoje dela.


Poročilo forenzične revizije
Nadzorni svet je danes obravnaval tudi poročilo forenzične revizije poslovanja v Novi KBM in nekaterih hčerinskih družbah v času prejšnje uprave.  Glavni namen revizije, ki jo je naročila uprava po potrditvi nadzornega sveta, je bil, da se preteklo poslovanje temeljito revidira in ugotovijo morebitne nepravilnosti. »Revizija je ugotovila določene nepravilnosti v preteklem poslovanju banke. Uprava je z rezultati seznanila nadzorni svet,  v prihodnjih dneh pa bo banka poročilo predala pristojnim organom, obenem pa preučila vložitev vseh pravnih sredstev zoper odgovorne osebe za zaščito interesov banke,« zagotavlja Aleš Hauc, predsednik uprave banke.  Podrobnosti domnevno spornih poslov in ravnanj zaradi spoštovanja zaupnosti in ker so postopki v teku, banka ne more razkrivati.


»Poročilo forenzične revizije daje podlago za ukrepanje uprave z uveljavljanjem vseh potrebnih pravnih sredstev za zaščito banke. Verjamemo v strokovno in zakonito delo pristojnih organov, s katerimi bosta uprava in nadzorni svet tudi v prihodnje konstruktivno sodelovala,« rezultate forenzične revizije komentira dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta in dodaja, da » nadzorni svet kot primerne ocenjuje ukrepe sedanje uprave, ki so usmerjene v zmanjšanje vseh vrst bančnih tveganj in vzpostavitev takšnega sistema delovanja, s katerim bo možno onemogočiti tovrstne nepravilnosti.«


Akcijski načrt za izboljšanje kapitalske ustreznosti
Banka je že v letu 2012 izvajala aktivnosti za povečanje najbolj kakovostnega kapitala. Najpomembnejše aktivnosti banke so bile delni odkup hibridnih instrumentov dodatnega kapitala, prodaja 51-odstotnega deleža v Zavarovalnici Maribor, znižanje odbitnih postavk od temeljnega kapitala  ter najem hibridnega posojila. Nova KBM je izvedla tudi interne ukrepe za sproščanje porabe kapitala kot so znižanje tvegane aktive in odprodaja nepremičnin. Z vsemi navedenimi aktivnostmi je banka lani okrepila kapital za 182 milijonov evrov. S ciljem zagotoviti stabilno kapitalsko ustreznost banka do predvidoma konca junija letos načrtuje pridobitev dodatnega kapitala. Nadzorniki so se tako danes seznanili z akcijskim načrtom izvedbe dokapitalizacije in aktivnostmi, ki v banki že potekajo. Načrt ob osnovnem scenariju vključuje tudi stresni scenarij za primer poslabšanja portfelja, upošteva pa tudi negotovosti v gospodarskem in političnem okolju, ki lahko vplivajo na poslovanje banke in skupine. O podrobnostih dokapitalizacije bo banka obveščala pravočasno in v skladu s pravili, ki veljajo za delniške družbe. 


Plan prestrukturiranja Skupine Nove KBM
Vzporedno s pripravami na dokapitalizacijo v banki pripravljajo tudi načrt prestrukturiranja Skupine Nove KBM, ki ga je zahtevala Evropska komisija, ker je banka pridobila hibridno posojilo države v lanskem letu.  Danes se je nadzorni svet seznanil z osnutkom načrta. Po potrditvi dokončanega načrta, predvidoma konec marca, bo banka načrt predložila Ministrstvu za finance, nato se bo pričelo usklajevanje z Evropsko komisijo. Banka je identificirala ključne in neključne aktivnosti skupine Nove KBM, hkrati pa vodstvo banke že zdaj uresničuje strateške usmeritve glede prestrukturiranja in reorganizacije skupine s ciljem, da bo prihodnje delovanje skupine še bolj učinkovito.  Banka je decembra lani prodala svoj 51-odstotni delež Zavarovalnice Maribor, na Hrvaškem je družba KBM Projekt v likvidaciji. Pričelo se je tudi postopno združevanje sorodnih dejavnosti banke in hčerinske družbe KBM Invest ter reorganizacija službe prestrukturiranja in izterjave rizičnih naložb, ki  v Novi KBM deluje že dlje časa, v zadnjem letu dni pa se je kadrovsko močno okrepila.