Nova KBM

Skupina Nove KBM s skoraj 50 milijonov evrov dobička pred rezervacijam in oslabitvami; v pripravi je nova strategija | NKBM

Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra letos. Dobiček skupine pred rezervacijami in oslabitvami je dosegel 49,7 milijona evrov, zaradi slabitev in rezervacij v višini 148,4 milijona evrov pa je skupina izkazala za 98,7 milijona evrov izgube iz rednega poslovanja. S ciljem izboljšati tržni položaj banke in Skupine je v pripravi nova strategija za naslednje štiriletno obdobje, aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti pa se izvajajo skladno z načrtom.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM s skoraj 50 milijonov evrov dobička pred rezervacijam in oslabitvami; v pripravi je nova strategija

20 november 2012
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra letos. Dobiček skupine pred rezervacijami in oslabitvami je dosegel 49,7 milijona evrov, zaradi slabitev in rezervacij v višini 148,4 milijona evrov pa je skupina izkazala za 98,7 milijona evrov izgube iz rednega poslovanja. S ciljem izboljšati tržni položaj banke in Skupine je v pripravi nova strategija za naslednje štiriletno obdobje, aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti pa se izvajajo skladno z načrtom.
 

Raven rezervacij in slabitev je v primerjavi z  istim obdobjem lani višja za 113  odstotkov predvsem zaradi velikega števila stečajev in povečane intenzivnosti  čiščenja kreditnega portfelja. V banki predvidevajo, da se bo konsolidacija kreditnega portfelja nadaljevala še v naslednjih dveh letih. Kapitalska ustreznost Skupine Nove KBM na celotni kapital je bila ob koncu septembra 9,77 odstotkov, nivo kapitala pa 346,4 milijona evrov.  Pozitiven vpliv na izboljšanje kapitalske ustreznosti se pričakuje od uresničitve aktivnosti, ki so v polnem teku. Prodaja Zavarovalnice Maribor in delni odkup hibridnih obveznic potekata po načrtu. O povečanju osnovnega kapitala  z izdajo novih delnic bodo odločali delničarji na skupščini 11. decembra. Banka je za vse možne odločitve pripravila primerne scenarije, na podlagi katerih je pričakovati uspešno pridobitev dodatnega kapitala do konca letošnjega leta.


Glede na razmere v poslovnem okolju, še vedno trajajočo gospodarsko in finančno krizo, napovedi počasnejšega gospodarskega okrevanja ter glede na aktualne zahteve in pričakovanja deležnikov, namerava banka oblikovati novo strategijo banke in Skupine Nove KBM za obdobje od leta 2013 do 2016. »Med pomembnejšimi izhodišči nastajajoče strategije so predvsem intenzivna usmerjenost h komitentom, zagotavljanje uspešnosti in donosnosti poslovanja, osredotočenost na strateške dejavnosti, učinkovito upravljanje s tveganji   ter oblikovanje poslovnega modela,  ki bo utrjeval stabilnost banke in Skupine ter krepil zaupanje vanju. Z uresničevanjem nove strategije bosta banka in Skupina  bolj učinkoviti, uspešni in konkurenčni, to pa bo prinašalo večjo dodana vrednost  delničarjem, komitentom, zaposlenim in širšemu okolju,« snovanje nove strategije pojasnjuje predsednik uprave Nove KBM, Aleš Hauc.


Banka in Skupina Nove KBM se bosta v prihodnje še bolj osredotočali na povečanje stroškovne učinkovitosti, izpolnjevanje regulatornih zahtev in konsolidaciji dejavnosti znotraj skupine. Ob tem se v banki nadaljuje tudi racionalizacija stroškov na vseh področjih poslovanja, ki med drugimi zajema zniževanje stroškov storitev in materiala, uskladitev kadrovske strukture s potrebami in cilji, zmanjševanje števila zaposlenih in preoblikovanje v vitkejšo in enostavnejšo organizacijsko strukturo.