Nova KBM

Skupina Nove KBM je ob polletju ustvarila dobiček in znižala stroške poslovanja | NKBM

Skupina Nove KBM je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 12,3 mio € čistega dobička, nadaljevala prestrukturiranje in znižala stroške poslovanja. Obvladujoča banka Nova KBM je polletje zaključila s 22,5 mio € dobička, kar je za dobro polovico več kot ob koncu lanskega leta.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM je ob polletju ustvarila dobiček in znižala stroške poslovanja

28 avgust 2015
OBVESTILA
Skupina Nove KBM je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 12,3 mio € čistega dobička, nadaljevala prestrukturiranje in znižala stroške poslovanja. Obvladujoča banka Nova KBM je polletje zaključila s 22,5 mio € dobička, kar je za dobro polovico več kot ob koncu lanskega leta.
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju v prvih šestih mesecih leta 2015 izkazuje, da Skupina Nove KBM skladno z načrti nadaljuje prestrukturiranje. Hkrati krepi svojo vlogo kakovostnega ponudnika finančnih storitev za prebivalstvo in gospodarske družbe. »Skupina Nove KBM izkazuje pozitiven poslovni izid šesto četrtletje zapovrstjo. Vse družbe v Skupini so nadaljevale s premišljeno optimizacijo stroškov. To se je odrazilo v 6-odstotnem znižanju operativnih stroškov glede na enako obdobje lani, ki so ob koncu letošnjega junija znašali 47 mio €. Kazalnik stroškovne učinkovitosti je ostal na podobni ravni kot ob lanskem polletju in znaša 55,46 odstotka. Poslovni rezultat je posledica doslednega uresničevanja strateških usmeritev, prestrukturiranja in racionalizacije. To je dober obet za uspešno poslovanje Skupine Nove KBM v prihodnje,« je rezultate komentiral dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta Nove KBM, potem ko se je ta seznanil s poročilom.

V prvih šestih mesecih je Skupina ustvarila 84,7 mio € prihodkov. Glavnina teh so čiste obresti v višini 49,9 mio € in čiste opravnine v višini 27,6 mio €. Kapital Skupine je ob koncu polletja znašal 615,5 mio €, kapitalska ustreznost pa 24,08 odstotka. Bilančna vsota se je znižala za 3,2 odstotka in je znašala 4,23 milijarde €. Znižanje bilančne vsote in tveganju prilagojene aktive je v skladu z zahtevami Evropske unije. Skupina je oblikovala za 21,4 mio € neto rezervacij in oslabitev. Nova KBM je tudi okrepila aktivnosti na področju upravljanja kreditnega tveganja ter vzpostavila sistem zgodnjega opozarjanja na finančne težave dolžnikov, ki omogoča pravočasno zaznavanje povečanega kreditnega tveganja in ustrezno ukrepanje.

V prvem polletju je bil v Novi KBM opazen porast števila novih kreditnih poslov tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot pri poslovanju z gospodarskimi družbami. Glede na povprečje v prvem polletju so v Novi KBM v juniju odobrili za slabo tretjino več potrošniških in stanovanjskih kreditov ter za šestino več kreditov gospodarskim družbam. »Vloge nebančnega sektorja so se v Novi KBM v primerjavi s koncem lanskega leta povečale za 5,6 mio €. To lahko pripišemo krepitvi zaupanja med varčevalci in povečanemu optimizmu, ki je posledica pozitivnih gospodarskih kazalnikov in spodbudnih napovedi, pa tudi znižanih obrestnih mer in padcu cen nepremičnin. Vse to bi lahko prispevalo k povečanju obsega investicij v prihodnosti. Veliko podjetij, ki imajo presežek sredstev, danes tega usmerja v vračanje kreditov, medtem ko ljudje presežke namenijo za varčevanje,« razmere na trgu pojasnjuje Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM. Skladno z razmerami je Skupina ob koncu polletja v primerjavi s koncem leta 2014 realizirala kredite bančnemu in nebančnemu sektorju v skupni višini 1,94 milijarde €. Od tega se je obseg kreditiranja nebančnega sektorja znižal za slabih 5 odstotkov, a se zaradi rasti novih poslov padajoči trend že umirja. 
 
V Skupini Nove KBM, ki zajema obvladujočo banko Novo KBM in 10 odvisnih družb, se je v prvem polletju skladno z načrti nadaljevala konsolidacija. Ob Novi KBM je dobiček ob koncu polletja ustvarilo še 6 družb v Skupini: Poštna banka Slovenije (PBS), KBM Infond, Moja naložba, KBM Leasing, KBM Invest in M-Pay. V okviru prestrukturiranja Skupine Nove KBM skladno z načrti poteka analiza možnih scenarijev integracije PBS v Novo KBM, likvidacija družb KBM Leasing, Gorica Leasing, KBM Leasing Hrvatska ter Adria Abwicklungs – družbe, v katero se je statusno preoblikovala Adria Bank po vrnitvi licence za opravljanje bančne dejavnosti v Avstriji. Prodaja KBM Banke je v zaključni fazi. 

Skupina je imela ob koncu letošnjega polletja 1.707 zaposlenih, kar je za 122 manj kot konec junija 2014. Tudi na kadrovskem področju je Skupina uresničevala zaveze o racionalizaciji, pri čemer se je kot odgovoren delodajalec opirala predvsem na »mehke« metode krčenja števila zaposlenih. 

Med pomembnejšimi poslovnimi dogodki letošnjega prvega polletja Skupine Nove KBM je bil podpis pogodbe o prodaji Nove KBM in njene Skupine. To je Slovenski državni holding (SDH) v imenu lastnika banke, Republike Slovenije z investitorjema, finančnim skladom Apollo in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), podpisal 30. junija. Konec prodajnega postopka, t.i. closing, se pričakuje po izvedbi vseh za to potrebnih aktivnosti: pridobitev dovoljenj nadzornih organov, plačilo kupnine ter prenos in vpis lastniškega deleža. 

Dodatne informacije:
Karidia Toure Zagrajšek, T: 02 229 2716, M: 041 729 341, pr@nkbm.si