Nova KBM

Poslovanje Skupine Nove KBM v prvem trimesečju stabilno in nad načrti | NKBM

Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih treh mesecih letošnjega leta, s katerim se je na včerajšnji seji seznanil tudi nadzorni svet banke. Prvo trimesečje je Skupina končala s čistim dobičkom v višini 16,5 milijona evrov, od tega je Nova KBM, matična družba v Skupini, ustvarila 8,9 milijona evrov dobička. V banki pričakujejo, da bodo na izid ob koncu poslovnega leta vplivale načrtovane aktivnosti v okviru uresničevanja zavez plana prestrukturiranja in tudi gospodarske okoliščine. Četrtletni rezultat je nad načrti, podatki pa izkazujejo, da Skupina posluje stabilno in da okviru procesa preoblikovanja izvaja ustrezne ukrepe za izboljšanje tržnega položaja in poslovne uspešnosti.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovanje Skupine Nove KBM v prvem trimesečju stabilno in nad načrti

30 maj 2014
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih treh mesecih letošnjega leta, s katerim se je na včerajšnji seji seznanil tudi nadzorni svet banke. Prvo trimesečje je Skupina končala s čistim dobičkom v višini 16,5 milijona evrov, od tega je Nova KBM, matična družba v Skupini, ustvarila 8,9 milijona evrov dobička. V banki pričakujejo, da bodo na izid ob koncu poslovnega leta vplivale načrtovane aktivnosti v okviru uresničevanja zavez plana prestrukturiranja in tudi gospodarske okoliščine. Četrtletni rezultat je nad načrti, podatki pa izkazujejo, da Skupina posluje stabilno in da okviru procesa preoblikovanja izvaja ustrezne ukrepe za izboljšanje tržnega položaja in poslovne uspešnosti.
 

Na ravni Skupine so vloge nebančnega sektorja ob koncu marca letos znašale 3,2 milijarde evrov oziroma 74,1 milijona evrov več kot ob koncu lanskega leta. Najbolj so se povečale vloge v Novi KBM, ki je v prvih treh mesecih ohranila tržni delež depozitov nebančnega sektorja pri 10,5 odstotka. Skupina je v tem obdobju ustvarila 27,6 milijona čistih obresti, lani v enakem obdobju pa 22,4 milijona evrov. Tretjina prihodkov iz obresti je iz naslova vseh vrednostnih papirjev, ostali dve tretjini pa iz kreditiranja.


Skupina Nove KBM je v procesu preoblikovanja in je zavezana k uresničevanju plana prestrukturiranja.  Večje konsolidacijske aktivnosti, kot na primer prodaja odvisnih leasing družb, zaključek likvidacije KBM Fineko in odločitve v zvezi z Adria Bank, so predvidene v drugi polovici leta, kar bo vplivalo tudi na poslovni izid Skupine. Med drugim je predviden tudi višji delež izrednih stroškov zaradi pregleda kakovosti portfelja in stresnih testov, ki jih je banka zaradi pravil v evroobmočju primorana izvesti. Prav tako se pričakujejo prilagoditve obsega oslabitev in rezervacij glede na stanje v gospodarskem okolju in kakovost poslovanja gospodarskih družb. 


Sodelovanje banke pri zagonu slovenskega gospodarstva ter finančnem in poslovnem prestrukturiranju podjetij s ciljem ohranjanja zdravih jeder ostaja ključna prednostna naloga. Stanje neto kreditov strankam, ki niso banke, je bilo ob koncu prvega trimesečja na ravni Skupine 2,2 milijardi evrov, na ravni Nove KBM pa 1,8 milijarde evrov, s čimer banka ohranja svoj tržni delež na 7,4 odstotka. Trend upada kreditiranja, ki je sicer prisoten na ravni celotnega bančnega sistema, se v primerjavi s preteklimi obdobji umirja.  To je mogoče delno pripisati tudi vse bolj aktivnemu odnosu s strankami in uveljavljanju skrbniškega sistema. V okviru slednjega je banka v prvih štirih mesecih letos ob rednem delu s strankami opravila še preko 600 osebnih obiskov pri gospodarskih družbah po vsej Sloveniji ter izvedli skupno več kot 4500 aktivnih in pasivnih poslov ter novo odprtih transakcijskih računov. Znižanje obsega kreditiranja je sicer v skladu s poslovnim načrtom Skupine in načrtom prestrukturiranja, delno pa k znižanju prispeva dejstvo, da pri podjetjih še ni zaznati povečanega investicijskega povpraševanja. 


Družbe Skupine Nove KBM so dejavno osredotočene na nižanje operativnih stroškov in stroškovno učinkovitost na vseh ravneh poslovanja. Operativni stroški Nove KBM so v prvih treh mesecih leta 2014  znašali 17,3 milijona evrov. Operativni stroški na nivoju Skupine, ki za prvo tromesečje znašajo 26,2 milijona evrov, kar je za 7,5 odstotka manj kot lani v enakem obdobju. Pri vseh vrstah stroškov Skupina Nove KBM po prvih treh mesecih letos izkazuje visoko stopnjo optimizacije.


Na včerajšnji seji so člani nadzornega sveta Nove KBM med drugim obravnavali informacijo o poslovanju od januarja do aprila letos. Poslovanje poteka skladno z načrti, prav tako se postopoma uresničujejo zaveze iz načrta prestrukturiranja. Nadzorni svet se je seznanil tudi z gradivom načrtovane 26. redne seje Skupščine Nove KBM, ki bo predvidoma junija ter s statusom postopka prodaje banke, ki ga vodi Slovenska odškodninska družba. Ne glede na lastništvo banke in na to, kdaj se bo prodaja uresničila, sodelavci v Novi KBM in družbah Skupine nadaljujejo s strokovnim in odgovornim delom,  usmerjenim v zagotavljanje kakovostnih storitev strankam ter v uspešnejšo prihodnost banke in Skupine Nove KBM.