Nova KBM

Poslovanje Skupine Nove KBM ob polletju uspešno in po načrtih | NKBM

Na včerajšnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil z informacijo o poslovanju Nove KBM d.d. in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – julij 2014 ter s polletnim poročilom o poslovanju Skupine za 2014. Skupina Nove KBM je v prvih šestih mesecih 2014 ustvarila 20,9 milijona EUR čistega dobička, od tega Nova KBM 14,8 milijona EUR. Skupina je imela za skoraj tretjino več prihodkov kot v enakem obdobju lani, od tega skoraj 55 milijonov EUR čistih obresti in 29 milijonov EUR čistih opravnin.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovanje Skupine Nove KBM ob polletju uspešno in po načrtih

28 avgust 2014
OBVESTILA
Na včerajšnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil z informacijo o poslovanju Nove KBM d.d. in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – julij 2014 ter s polletnim poročilom o poslovanju Skupine za 2014. Skupina Nove KBM je v prvih šestih mesecih 2014 ustvarila 20,9 milijona EUR čistega dobička, od tega Nova KBM 14,8 milijona EUR. Skupina je imela za skoraj tretjino več prihodkov kot v enakem obdobju lani, od tega skoraj 55 milijonov EUR čistih obresti in 29 milijonov EUR čistih opravnin.
 

Podatki o poslovanju v prvih šestih mesecih leta 2014 kažejo, da Skupina Nove KBM kljub težavnim in negotovim razmeram na finančnih trgih in v slovenskem gospodarstvu nasploh postopno uresničuje osrednje naloge, zadane v načrtu prestrukturiranja, ki ga je lani decembra ob dokapitalizaciji banke potrdila Evropska komisija. Skupni cilj teh nalog je preoblikovanje Skupine Nove KBM v bolj vitko, stroškovno učinkovito in dobičkonosno finančno ustanovo.


»V poslovanju Skupine Nove KBM v prvih šestih mesecih letošnjega leta so v primerjavi z enakim obdobjem lani evidentni pozitivni premiki. Banka uresničuje zaveze iz programa prestrukturiranja in je po treh letih postala ponovno dobičkonosna finančna ustanova. Od uprave banke pričakujemo, da bo pozitivne trende poslovanja Skupine in banke v prihodnosti še izboljševala,« je dejal predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Peter Kukovica. Nadzorniki Nove KBM so se seznanili s poročili uprave banke o poslovanju banke in Skupine v letošnjem prvem polletju, s poročilom notranje revizije banke za to obdobje, poročilom o prestrukturiranju Nove KBM, poročilom o projektu zmanjševanja stroškov v skupini in izterjavo slabih terjatev. »Banka je varna in donosna, dobro likvidna in solventna ustanova. Veseli nas, da nam zaupa vse več komitentov, saj smo v prvem polletju letošnjega leta povečali obseg določenih poslov in pridobili nove stranke. Vso energijo bomo usmerili v izboljšanje poslovanja Skupine Nove KBM in krepitev zaupanja vseh deležnikov banke in Skupine,« je povedal predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc .


Razmerje med dolžniškim in lastniškim financiranjem podjetij se v Sloveniji izboljšuje. Podjetja se razdolžujejo ne samo pri bankah, ampak tudi pri medpodjetniškem financiranju. Tudi povpraševanje gospodinjstev po posojilih na slovenskem trgu je nizko. Rast stanja depozitov strank, ki niso banke (višina teh se je v Skupini Nova KBM v prvih šestih mesecih letos povečala za 3,3 %), kaže na ponovno okrepljeno zaupanje strank v Skupino Nove KBM, neto krediti nebančnemu sektorju pa so se znižali za 6,0 %, pri čemer Nova KBM ohranja 7,8-odstotni tržni delež bruto kreditov nebančnemu sektorju. Tako se je razmerje med krediti in depoziti (bruto LTD) v prvih šestih mesecih 2014 izboljšalo in znižalo za 5,91 odstotne točke in je bilo na dan 30.6.2014 enako 85,73 %, izboljšala se je tudi stroškovna učinkovitost banke. Skupina Nove KBM odločno nadaljuje dejavnosti, s katerimi krepi tesne odnose s strankami, na primer z njihovo aktivno spremljavo, prav tako pa sodeluje v postopkih prestrukturiranja podjetij in pri ponovnem zagonu gospodarstva s kreditiranjem predvsem njegovih zdravih delov.


Potem ko je bil kreditni portfelj Skupine Nove KBM konec leta 2013 optimiziran, se na osnovi vrste vpeljanih ukrepov za boljše upravljanje kreditnega tveganja načrtuje, da bo nastajanje slabih kreditov ter oblikovanje oslabitev in rezervacij v prihodnje na razmeroma nizki ravni. V prvih šestih mesecih letos se je delež neto slabih kreditov Skupine zvišal za 9,9 %, kar je predvsem posledica odobritev v preteklosti. Skupina je v prvem letošnjem polletju realizirala 18.973 tisoč EUR neto rezervacij in oslabitev, kar pa sicer kaže na umirjanje prehodov komitentov med neplačnike.


Operativnih stroškov (stroški dela, splošni in administrativni stroški) je bilo za 8,4 % manj kot v enakem obdobju lani. V Skupini je bilo na dan 30.6.2014 zaposlenih 1.829 ljudi, kar je za 204 manj kot konec junija 2013. Tako tudi na tem področju postopoma uresničuje zaveze o racionalizaciji, pri čemer se je kot odgovoren delodajalec doslej opirala predvsem na »mehke« metode krčenja števila zaposlenih. Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) Skupine Nove KBM za prvih šest mesecev 2014 je bil 55,30 %. Bilančna vsota Skupine je na dan 30.6.2014 znašala 4.545.553 tisoč EUR, kar je za 5,5 % manj kot konec leta 2013.


Skupina Nove KBM je v procesu preoblikovanja: večje konsolidacijske aktivnosti, med katerimi so prodaja odvisnih lizinških družb, zaključek likvidacije KBM Fineko in odločitve o Adria Bank, so predvidene za drugo polovico leta, kar bo vplivalo tudi na poslovni izid Skupine. Med drugim je predviden višji delež izrednih stroškov zaradi pregleda kakovosti portfelja in stresnih testov, pri katerih Nova KBM sodeluje kot sistemsko pomembna banka v evroobmočju.


Postopek prodaje Nove KBM, obvladujoče družbe v Skupini, je v začetku avgusta prešel v drugo fazo. Slovenski državni holding, d. d., ki za Republiko Slovenijo vodi prodajo, zavezujoče ponudbe investitorjev predvidoma pričakuje v oktobru 2014. Ne glede na morebitno spremembo lastništva banke in na to, kdaj se bo prodaja uresničila, Skupina Nove KBM nadaljuje uresničevanje zavez iz načrta prestrukturiranja in svoje poslovne strategije – z večjo osredotočenostjo na osnovno dejavnost zagotavljati stabilno in varno poslovanje ter krepiti zaupanje strank Skupine.