Nova KBM

Poslovanje Nove KBM z dobičkom tudi v tretjem četrtletju letos | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za obdobje januar–september 2014. Banka je imela v tem obdobju 17,8 mio evrov čistega dobička oz. 57,1 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovanje Nove KBM z dobičkom tudi v tretjem četrtletju letos

30 oktober 2014
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za obdobje januar–september 2014. Banka je imela v tem obdobju 17,8 mio evrov čistega dobička oz. 57,1 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.
 
Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami se je v obdobju 1.1.–30.9.2014 v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot podvojil in je znašal 57,1 mio evrov (lani 21,8 mio evrov). Banka je v prvih devetih mesecih 2014 realizirala dobiček iz rednega poslovanja v višini 22,3 mio evrov, čisti dobiček v enakem obdobju pa je bil 17,8 mio evrov. Čiste obresti so v omenjenem obdobju dosegle 68,1 mio evrov (lani 51,1 mio evrov), čiste opravnine so znašale 31,5 mio evrov (lani 31,2 mio evrov), ostali neobrestni prihodki pa 11,2 mio evrov (lani - 1,5 mio evrov) in so predvsem posledica prodaje vrednostnih papirjev. Na povečanje čistih obresti v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so vplivali za skoraj polovico nižji odhodki za obresti, medtem ko so bili prihodki iz obresti nižji le za dobrih deset odstotkov.

Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, se je povečala in je bila v prvih devetih mesecih letošnjega leta 2,38 %, v letu 2013 pa 1,44 %. Nova KBM je v prvih devetih mesecih 2014 skladno z izpolnjevanjem zahtev plana prestrukturiranja še naprej zniževala operativne stroške. Ti so se v omenjenem obdobju zmanjšali za 9,1 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Znižanje se nanaša tako na stroške materiala in storitev kot na stroške dela. Slednji so bili nižji za 7,0 %. Število zaposlenih se je od 30.9.2013 do 30.9.2014 znižalo za 96.

Bilančna vsota banke je konec septembra 2014 dosegla 3.611,9 mio evrov in se je v prvih devetih mesecih leta 2014 znižala za 298,1 mio evrov oziroma za 7,6 %, kar je v skladu z zahtevami iz plana prestrukturiranja. Tržni delež kreditov strankam, ki niso banke, je v prvih devetih mesecih leta znašal 7,4 %. Konec septembra 2014 so se v primerjavi s koncem leta 2013 dolgovi do strank, ki niso banke, povečali za 6,0 % in pomenijo 10,2 % delež v bančnem sistemu. Delež neto kreditov v vlogah strank nebančnega sektorja (neto LTD) pa je konec septembra 2014 znašal 67,72 % in se je v primerjavi s koncem leta 2013 znižal za dobrih devet odstotnih točk.

Kapital banke je konec septembra dosegel 564,5 mio evrov in je bil v primerjavi s koncem leta 2013 višji za 46,8 mio evrov, kar je odraz čistega dobička banke v prvih devetih mesecih in presežka iz prevrednotenja vrednostnih papirjev preko kapitala. Kapitalska ustreznost banke na celotni kapital na dan 30.9.2014 je bila 24,54%.

Načrt prestrukturiranja Skupina Nove KBM uresničuje skladno z zavezami, danimi Evropski komisiji. Skupina Nove KBM se postopoma osredotoča na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti dezinvestiranja oziroma prodaje nestrateškega premoženja, delne integracije PBS, prestrukturiranja lizinških družb, postopek likvidacije KBM Fineka pa se končuje. Ob upoštevanju trenutnih gospodarskih razmer banka ocenjuje, da bo poslovno leto 2014 zaključila s pozitivnim rezultatom.