Nova KBM

Nova KBM v prvi polovici 2015 dobičkonosna, z več novimi posli in z nižjimi stroški | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o poslovanju od januarja do junija letos. Banka je v tem obdobju izkazala 33,4 mio € dobička pred rezervacijami in oslabitvami, dobiček iz rednega poslovanja pa je znašal 25,9 mio €. To je za dobrih 8 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Banka je v tem obdobju povečala število novih kreditnih in depozitnih poslov, znižala operativne stroške ter nadgradila sistem za znižanje stopnje nedonosnih terjatev. Na ravni Skupine Nove KBM se nadaljuje uresničevanje zavez, danih Evropski komisiji in osredotočanje na osnovno bančno dejavnost. Glede na trenutne rezultate poslovanja in makroekonomske kazalce v Novi KBM predvidevajo, da bodo letošnje poslovno leto zaključili v skladu z zastavljenimi plani uspešno, stabilno in dobičkonosno.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM v prvi polovici 2015 dobičkonosna, z več novimi posli in z nižjimi stroški

31 julij 2015
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o poslovanju od januarja do junija letos. Banka je v tem obdobju izkazala 33,4 mio € dobička pred rezervacijami in oslabitvami, dobiček iz rednega poslovanja pa je znašal 25,9 mio €. To je za dobrih 8 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Banka je v tem obdobju povečala število novih kreditnih in depozitnih poslov, znižala operativne stroške ter nadgradila sistem za znižanje stopnje nedonosnih terjatev. Na ravni Skupine Nove KBM se nadaljuje uresničevanje zavez, danih Evropski komisiji in osredotočanje na osnovno bančno dejavnost. Glede na trenutne rezultate poslovanja in makroekonomske kazalce v Novi KBM predvidevajo, da bodo letošnje poslovno leto zaključili v skladu z zastavljenimi plani uspešno, stabilno in dobičkonosno.
 
»Poleg dobička je Nova KBM v prvi polovici letošnjega leta imela za 3,3% manj operativnih stroškov kot v enakem obdobju lani. Znižala se je tudi bilančna vsota, ki je konec junija 2015 znašala 3.540,0 mio ali 1,9% manj kot ob koncu lanskega leta,« je rezultate komentiral predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica in dodal, da je tako zniževanje stroškov, ki so ob koncu junija znašali 34,3 mio € in zniževanje bilančne vsote skladno z izpolnjevanjem zahtev Evropske komisije.

V prvih šestih mesecih je banka oblikovala 7,4 mio € neto rezervacij in oslabitev. Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je v prvi polovici leta znašala 2,29 %. Kapital banke je konec junija dosegel 591,7 mio €. Ta je bil v primerjavi s koncem leta 2014 višji za 11,4 mio €, kar je odraz čistega dobička banke v prvi polovici leta 2015 in spremembe tržnih cen vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala.

Konec junija 2015 so dolgovi do strank, ki niso banke, znašali 2.471,7 mio € in so glede na konec leta 2014 porasli za 5,6 mio €. Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, se je v prvi polovici leta znižalo za 60,0 mio € in je na dan 30.6.2015 znašalo 1.533,3 mio €.

Predsednik uprave Nove KBM Robert Senica je ob tem pojasnil: »V banki smo, glede na povprečje letošnjega  leta, tudi v juniju sklenili povečano število novih poslov. Odobrili smo za  slabo tretjino več potrošniških in stanovanjskih kreditov ter za slabo petino več kreditov za pravne osebe.  Skupno manjši obseg kreditiranja ob koncu prvega polletja je tako posledica predvsem razdolževanja podjetij in gospodinjstev, ki poplačujejo oziroma vračajo kredite."  

Predsednik uprave Robert Senica je še poudaril,  da je Nova KBM z namenom zniževanja stopnje nedonosnih terjatev sprejela strategijo upravljanja slabih naložb in skoncentrirala upravljanje tveganih terjatev in naložb na enem mestu. »To bo omogočalo učinkovito in pravočasno prestrukturiranje nedonosnih terjatev in pospešitev izterjave in prodaje nedonosnih terjatev. Banka bo v letošnjem letu v celoti začela uporabljati sistem zgodnjega opozarjanja na finančne težave dolžnikov, ki nam bo omogočal pravočasno zaznavanje povečanega kreditnega tveganja,« je še pojasnil Senica.

V prvi polovici leta se je v Skupini Nove KBM nadaljevalo uresničevanje zavez, danih Evropski komisiji. Predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica je v zvezi s tem povedal: »Skupina Nove KBM se postopoma osredotoča na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti dezinvestiranja oziroma prodaje nestrateškega premoženja. V 2015 je predvidena uresničitev glavnine nalog, povezanih s konsolidacijo Skupine Nove KBM.«

Skladno z načrti se je v prvi polovici leta 2015 pričela evalvacija možnih scenarijev integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM. Adria Bank je marca letos vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti. Nadaljujejo se postopki v zvezi z likvidacijo KBM Leasing d.o.o., Gorica Leasing d.o.o., KBM Leasing Hrvatska ter družbe Adria Abwicklungs GmbH, v katero se je preoblikovala Adria Bank po prenehanju poslovanja. Tudi postopek prodaje KBM Banke v Srbiji še poteka.