Nova KBM

Nova KBM povečuje osnovni kapital za 100 milijonov evrov | NKBM

Uprava Nove KBM je danes sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 100 milijonov evrov.  Osnova za ta ukrep je pogodba o hibridnem posojilu, ki sta jo 31. decembra lani sklenila Republika Slovenija kot posojilodajalec in Nova KBM kot posojilojemalec na podlagi sklepa skupščine delničarjev decembra lani.  Banka bo kapital povečala z izdajo 98.522.167 novih delnic, v katere bo do 7. aprila letos pretvorila hibridno posojilo države in izvedla vplačilo novih delnic.  Novo izdane delnice v skupni emisijski vrednosti 100 milijonov bodo po vsebini pravic izenačene z že obstoječimi navadnimi imenskimi delnicami Nove KBM. Na osnovi pogojev, opredeljenih v pogodbi in v skupščinskem sklepu, banka ocenjuje, da se bo delež Republike Slovenije povečal  na  približno 79 odstotkov, sprememba lastniške strukture pa se bo uveljavila ob vpisu novih delnic v register KDD. Nova KBM je varna, solventna in dobro likvidna banka.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM povečuje osnovni kapital za 100 milijonov evrov

18 marec 2013
OBVESTILA
Uprava Nove KBM je danes sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 100 milijonov evrov.  Osnova za ta ukrep je pogodba o hibridnem posojilu, ki sta jo 31. decembra lani sklenila Republika Slovenija kot posojilodajalec in Nova KBM kot posojilojemalec na podlagi sklepa skupščine delničarjev decembra lani.  Banka bo kapital povečala z izdajo 98.522.167 novih delnic, v katere bo do 7. aprila letos pretvorila hibridno posojilo države in izvedla vplačilo novih delnic.  Novo izdane delnice v skupni emisijski vrednosti 100 milijonov bodo po vsebini pravic izenačene z že obstoječimi navadnimi imenskimi delnicami Nove KBM. Na osnovi pogojev, opredeljenih v pogodbi in v skupščinskem sklepu, banka ocenjuje, da se bo delež Republike Slovenije povečal  na  približno 79 odstotkov, sprememba lastniške strukture pa se bo uveljavila ob vpisu novih delnic v register KDD. Nova KBM je varna, solventna in dobro likvidna banka.
 

Za uresničitev svoje razvojne vizije in stabilnejše kapitalske ustreznosti pa potrebuje še dodaten kapital, ki ga načrtuje pridobiti z že napovedano dokapitalizacijo v letošnjem letu. Razlog za sproženje pretvorbe hibridnega posojila je znižanje količnika najbolj čistega kapitala Core Tier 1, kar pa je posledica bistveno višjega oblikovanje rezervacij in slabitev v letu 2012, kot je bilo sprva načrtovano. Vrednost stvarnega vložka države v višini 100 milijonov evrov bo izkazana v revidiranem poročilu u poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM  za leto 2012, ki ga bo banka objavila konec aprila letos.  Nova KBM bo po  konverziji izkazala delničarski kapital v višini 292,5 milijonov evrov in kapitalsko ustreznost Skupine Nove KBM na čisti temeljni kapital Core Tier 1 v višini 7,57 odstotkov, kapitalsko ustreznost banke pa v višini 7,62 odstotkov (po metodologiji Evropskega bančnega organa EBA). 


Pospešeno čiščenje kreditnega portfelja v lanskem poslovnem letu ter s tem objektiven in realen prikaz finančnega stanja skupine banki omogoča objektivne pogovore z vsemi deležniki Nove KBM. Kot je banka javnosti že sporočala, trenutno intenzivno potekajo pripravljalne aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo, ki jo bo banka predvidoma izvedla do konca junija. 


 » Z dodatnim kapitalom bo banka lahko izboljšala svoj  položaj na finančnih trgih, to pa bo dodana vrednost za naše stranke in delničarje. Krepitev kapitalske ustreznosti obravnavamo celovito, dolgoročno in strokovno. Ob pripravah na dokapitalizacijo se zato intenzivno ukvarjamo tudi  z izboljšavami sistema upravljanja s tveganji, slabimi terjatvami ter zagotavljanjem kakovostnih rešitev za naše stranke, »pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM. 


Izbor organizatorja dokapitalizacije je v zaključni fazi, nato bodo sledili drugi postopki skladno z mednarodno strokovno prakso in akcijskim načrtom, ki med drugim predvideva predstavitve več različnim potencialnim investitorjem.  Načrt ob osnovnem scenariju vključuje tudi stresni scenarij za primer poslabšanja portfelja, upošteva pa tudi negotovosti v gospodarskem in političnem okolju, ki lahko vplivajo na poslovanje banke in skupine. O podrobnostih dokapitalizacije bo banka obveščala pravočasno in skladno s pravili, ki veljajo za javne delniške družbe.