Nova KBM

Nova KBM izboljšuje poslovanje, v prvem četrtletju izkazuje nizko izgubo | NKBM

Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM seznanil s poslovanjem banke v prvih treh mesecih letošnjega leta. Nova KBM je  ob koncu marca  izkazala dobiček v višini 6 milijonov evrov pred rezervacijami in oslabitvami. Te so v prvem četrtletju znašale več kot 12 milijonov evrov, zato je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 6,2 milijona evrov. Nadzorniki so podali tudi soglasje k revidiranemu letnemu poročilu Nove KBM in Skupine Nove KBM ter se seznanili z gradivom za skupščino delničarjev. Ta bo predvidoma v juniju, na njej pa bodo delničarji  odločali tudi o dokapitalizaciji banke. Kapitalska ustreznost banke na celotni kapital je konec marca znašala 9,32 odstotkov, kapitalska ustreznost na najbolj čisti temeljni kapital Core Tier 1 ob koncu lanskega leta po metodologiji evropskega bančnega organa EBA pa  je znašala 7,62 odstotkov.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM izboljšuje poslovanje, v prvem četrtletju izkazuje nizko izgubo

25 april 2013
OBVESTILA
Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM seznanil s poslovanjem banke v prvih treh mesecih letošnjega leta. Nova KBM je  ob koncu marca  izkazala dobiček v višini 6 milijonov evrov pred rezervacijami in oslabitvami. Te so v prvem četrtletju znašale več kot 12 milijonov evrov, zato je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 6,2 milijona evrov. Nadzorniki so podali tudi soglasje k revidiranemu letnemu poročilu Nove KBM in Skupine Nove KBM ter se seznanili z gradivom za skupščino delničarjev. Ta bo predvidoma v juniju, na njej pa bodo delničarji  odločali tudi o dokapitalizaciji banke. Kapitalska ustreznost banke na celotni kapital je konec marca znašala 9,32 odstotkov, kapitalska ustreznost na najbolj čisti temeljni kapital Core Tier 1 ob koncu lanskega leta po metodologiji evropskega bančnega organa EBA pa  je znašala 7,62 odstotkov.
 

Kljub težavnim razmeram banka in skupina poslujeta normalno, zagotavljata zahtevano regulatorno kapitalsko ustreznost in presegata predpisane količnike likvidnosti. Podrobnejšo informacijo o poslovanju v prvem četrtletju bo banka objavila na spletnih straneh Ljubljanske in Varšavske borze predvidoma jutri popoldne.


Lani in v prvem četrtletju letošnjega leta so se gospodarske razmere še naprej zaostrovale. Šibka gospodarska aktivnost, veliko stečajev podjetij, zmanjšano povpraševanje in investicije ter povečevanje brezposelnosti je vplivalo tudi na poslovanje banke in skupine.»Načrtujemo, da se bo obseg slabitev v primerjavi z lanskim letom zmanjšal, saj je velik del kreditnega portfelja že prevrednoten. Za letos še pričakujemo izgubo iz rednega poslovanja, nekoliko bolj optimistični pa smo za leto 2014, « pojasnjuje Aleš Hauc,  predsednik uprave Nove KBM in dodaja, da bodo v banki »nadaljevali s projekti za izboljšanje poslovanja,  okrepitev kapitalske ustreznosti po priporočilih EBA. Izboljšujemo tudi upravljanje s tveganji in spremljavo naših komitentov ter stroškovno in organizacijsko učinkovitost. To so temelji za nadaljnji razvoj banke in tudi pričakovanja potencialnih investitorjev, naših delničarjev in strank.«


Skupščina delničarjev, ki jo bo banka sklicala predvidoma maja,  bodo delničarji odločali tudi glede pridobitve svežega kapitala, ki ga banka potrebuje za svoj nadaljnji razvoj. Priprave na dokapitalizacijo potekajo po predvidenih časovnih rokih. Banka je na podlagi več ponudb za organizatorja izbrala investicijsko družbo UniCredit CAIB. Predvideno višino dokapitalizacije bo banka skupaj s podrobnostmi o izvedbi postopka razkrila pravočasno, z upoštevanjem načela enakomernega obveščanja in pravili, ki veljajo za javne delniške družbe. 


»Podobno kot mnoge druge finančne institucije v regiji je banka  v zahtevnem položaju, vendar uprava banke intenzivno izvaja ukrepe za izboljšanje poslovanja ter uresničuje načela dobrega korporativnega upravljanja. Pričakujemo, da bodo na uresničevanje ukrepov in razvojnih prioritet banke  pozitivno vplivale hitre odločitve vlade, ki bodo pospešile sanacijo finančnega sistema v Sloveniji, stabilizacijo državnega proračuna in krepitev gospodarstva,« meni dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta banke. Nova KBM je marca v predvidenem roku predala Ministrstvu za finance načrt prestrukturiranja Skupine Nove KBM, o katerem zdaj presoja Evropska komisija. Načrt predvideva optimizacijo poslovanja banke in skupine, dezinvestiranje in znižanje bilančne vsote. 


Skupina Nove KBM je po konsolidiranih in revidiranih podatkih v poslovnem letu 2012  izkazala  pred rezervacijami in slabitvami dobiček v višini dobrih 91,2 milijonov evrov, od tega je bilo 69,8 milijonov evrov dobička iz rednega poslovanja, 22,4 milijonov evrov pa iz naslova prodaje Zavarovalnice Maribor.  Zaradi rezervacij in slabitev je skupina izkazala čisto izgubo v višini 205,7 milijonov evrov.  Čisti dobiček so izkazale družbe KBM Infond (1,2 mio €), KBM Fineko (0,6 mio €), PBS (0,3 mio €) in Credy banka (0,1 mio €). V področju bančništva je ob Novi KBM čisto izgubo po konsolidiranih podatkih izkazala še Adria Bank AG (-2,7 mio €), ki pa ima sedež v Avstriji in po avstrijskih računovodskih standardih izkazuje dobiček (0,25 mio €).  Z negativnim poslovnim izidom so poslovale KBM Leasing Hrvatska (-4,0 mio €), Gorica Leasing (-20,9 mio €), KBM Invest (-21,8 mio €) in KBM Leasing (-22,3 mio €). V lanskem letu se je skupina zmanjšala za dve družbi: KBM Projekt iz Zagreba, ki je od oktobra v likvidaciji, in Zavarovalnico Maribor, katere večinski delež je Nova KBM decembra prodala Pozavarovalnici Sava in Slovenski odškodninski družbi. Z današnjim dnem je bila kupnina v celoti poravnana, s čimer se je prodajni postopek tudi uradno zaključil.  


Spremembe v Skupini Nove KBM so vplivale tudi na  število zaposlenih, ki se je znižalo z 2991 na 2027 ljudi. Konec leta 2011 je imela Nova KBM 1346, ob koncu lanskega leta pa 1280 zaposlenih.  Banka dosledno spoštuje in izpolnjuje delovno – pravne predpise in načela dobre poslovne prakse, redno izplačuje plače in zakonske dodatke, ob tem pa upošteva dejanski finančni položaj banke in realistične načrte za prihodnost ter skrbi za ustrezen dialog s sindikatom. Banka načrtuje, da se bo ob koncu letošnjega leta število zaposlenih še zmanjšalo za približno 100 ljudi, pri čemer ne izključuje novih zaposlitev na delovnih mestih, kjer bo zaradi razvojnih potreb to potrebno in upravičeno.  V banki se zaključuje tudi program reorganizacije, ki se bo predvidoma uresničil v juliju. Z novo organizacijo banka načrtuje  zagotoviti ustrezno stroškovno učinkovitost in kadrovsko strukturo, kar bo zagotovilo čim višjo učinkovitost delovnih procesov in kakovosten servis strankam. Zmanjšuje se število delavcev s sklenjenimi individualnimi pogodbami, na novo se opredeljujejo in zmanjšujejo njihove bonitete. Banka bo program zmanjševanja števila zaposlenih tudi v prihodnje uresničevala predvsem z nenadomeščanjem zaposlenih, ki odidejo v pokoj in nepodaljševanjem pogodb za določen čas ter drugimi mehkimi načini prenehanja zaposlitve.