Nova KBM

Nova KBM bo v novem letu usmerjena v boljše poslovanje, krepitev stabilnosti in ugleda | NKBM

Danes je Nova KBM objavila povzetek poslovne politike in finančnega načrta banke in Skupine Nove KBM za leto 2013, potem ko je zanju uprava banke pridobila tudi soglasje nadzornega sveta. Banka in skupina predvidevata ustrezen dobiček iz poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami, vendar izgubo iz rednega poslovanja. Zaradi nadaljevanja gospodarske krize in predvidene negativne rasti BDP v Sloveniji bodo namreč neto rezervacije in oslabitve v prihodnjem letu še vedno na izjemno visokih ravneh, a nižje od letošnjih. Nova KBM bo na podlagi skupščinskih sklepov še v decembru dosegla količnik kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega kapitala (Tier 1) nad 9 odstotkov. V naslednjem obdobju bo vodstvo banke nadaljevalo z ukrepi za izboljšanje poslovanja, stabilnosti učinkovitosti in ugleda banke. Nadzorni svet banke ocenjuje, da sta politika in načrt glede na zaostrene gospodarske razmere ustrezen temelj za nadaljnji razvoj banke in Skupine Nove KBM.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM bo v novem letu usmerjena v boljše poslovanje, krepitev stabilnosti in ugleda

19 december 2012
OBVESTILA
Danes je Nova KBM objavila povzetek poslovne politike in finančnega načrta banke in Skupine Nove KBM za leto 2013, potem ko je zanju uprava banke pridobila tudi soglasje nadzornega sveta. Banka in skupina predvidevata ustrezen dobiček iz poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami, vendar izgubo iz rednega poslovanja. Zaradi nadaljevanja gospodarske krize in predvidene negativne rasti BDP v Sloveniji bodo namreč neto rezervacije in oslabitve v prihodnjem letu še vedno na izjemno visokih ravneh, a nižje od letošnjih. Nova KBM bo na podlagi skupščinskih sklepov še v decembru dosegla količnik kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega kapitala (Tier 1) nad 9 odstotkov. V naslednjem obdobju bo vodstvo banke nadaljevalo z ukrepi za izboljšanje poslovanja, stabilnosti učinkovitosti in ugleda banke. Nadzorni svet banke ocenjuje, da sta politika in načrt glede na zaostrene gospodarske razmere ustrezen temelj za nadaljnji razvoj banke in Skupine Nove KBM.
 

Vodstvo banke načrtuje izboljšati poslovanje in učinkovitost banke predvsem z novo strategijo, reorganizacijo in zniževanjem stroškov na vseh področjih poslovanja. Ob načrtovanju je vodstvo banke upoštevalo izhodišča, ki temeljijo pretežno na jesenski napovedi Urada za makroekonomske analize, ta pa zajema večinoma negativne obete. Skladno s tem finančni načrt predvideva, da bo bilančna vsota Nove KBM konec leta 2013 znašala 4,3 milijarde evrov ali 2,0 odstotka manj od ocene za konec 2012, bilančna vsota Skupine pa bo znašala predvidoma 5,3 milijarde evrov, kar je 1,7 odstotka manj od ocene za letošnje leto.  Banka načrtuje, da se bodo do konca leta 2013 administrativni stroški znižali za 7,5 odstotkov.  Nadaljevalo se bo tudi zmanjševanje števila zaposlenih na vseh hierarhičnih ravneh, najprej z mehkimi ukrepi in na podlagi predvidene reorganizacije in prenove poslovnih procesov.


»Zadnji meseci so bili za banko, naše komitente, zaposlene in delničarje prelomni in tudi uspešni. Izboljšanje kapitalske ustreznosti, kar je rezultat zavzetega in strokovnega dela bančnih in drugih strokovnjakov, je pozitiven signal in dobra podlaga za naš nadaljnji razvoj. V naslednjem poslovnem obdobju  bomo nadaljevali z uveljavljanjem poslovnih modelov, usmerjenih v utrjevanje stabilnosti banke, krepitvi zaupanja vanjo in doseganju dodane vrednosti in zadovoljstva pri vseh naših deležnikih,« pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM.


Skladno z načrtom se zaključuje priprava nove strategija banke in Skupine za obdobje 2013 do 2016. Strateška izhodišča med drugim predvidevajo, da  bo banka še naprej zagotavljala  univerzalne bančne storitve za prebivalstvo in pravne osebe, iz banke oziroma skupine pa se bodo postopoma izločile ali preoblikovale nestrateške dejavnosti. Banka bo povečala usmerjenost h komitentom, razvijala nove storitve in posodabljala obstoječe. Še bolj aktivno bo upravljala kreditni portfelj, s čimer bo možno  pravočasno prepoznati povečanje tveganja in možnosti slabih naložb.


»Nadzorni svet skrbno spremlja vse aktivnosti banke in sprejema odločitve strokovno ter v interesu banke in njenih delničarjev. Predstavljena poslovna politika in finančni načrt, s katerima smo nadzorniki soglašali, odraža realne poglede vodstva na podlagi sedanjih makroekonomskih napovedi.  Med glavnimi cilji uprave in nadzornega sveta za prihodnje leto ostajajo izboljšati poslovanje ter s pravimi poslovnimi odločitvami in rezultati okrepiti ugled banke,« ob predstavitvi poslovne politike in finančnega načrta dodaja dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta Nove KBM.