Nova KBM

Nadzorniki Nove KBM soglašajo s prodajo Zavarovalnice Maribor družbi Pozavarovalnica Sava in Slovenski odškodninski družbi | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji seji podal soglasje k sklepu uprave, da 51-odstotni delež Nove KBM v Zavarovalnici Maribor proda Pozavarovalnici Sava in Slovenski odškodninski družbi. Kupoprodajna pogodba bo predvidoma podpisana v torek, 11. decembra, ko bo tudi sklicana novinarska konferenca in objavljeno sporočilo za javnost z vsemi podrobnostmi. Nadzorniki ocenjujejo, da postopki za izboljšanje kapitalske ustreznosti potekajo strokovno in po načrtu. Z uresničevanjem aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti in drugimi poslovnimi odločitvami banka namerava izboljšati poslovanje in zagotoviti njen nadaljnji razvoj. Nadzorni svet je med drugim podal tudi soglasje k sklepu uprave, da banka poveča svoj delež v lastniški strukturi družbe Merkur.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorniki Nove KBM soglašajo s prodajo Zavarovalnice Maribor družbi Pozavarovalnica Sava in Slovenski odškodninski družbi

7 december 2012
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji seji podal soglasje k sklepu uprave, da 51-odstotni delež Nove KBM v Zavarovalnici Maribor proda Pozavarovalnici Sava in Slovenski odškodninski družbi. Kupoprodajna pogodba bo predvidoma podpisana v torek, 11. decembra, ko bo tudi sklicana novinarska konferenca in objavljeno sporočilo za javnost z vsemi podrobnostmi. Nadzorniki ocenjujejo, da postopki za izboljšanje kapitalske ustreznosti potekajo strokovno in po načrtu. Z uresničevanjem aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti in drugimi poslovnimi odločitvami banka namerava izboljšati poslovanje in zagotoviti njen nadaljnji razvoj. Nadzorni svet je med drugim podal tudi soglasje k sklepu uprave, da banka poveča svoj delež v lastniški strukturi družbe Merkur.
 

Nadzorni svet ocenjuje, da uprava Nove KBM, v kateri sta predsednik uprave Aleš Hauc in član uprave Igor Žibrik,  uresničuje aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti po sprejetem akcijskem načrtu in v skladu  s sklepom delničarjev na junijski skupščini. Ob prodaji Zavarovalnice Maribor se zaključuje tudi delni odkup oziroma zamenjavo hibridnih obveznic. Potem ko je banka 13. novembra objavila ponudbo je do roka prejela ponudbe za odkup v višini dobrih 32 milijonov evrov, za zamenjavo z diskontom v dolžniški vrednostni papir z določeno zapadlostjo  pa skoraj 65 milijonov evrov. Poravnava z imetniki obveznic je predvidena okrog 14. decembra letos, pred tem pa mora Nova KBM za sprejetje ponudbe pridobiti še dovoljenje Banke Slovenije.


Na torkovi skupščini bodo delničarji Nove KBM odločali o povečanju osnovnega kapitala v višini 50 milijonov evrov in o pooblastilu upravi, da s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital z novimi delnicami, ki bi jih banka lahko zamenjala za hibridne dolžniške instrumente oziroma konvertibilne obveznice v znesku 150 milijonov evrov.  Tako za dokapitalizacijo kot za nakup konvertibilne obveznice obstajajo poleg Republike Slovenije, ki je največji delničar banke, tudi drugi potencialni investitorji, s katerimi so pogovori v sklepni fazi.  Uprava Nove KBM in nadzorni svet bosta tudi v prihodnje z ustreznimi poslovnimi odločitvami zagotavljala pogoje za boljše poslovanje in razvoj banke ter doseganje dodane vrednosti za delničarje.