Nova KBM

Nadzorniki Nove KBM potrdili začetek notranje revizije in rebalans | NKBM

Na današnji seji so nadzorniki Nove KBM sprejeli načrt izvedbe notranje revizije, na podlagi katere bo uprava sprejela nadaljnje ukrepe za boljše poslovanje banke. Soglašali so z rebalansom poslovne politike in finančnega načrta banke za leto 2012, ki je predvsem posledica poslabšanja gospodarske situacije, kar je razvidno tudi iz novih napovedi UMAR-ja o višji inflaciji in nižjem BDP v Sloveniji. Nadzorniki so soglašali tudi s predlogom revizijske komisije nadzornega sveta, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in skupine za leto 2012 predlaga revizijska družba Deloitte Revizija. O predlogu bodo odločali delničarji na skupščini v avgustu, ki bo sklicana predvidoma do konca tega tedna.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorniki Nove KBM potrdili začetek notranje revizije in rebalans

12 julij 2012
OBVESTILA
Na današnji seji so nadzorniki Nove KBM sprejeli načrt izvedbe notranje revizije, na podlagi katere bo uprava sprejela nadaljnje ukrepe za boljše poslovanje banke. Soglašali so z rebalansom poslovne politike in finančnega načrta banke za leto 2012, ki je predvsem posledica poslabšanja gospodarske situacije, kar je razvidno tudi iz novih napovedi UMAR-ja o višji inflaciji in nižjem BDP v Sloveniji. Nadzorniki so soglašali tudi s predlogom revizijske komisije nadzornega sveta, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in skupine za leto 2012 predlaga revizijska družba Deloitte Revizija. O predlogu bodo odločali delničarji na skupščini v avgustu, ki bo sklicana predvidoma do konca tega tedna.
 

Predsednik uprave banke Aleš Hauc je že ob nastopu funkcije aprila letos napovedal revizijo tako imenovanega »čistega začetka«. V skladu z junijskim skupščinskim sklepom v banki sicer že potekajo tudi aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo in prodajo neključnih sredstev banke v Skupini Nove KBM. Nadzorniki pa so na današnji seji zadolžili upravo banke za izvajanje dodatnih ukrepov za izboljšanje poslovanja banke.


»V banki smo trdno odločeni izboljšati poslovanje banke. Zato moramo ob učinkovitem rednem delu skrbno pregledati tudi preteklo poslovanje in sprejeti ukrepe za odpravo morebitno ugotovljenih nepravilnosti. V okviru poslovne politike pa bomo uresničevali takšno vizijo delovanja banke in celotne Skupine, ki bo lahko prinašala dodano vrednost lastnikom in komitentom. Banka bo lahko v prihodnosti uspešno poslovala samo na zdravih in trdnih temeljih, zato jo je treba očistiti vsega slabega in ji s tem dati pogoje za nadaljnjo rast in razvoj. Obenem bomo pričeli s postopkom priprave nove strategije banke, ki bi naj banki omogočala uspešnejše poslovanje«, pojasnjuje predsednik uprave Aleš Hauc.
 
Banka še vedno posluje pod vplivom neugodnih gospodarskih in finančnih razmer ter splošne negotovosti. Leto 2011 je bilo rekordno z 675 začetimi stečajnimi postopki v Sloveniji in v letu 2012 se situacija ne izboljšuje, saj je bilo v prvih šestih mesecih začetih že 330 stečajnih postopkov. Na rezultate vpliva tudi intenzivno čiščenje slabih naložb  iz preteklega obdobja. To so glavni razlogi, zaradi katerih uprava in nadzorni svet ugodnega poslovnega izida ob koncu letošnjega leta realno ne pričakujeta.  Nadzorniki so se zato strinjali z rebalansom poslovne politike in finančnega načrta  ter poudarili, da je to odgovorna in glede na razmere ustrezna poslovna odločitev nove uprave banke. Rebalans temelji predvsem na dejstvu, da je UMAR aprila letos spremenil svojo napoved iz lanskega septembra, ki je bila osnova za izdelavo plana banke in skupine za leto 2012. Pri pripravi plana  so bila upoštevana lanska predvidevanja, da bo rast bruto domačega proizvoda v letu 2012 v Sloveniji 2,0 % in povprečna stopnja rast inflacije 1,9 %. Pri pripravi pa so v banki morali  upoštevati  nove  aprilske napovedi za Slovenijo, po katerih  je pričakovan upad BDP v višini 0,9%, pričakovana inflacija pa 2,0 %.


Nova KBM skladno s sprejetim rebalansom ocenjuje, da bo v letošnjem letu, predvsem zaradi višjih oslabitev, nižjih prihodkov iz dividend, nižjih čistih obresti in čistih opravnin, namesto pričakovanega planiranega dobička, poslovala z izgubo iz rednega poslovanja v višini 77 milijonov evrov in čisto izgubo v višini 69,8  milijonov evrov. Bilančna vsota banke bo po predvidevanjih ob koncu leta znašala 4,6 milijarde evrov in bo za 0,2 odstotka nižja glede na prvotni plan. Na znižanje bilančne vsote bodo vplivali zmanjšanje depozitov in kreditov nebančnega sektorja ter nižje dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb.


Ker na junijski skupščini delničarji banke niso potrdili predlaganega revizorja, mora uprava skladno z zakonom do konca avgusta sklicati novo skupščino. Nadzorniki so soglašali, da se delničarjem v potrditev predlaga revizijska družba Deloitte Revizija in se seznanili s sklicem skupščine, ki je predviden ob koncu tega tedna, seja skupščine pa bo v avgustu. Današnja seja nadzornega sveta je bila zadnja v sedanji sestavi nadzornikov, saj se jim mandat izteka s 14. julijem letos. Konstitutivna seja novega nadzornega sveta, imenovanega na zadnji skupščini, bo v najkrajšem možnem času.