Nova KBM

Informacije vlagateljem o sistemu jamstva za vloge | NKBM

Nova KBM d.d. je članica sistema jamstva za vloge, ki ga v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge vzpostavi in upravlja Banka Slovenije.

Začnite tipkati, kar iščete

INFORMACIJE VLAGATELJEM O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE

Nova KBM d.d. je članica sistema jamstva za vloge, ki ga v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge vzpostavi in upravlja Banka Slovenije. Sistem jamstva za vloge zagotavlja jamstvo za vloge vlagatelja v primeru nerazpoložljivosti vlog pri banki z izplačilom kritja zajamčenih vlog vlagateljem ali z drugimi ukrepi, s katerimi se ohranja dostop vlagateljev do zajamčenih vlog v primeru reševanja ali prisilnega prenehanja banke.
Če bi vaša banka postala plačilno nesposobna, bi se vam vaše vloge povrnile do višine 100.000 EUR.
 
Če vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema jamstva za vloge. To izplačilo krije največ 100.000 EUR na vlagatelja na banko. To pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v isti banki. Če ima na primer vlagatelj hranilni račun z 90.000 EUR in transakcijski račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100.000 EUR.
 
Kaj je vloga?
Vloga je skupno stanje vseh terjatev posameznega vlagatelja do banke, ki izhajajo iz kakršnega koli pozitivnega stanja, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in ki jih mora banka vrniti v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi pogoji, vključno s pogodbo o vodenju transakcijskega računa, hranilno vlogo, denarnim depozitom ter potrdilom o depozitu in blagajniškim zapisom, kadar sta izdana kot imenski vrednostni papir.
 
Kot vloga se ne štejejo terjatve, ki imajo eno od naslednjih lastnosti:
 • izhajajo iz finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, razen če gre za varčevalni produkt, katerega obstoj je mogoče dokazati z ustreznim potrdilom, ki se glasi na ime, in ki obstaja 2. julija 2014;
 • glavnica se ne izplača po nominalni vrednosti;
 • glavnica se izplača v nominalni vrednosti samo, če obstaja poroštvo, garancija ali drugo
 • podobno pogodbeno jamstvo banke ali tretje osebe;
 • se štejejo kot dolžniški vrednostni papirji banke ali izvirajo iz naslova lastnih akceptov in menic banke;
 • se lahko na podlagi dogovora ali predpisa uporabijo izključno za poplačilo obveznosti vlagatelja do banke, ali
 • se glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala banke v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.
Za katere vloge sistem jamstva za vloge ne jamči?
Sistem jamstva za vloge ne jamči za vloge naslednjih vlagateljev:
 
 1. vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
 2. vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;
 3. vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
 4. vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;
 5. vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;
 6. vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
 7. vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti. 
Znesek zajamčene vloge (zgornja meja zaščite)
Zajamčena vloga je upravičena vloga do višine stanja te vloge na presečni datum za izračun jamstva, vključno z obrestmi do tega datuma, vendar ne več kot 100.000 EUR.
 
Poleg zgoraj omenjenega kritja so v okviru jamstva za vloge v znesku nad 100.000 EUR zajamčene tudi terjatve vlagatelja do banke v zvezi z pozitivnimi stanji, ki so neposredna posledica:
 
 1. nakupa oziroma prodaje stanovanjske nepremičnine, vključno s subvencijo, ki pripada mladi družini za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo;
 2. izplačila iz naslova socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja v skladu s predpisi,ki urejajo socialno, zdravstveno ali življenjsko zavarovanje;
 3. izplačila invalidnine v skladu s predpisi, ki urejajo invalidsko zavarovanje oziroma varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
 4. izplačila odškodnin v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji;
 5. izplačila denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s predpisi, razen denarne pomoči, ki jo posameznik prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
 6. izplačila odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, prejete v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, in odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki ureja odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki pomeni nadomestilo za izgubljeni dohodek;
 7. izplačila iz naslova premoženjskega zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju;
 8. izplačila solidarnostne in podobne pomoči ob smrti, preživnine, ki se plača na podlagi sodne odločbe, ali dogovora o preživljanju, sklenjenega v skladu s predpisi, ter nadomestila preživnine, ki se izplača na podlagi zakona;
 9. izplačila odpravnine ob upokojitvi ali odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov

Sistem jamstva za vloge zagotavlja dodatno kritje iz prej navedenih alinej šest mesecev od dneva, ko je vlagatelj pridobil terjatev do banke. Vlagatelj, ki na takšni podlagi uveljavlja izplačilo kritja zajamčene vloge v znesku nad 100.000 EUR, zahtevek za to izplačilo uveljavlja ločeno ter sistemu jamstva za vloge predloži pojasnilo in morebitna dokazila, ki utemeljujejo prej naštete razloge.
Če imate skupni račun z drugo osebo ali osebami
Zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja posebej.
 
Sredstva na skupnem računu se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo dejanskih upravičencev. Če deleži posameznih vlagateljev kot dejanskih upravičencev do sredstev na skupnem računu niso določeni in sporočeni banki, se šteje, da so deleži vseh upravičencev enaki.
 
V primeru skupnih računov zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja. Vendar se vloge na računu, s katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti razpolagata dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100.000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge enega samega vlagatelja. V nekaterih primerih npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine, so vloge zajamčene nad mejo 100.000 EUR.
Sredstva na skrbniških (fiduciarnih računih) računih
Sredstva na skrbniškem računu se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo tega upravičenca. Če podatki o dejanskih upravičencih do sredstev na skrbniškem računu niso sporočeni banki, se skrbniški račun za namene tega zakona obravnava kot vloga na prinosnika.
 
Sredstva na skrbniškem računu, s katerimi na podlagi predpisa razpolaga določena oseba kot zastopnik ali upravitelj za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti, se štejejo kot terjatev skupnosti do višine 100.000 EUR.
Terjatve banke do vlagatelja
Morebitne obveznosti vlagatelja do banke se ne upoštevajo pri izračunu zneska za izplačilo kritja zajamčene vloge, razen če so obveznosti vlagatelja do banke zapadle pred presečnim datumom za izračun jamstva ali na ta dan in se z upoštevanjem veljavne pogodbene ureditve ali predpisov, ki se uporabljajo za banko, ta obveznost lahko pobota s terjatvijo vlagatelja iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.
Obdobje vračila v primeru propada kreditne institucije
Vaše vloge do 100.000 EUR bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh. Če se vam jih ne izplača v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema za jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=150.