Nova KBM

Dobiček v letu 2013 izničile visoke rezervacije in oslabitve | NKBM

Danes je Nova KBM objavila nerevidirano poročilo o poslovanju banke in Skupine Nove KBM za leto 2013. Dobrih 61,8 milijona evrov je znašal dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami, z upoštevanjem slednjih in po obdavčitvi pa je Skupina po nerevidiranih podatkih izkazala čisto izgubo v višini 648,4 milijona evrov. Visoka raven oblikovanih rezervacij in oslabitev je posledica vpliva še vedno zaostrenih gospodarskih razmer in tudi zahtev na osnovi pregleda kvalitete kreditnega portfelja, ki so ga decembra 2013 opravili neodvisni zunanji ocenjevalci. V Novi KBM s številnimi ukrepi intenzivno nadaljujejo z uresničevanjem nujno potrebnega prestrukturiranja banke in Skupine, katerega cilj je ponovno uspešno in dobičkonosno poslovanje. To je predvideno že v letu 2014, če se v tem obdobju gospodarske razmere ne bodo poslabšale. Revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za 2013 bo objavljeno predvidoma konec marca.

Začnite tipkati, kar iščete

Dobiček v letu 2013 izničile visoke rezervacije in oslabitve

3 marec 2014
OBVESTILA
Danes je Nova KBM objavila nerevidirano poročilo o poslovanju banke in Skupine Nove KBM za leto 2013. Dobrih 61,8 milijona evrov je znašal dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami, z upoštevanjem slednjih in po obdavčitvi pa je Skupina po nerevidiranih podatkih izkazala čisto izgubo v višini 648,4 milijona evrov. Visoka raven oblikovanih rezervacij in oslabitev je posledica vpliva še vedno zaostrenih gospodarskih razmer in tudi zahtev na osnovi pregleda kvalitete kreditnega portfelja, ki so ga decembra 2013 opravili neodvisni zunanji ocenjevalci. V Novi KBM s številnimi ukrepi intenzivno nadaljujejo z uresničevanjem nujno potrebnega prestrukturiranja banke in Skupine, katerega cilj je ponovno uspešno in dobičkonosno poslovanje. To je predvideno že v letu 2014, če se v tem obdobju gospodarske razmere ne bodo poslabšale. Revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za 2013 bo objavljeno predvidoma konec marca.
 

V banki na osnovi sedanjih podatkov ocenjujejo, da je kreditni portfelj s koncem leta 2013 optimiziran in na osnovi številnih vpeljanih ukrepov za boljše upravljanje kreditnega tveganja načrtujejo, da bo v prihodnjih obdobjih nastajanje slabih kreditov ter oblikovanje oslabitev in rezervacij na relativno nizki ravni. Uresničitev te napovedi pa je v določeni meri odvisna tudi od prihodnje gospodarske klime v Sloveniji. V banki načrtujejo, da bi Nova KBM v letu 2014 predvidoma izkazovala čisti dobiček v višini 8,4 milijona evrov, če ne bo poslabšanja gospodarskih razmer, celotna Skupina pa bo po načrtih še izkazovala čisto izgubo v predvidenem znesku 0,9 milijona evrov.

Bilančna vsota Skupine Nove KBM je po nerevidiranih podatkih ob koncu leta 2013 znašala 4,8 milijarde evrov, kar je za 491,4 milijona evrov oz. za 9,2 % manj kot konec leta 2012. Znižanje bilančne vsote je v skladu z zavezami plana prestrukturiranja, na znižanje pa je v veliki meri vplival prenos slabih kreditov na DUTB. Predvsem zaradi slednjega se je v letu 2013 znižalo tudi stanje kreditov strankam, ki niso banke in je ob koncu leta 2013 znašalo 2,3 milijardi evrov. Znižalo se je tudi stanje vlog strank, ki niso banke in sicer za 539,4 milijona evrov. Vendar je stanje teh vlog upadlo predvsem zaradi konverzije depozita države v kapital obvladujoče banke v višini 361 milijona evrov ob dokapitalizaciji decembra lani. V letu 2013 je bil prisoten rahel trend upadanja vlog prebivalstva, ki pa se je v letošnjem letu ponovno usmeril navzgor, medtem ko so se vloge drugih nefinančnih organizacij v letu 2013 povečale.


Kapital Skupine je ob koncu leta 2013 znašal 597,8 milijona evrov, kapitalska ustreznost na osnovni kapital pa je bila 19,1-odstotna. Okrepljen kapital za Novo KBM pomeni lažji dostop do virov sredstev, kar se bo posledično lahko odrazilo tudi v večji kreditni aktivnosti, v odvisnosti od bonitete strank.


Skupina Nove KBM se bo skladno s planom prestrukturiranja v prihodnjem obdobju osredotočala na bančno dejavnost in na dobičkonosne segmente poslovanja. Banka bo temeljito preoblikovala strukturo Skupine Nove KBM v smislu racionalizacije, kar bo vključevalo združevanje in preoblikovanje posameznih hčerinskih družb banke. Izdelava načrta preoblikovanja Skupine Nove KBM je v teku, odločitve v zvezi s tem pa bodo predvidoma sprejete v prvi polovici tega leta.


Revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za 2013 bo objavljeno predvidoma konec marca, prva informacija o rezultatih banke v prvem četrtletju letošnjega leta pa predvidoma konec aprila.