Nova KBM

Delničarji Nove KBM zasedali na 20. skupščini banke | NKBM

V hotelu Habakuk je danes potekala 20. skupščina delničarjev Nove KBM. Na skupščini je bilo prisotnih 64,29 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. Udeleženci skupščine so se seznanili s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v preteklem letu. Delničarji so podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za preteklo poslovno leto, sprejeli pa so tudi predlog delničarja Gen Energija o odpoklicu članov nadzornega sveta. Delničarji so potrdili predlog sklepa, da se bilančni dobiček za leto 2010 v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Sprejeli so sklep, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM za leto 2011 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Skupščina je potrdila nasprotni predlog Republike Slovenije o spremembi in dopolnitvi Statuta Nove KBM. Potrjen pa je bil tudi nasprotni predlog Republike Slovenije o določitvi višine osnovnih plač, sejnin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane NS in člane komisij NS.

Začnite tipkati, kar iščete

Delničarji Nove KBM zasedali na 20. skupščini banke

22 julij 2011
OBVESTILA
V hotelu Habakuk je danes potekala 20. skupščina delničarjev Nove KBM. Na skupščini je bilo prisotnih 64,29 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. Udeleženci skupščine so se seznanili s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v preteklem letu. Delničarji so podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za preteklo poslovno leto, sprejeli pa so tudi predlog delničarja Gen Energija o odpoklicu članov nadzornega sveta. Delničarji so potrdili predlog sklepa, da se bilančni dobiček za leto 2010 v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Sprejeli so sklep, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM za leto 2011 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Skupščina je potrdila nasprotni predlog Republike Slovenije o spremembi in dopolnitvi Statuta Nove KBM. Potrjen pa je bil tudi nasprotni predlog Republike Slovenije o določitvi višine osnovnih plač, sejnin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane NS in člane komisij NS.
 

Predstavniki banke so delničarjem uvodoma predstavili poročilo o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Skupine in banke za leto 2010.


Delničarji so upravi in nadzornemu svetu z večino glasov podelili razrešnico za poslovno leto 2010. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička banke za leto 2010 v višini 3.391.912,68 EUR, pri čemer znaša bruto dividenda na delnico 0,08 EUR, so delničarji z večino glasov potrdili. Predlagana višina izplačila dividend predstavlja 36,2 odstotka čistega dobička poslovnega leta 2010, dividende pa bodo izplačane 20. septembra 2011. Potrdili so tudi predlog nadzornega sveta, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM na osnovi izpolnjevanja vseh želenih kriterijev Skupine za leto 2011 ponovno imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Skupščina je sprejela nasprotni predlog Republike Slovenije glede predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM.


Na skupščini so delničarji odločali tudi o višini osnovnih plačil, sejnin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta. Potrjen je bil nasprotni predlog Republike Slovenije.

Skupščina se je končala z odločanjem o odpoklicu članov nadzornega sveta. Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Gen energija, ki je predlagal odpoklic dosedanjega predsednika nadzornega sveta Danila Topleka in članov nadzornega sveta Ivana Vizjaka ter Alenke Bratušek. Zavrnili pa so predlog odpoklica članov nadzornega sveta Andreja Svetine in Antona Guzeja. Kot novi člani nadzornega sveta so bili imenovani Darjan Petrič, Ivan Simič in Vida Lebar.


Predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič je po zaključku skupščine dejal, da so delničarji »danes sprejeli pomembne odločitve, ki se bodo odrazile v nadaljnjem poslovanju banke in Skupine.« Ob tem pa je dodal, da Nova KBM »skozi celotno obdobje oteženih finančnih in gospodarskih razmer dosega dobre rezultate, kar nam daje zagon, da bomo lahko dobro delali tudi naprej.«


Danilo Toplek, predsednik nadzornega sveta Nove KBM, je na novinarski konferenci poudaril, da je bilo delo nadzornega sveta ustrezno organizirano in je potekalo v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Toplek se je ob koncu zahvalil vsem delničarjem za izkazano zaupanje in zaključil z optimizmom, da bo banka pod vodstvom strokovne ekipe deležna še boljših poslovnih rezultatov in vse večje prepoznavnosti tako na domačih kot tujih bančnih trgih.