Nova KBM

Cena delnice Nove KBM 8 EUR | NKBM

Nova KBM, druga največja bančna skupina v Sloveniji, je danes določila ponudbeno ceno za delnice v javni ponudbi delnic. Ta znaša 8 EUR za delnico. Končna emisijska vrednost tako znaša do največ 104,3 milijona EUR. Sredstva bodo uporabljena za nadaljnjo podporo poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, še intenzivnejše izvajanje strategije rasti Skupine in s tem utrjevanja njenega tržnega položaja v Sloveniji in tujini, del prihodkov pa bo namenjen tudi za izpolnjevanje novih kapitalskih zahtev za banke. Mali vlagatelji delnice lahko vpišejo še do 18. aprila, institucionalni pa od 20. do 26. aprila. Vzporedna kotacija delnic Nove KBM se bo na Varšavski borzi pričela predvidoma 6. maja.

Začnite tipkati, kar iščete

Cena delnice Nove KBM 8 EUR

14 april 2011
OBVESTILA
Nova KBM, druga največja bančna skupina v Sloveniji, je danes določila ponudbeno ceno za delnice v javni ponudbi delnic. Ta znaša 8 EUR za delnico. Končna emisijska vrednost tako znaša do največ 104,3 milijona EUR. Sredstva bodo uporabljena za nadaljnjo podporo poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, še intenzivnejše izvajanje strategije rasti Skupine in s tem utrjevanja njenega tržnega položaja v Sloveniji in tujini, del prihodkov pa bo namenjen tudi za izpolnjevanje novih kapitalskih zahtev za banke. Mali vlagatelji delnice lahko vpišejo še do 18. aprila, institucionalni pa od 20. do 26. aprila. Vzporedna kotacija delnic Nove KBM se bo na Varšavski borzi pričela predvidoma 6. maja.
 

Danes je Nova KBM določila končno ponudbeno celo delnice v postopku dokapitalizacije na vrednost 8 EUR. Ponujene delnice so do konca vpisa po tej ceni na voljo obstoječim delničarjem, ki lahko vpišejo ponujene delnice v sorazmerju z njihovim obstoječim deležem v osnovnem kapitalu banke, ostalim malim vlagateljem v Sloveniji in na Poljskem ter institucionalnim vlagateljem. Vsem, ki so doslej vpisovali delnice po najvišji ceni v razponu, to je 10,50 EUR, bo banka vrnila preplačana sredstva v roku 15 dni od objave rezultatov, ki bo predvidoma 26. aprila.


Matjaž Kovačič, predsednik uprave Nove KBM d.d., je ob določitvi ponudbene cene za delnice Nove KBM dejal: “Zadovoljni smo z odzivom, ki so ga vlagatelji izkazali na predstavitvah po vsej Evropi. Naš tržni položaj in obeti za rast Skupine ter naša strategija, katere cilj je krepitev vrednosti naše družbe in s tem vrednosti za delničarje, predstavljajo atraktivno priložnost za borzne vlagatelje na Poljskem in v drugih evropskih državah. S pridobljenimi sredstvi bomo pospešili rast Nove KBM in izvajanje ambiciozne strategije rasti Skupine, ki temelji na izboljšanju tržnega položaja banke, nadaljnji mednarodni širitvi, optimizaciji upravljavskih procesov in razvoju inovativnih distribucijskih kanalov.”


Delnice se bodo najprej dodelile obstoječim delničarjem (oziroma osebam, na katere je bila prednostna pravica veljavno prenesena) v višini njihovih vpisanih in vplačanih  ponujenih delnic. Ponujene delnice, ki ne bodo dodeljene obstoječim delničarjem, bo Nova KBM po strokovnih kriterijih in ob upoštevanju priporočila vodij posla dodelila institucionalnim vlagateljem, pa tudi malim vlagateljem v višini njihovih vpisanih in vplačanih ponujenih delnic.


Skupina Nove KBM namerava uporabiti približno 40% prihodkov iz naslova izdaje ponujenih delnic v ponudbi za prilagoditev kapitala I. reda (Tier 1) potencialnim novim kapitalskim zahtevam, tako tistim, ki jih bodo predpisali regulativni organi, kot tudi tistim, ki izhajajo iz tržnih pričakovanj. Preostalih 60 odstotkov prihodkov iz naslova izdaje ponujenih delnic pa namerava Nova KBM, poleg nadaljnje podpore poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, porabiti za podporo izvajanju strategije Skupine Nove KBM za obdobje 2011 – 2013.


Strateški cilji Skupine Nove KBM so predvsem pospešena rast obstoječih poslov v poslovanju s prebivalstvom, v določenih področjih poslovanje z velikimi družbami in v področju finančnih trgov. Skupina Nove KBM se selektivno odloča o možnostih prevzemov bank v državah nekdanje Jugoslavije. Nova KBM bo še naprej iskala tudi možnosti za nadaljnjo krepitev zavarovalniškega poslovanja. Ključni elementi strategije Skupine Nove KBM so krepitev položaja Skupine z navzkrižno prodajo in razvojem lastne distribucijske mreže, osredotočenost na mednarodno širitev, optimizacija upravljanja in vodenja Skupine in razvoj inovativnih distribucijskih kanalov. Dokler prihodki iz naslova te ponudbe ne bodo uporabljeni, jih bo banka naložila po tržnih pogojih, med drugim v zakladniške vrednostne papirje in bančne depozite.PRAVNO OPOZORILO


Ta dokument je izdan izključno za promocijske namene in v nobenem primeru ne predstavlja podlage za odločitev za vlaganje v vrednostne papirje Nove Kreditne banke Maribor d.d. (”Družba”).
Ponudbeni prospekt (”Prospekt”), ki je pripravljen v povezavi s podelitvijo pravic za vpis delnic Družbe s strani obstoječih delničarjev v Sloveniji in javno ponudbo delnic vlagateljem na Poljskem in v Sloveniji ter v zvezi s sprejemom delnic Družbe, ki bodo izdane, v trgovanje na Ljubljanski borzi d.d. (”LJSE”) in sprejemom vseh delnic Družbe v trgovanje na Varšavski borzi (“WSE”), je edini pravno zavezujoč dokument, ki vsebuje podatke o Družbi in o javni ponudbi njenih delnic v Sloveniji in na Poljskem (”Ponudba”).

 

Prospekt je 31. marca 2011 potrdila slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev (”ATVP”) in je bil na voljo javnosti, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji iz 72. člena slovenskega Zakona o trgu finančnih instrumentov in 37. člena poljskega Zakona o javnih ponudbah z dne 29. julija 2005, t.j. ko je ATVP potrdil prospekt in ko je poljski organ za finančni nadzor bil obveščen s strani ATVP o potrditvi prospekta in je prejel potrdilo o potrditvi skupaj s prospektom, prevodom prospekta v angleški jezik in prevodom povzetka prospekta v poljski jezik.

 

Razen ponudbe vrednostnih papirjev, ki so tukaj navedeni, osebam v Sloveniji na Poljskem, bodo vrednosti papirji, navedeni v tem dokumentu, ponujeni in namenjeni samo osebam v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, ki so “kvalificirani vlagatelji” v pomenu 2(1)(e). člena Prospektne direktive (Direktiva 2003/71/ES) (z njenimi dopolnitvami, vključno s spremembo Prospektne direktive iz leta 2010, kolikor je ta uveljavljena v ustrezni državi članici). Izraz sprememba “Prospektne direktive iz leta 2010” pomeni Direktivo 2010/73/EU.

 

Objava tega sporočila za javnost, prospekt in katerikoli drugi dokument ali gradivo v zvezi s ponudbo niso bili izdelani in takšni dokumenti in/ali gradivo niso bili odobreni s strani pooblaščene osebe za namen 21. odseka Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000. Zato takšni dokumenti in/ali gradivo niso distribuirani splošni javnosti v Združenem kraljestvu in tej javnosti tudi ne smejo biti izročeni. Obvestilo o takšnih dokumentih in/ali gradivu kot finančni promociji je na voljo samo tistim osebam v Združenem kraljestvu, ki ustrezajo definiciji investicijskih strokovnjakov (kot so opredeljeni v 19(5). členu Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (finančna promocija), odlok 2005 (“odlok o finančni promociji”), ali osebam, ki so zajete v členih od 49(2)(a) do (d) odloka o finančni promociji, ali drugim osebam, katerim je po odloku o finančni promociji to lahko zakonito sporočeno.

 

Če je to sporočilo za javnost, prospekt in katerikoli drugi dokument ali gradivo v zvezi s ponudbo izročeno ali namenjeno investicijskim strokovnjakom (kot so opredeljeni v 19(5). členu odloka o finančni promociji), to pomeni, da je izročeno ali namenjeno osebam, ki imajo strokovne izkušnje v zadevah v zvezi z investiranjem, in kakršnakoli investicija ali investicijska dejavnost v zvezi s tem je na voljo samo takim osebam oziroma bo uporabljena samo v povezavi s takimi osebami; osebe, ki nimajo strokovnih izkušenj v zadevah v zvezi z investiranjem se nanj ne smejo zanašati.


Prospekt je na voljo v elektronski obliki na spletni strani Družbe (www.nkbm.si), WSE (www.gpw.pl) in LJSE (seonet.ljse.si). Tiskane izvode prospekta je na zahtevo možno brezplačno dobiti pri Družbi, ING Securities S.A. ali Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o. (samo za institucionalne vlagatelje).