Nova KBM

Banka in Skupina Nove KBM sta leto 2011 zaključili z izgubo | NKBM

Nova KBM je danes objavila nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM za leto 2011. Tako banka kot Skupina Nove KBM sta v letu 2011 poslovali z izgubo. Na seji nadzornega sveta so obravnavali tudi zahtevo za sklic skupščine delničarjev, ki jo je posredovala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Člani nadzornega sveta so obravnavali tudi postopek za imenovanje nove uprave.

Začnite tipkati, kar iščete

Banka in Skupina Nove KBM sta leto 2011 zaključili z izgubo

1 marec 2012
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM za leto 2011. Tako banka kot Skupina Nove KBM sta v letu 2011 poslovali z izgubo. Na seji nadzornega sveta so obravnavali tudi zahtevo za sklic skupščine delničarjev, ki jo je posredovala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Člani nadzornega sveta so obravnavali tudi postopek za imenovanje nove uprave.
 

Skupina Nove KBM je v preteklem letu poslovala v oteženih gospodarskih razmerah, ob upočasnjenem okrevanju gospodarskega okolja, kar se je odrazilo v neto rezervacijah in oslabitvah, ki so bile višje od pričakovanih. V letu 2011 je bilo v Sloveniji rekordno število insolvenčnih postopkov, recesija pa je v največji meri prizadela sektor gradbeništva in finančne holdinge, kjer je banka naredila največ slabitev in rezervacij, kar je posledično vplivalo na izgubo banke in Skupine Nove KBM.


Izguba Skupine Nove KBM iz rednega poslovanja je v letu 2011 znašala 69.046 tisoč evrov. Po letnem planu so k izgubi največ prispevale višje rezervacije in oslabitve, nižji drugi čisti poslovni dobički ter nižje čiste obresti. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 76.314 tisoč evrov oziroma dobrih 75 % načrtovanega zneska za leto 2011, čista izguba pa je konec leta 2011 znašala 53.655 tisoč evrov, in je od izgube iz rednega poslovanja Skupine nižja za 15.391 tisoč evrov zaradi pozitivnega vpliva odloženih davkov. Bilančna vsota Skupine je 31.12.2011 znašala 5.839,7 milijonov evrov in se je glede na leto 2010 znižala za 26,9 milijona evrov.


Bilančna vsota Nove KBM je konec leta 2011 znašala 4.831,5 milijona evrov in je bila za 0,5 odstotka višja kot na začetku leta. Na rast bilančne vsote je vplivala dokapitalizacija banke in rast dolgov do strank, ki niso banke. Dobiček banke pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 57.634 tisoč evrov, kar predstavlja 83,1 odstotkov načrtovanega dobička za leto 2011. Izguba banke iz rednega poslovanja je v 2011 znašala 73.590 tisoč evrov, od upoštevanju odloženih davkov pa je čista izguba znašala 59.633 tisoč evrov.


K izgubi so največ prispevale višje rezervacije in oslabitve, nižji drugi čisti poslovni dobički, nižje čiste obresti, izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ter nižji pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih družb.


Predsednik uprave Nove KBM mag. Andrej Plos je ob objavi nerevidiranih rezultatov  poslovanja dejal: »Razmere na gospodarskih in finančnih trgih po vsem svetu so negotove in to je pustilo posledice tudi na poslovanju Nove KBM. Kljub temu nameravamo v skladu s finančnim načrtom še naprej podpirati slovensko gospodarstvo v tolikšni meri, kot nam bodo dopuščale razmere. Ker pa je finančno-gospodarska situacija nestabilna, je pri načrtovanju aktivnosti in izvajanju ukrepov pomemben prav vsak dan. Stabilizacija poslovanja banke bo prav od vseh zaposlenih v banki terjala veliko odpovedovanja, vendar verjamem, da bodo rezultati tega vredni.«


Nadzorniki in uprava so na seji obravnavali tudi zahtevo AUKN za sklic skupščine delničarjev. Zahtevo so preučili v skladu s statutom in Zakonom o gospodarskih družbah ter bodo v skladu z njima določili datum za sklic skupščine. Predsednik uprave Nove KBM mag. Andrej Plos je ob tem dejal, da bodo »delničarji na skupščini odločali o sestavi nadzornega sveta. Na njih bo tudi odločitev o tem, kdo bodo člani nadzornega sveta v prihodnje. Pomembno je, da so novi člani uprave imenovani čim prej, saj to navsezadnje vpliva tudi na poslovanje banke.«


Na seji so nadzorniki določili še postopke imenovanja nove uprave, ki potekajo preko osebnih vabil kandidatom. Predsednik nadzornega sveta dr. Dušan Jovanovič je ob tem dejal: »Vsem nam je v interesu, da novo upravo sestavimo v najkrajšem možnem času ob sporazumni potrditvi vseh članov nadzornega sveta.« Dodal je še, da je »pred novo upravo tudi veliko izzivov, zato je pomembno, da banko vodi nekdo z veliko znanja in izkušnjami.«