Nova KBM

24. Skupščina Nove KBM bo 10. junija | NKBM

Nova KBM je danes objavila sklic 24. skupščine delničarjev. Skupščina bo v ponedeljek, 10. junija v hotelu Habakuk v Mariboru. Delničarji bodo med drugim odločali o povečanju osnovnega kapitala banke in o predlogu uprave in nadzornega sveta, da prednostna pravica obstoječih delničarjev pri dokapitalizaciji ne bo izključena.

Začnite tipkati, kar iščete

24. Skupščina Nove KBM bo 10. junija

10 maj 2013
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila sklic 24. skupščine delničarjev. Skupščina bo v ponedeljek, 10. junija v hotelu Habakuk v Mariboru. Delničarji bodo med drugim odločali o povečanju osnovnega kapitala banke in o predlogu uprave in nadzornega sveta, da prednostna pravica obstoječih delničarjev pri dokapitalizaciji ne bo izključena.
 

Na skupščini bodo glasovali tudi o nadomestnem članu nadzornega sveta Nove KBM, odločali bodo o izbiri revizorja in se seznanili z letnim poročilom za preteklo leto.


Uprava banke delničarjem predlaga, da jo pooblastijo, da v obdobju petih let, s soglasjem nadzornega sveta, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 400 milijonov evrov. »Predlagan znesek je višji, kot so trenutne kapitalske potrebe banke, saj uprava ocenjuje, da mora imeti na voljo možnost za takojšnje ukrepanje v primeru dodatnih zaostrenih razmer v gospodarskem okolju«, je ob sklicu skupščine povedal predsednik uprave Nove KBM, Aleš Hauc. Omenjeni instrument omogoča upravi banke, da ob soglasju nadzornega sveta in brez sklica nove skupščine zagotavlja ustrezno strukturo in kvaliteto kapitala banke ter vzdržuje količnik kapitalske ustreznosti nad regulatorno določeno najnižjo vrednostjo, v skladu z zahtevami Banke Slovenije, EBA in dokumenti Baselskega odbora za bančni nadzor (Basel 3). 


Uprava banke in nadzorni svet v predvideni dokapitalizaciji ne predlagata izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev, ker ocenjujeta, da je treba zagotoviti obstoječim delničarjem možnost sodelovanja v postopku dokapitalizacije. Priprave na dokapitalizacijo sicer potekajo po predvidenih časovnih rokih. Banka je na podlagi več ponudb za organizatorja izbrala investicijsko družbo UniCredit CAIB. Banka bo podrobnosti o izvedbi postopka razkrila pravočasno, z upoštevanjem načela enakomernega obveščanja in pravili, ki veljajo za javne delniške družbe. 


Ker je novembra lani kot članica nadzornega sveta odstopila Dušanka Jurenec, je na osnovi določil Statuta Nove KBM treba imenovati nadomestnega člana nadzornega sveta. Na podlagi javno objavljenega poziva bo nadzorni svet soglasno predlagal, da se za nadomestnega člana imenuje Gojka Koprivca, magistra ekonomskih znanosti, ki ima 40 let izkušenj s področja bančništva, gospodarstva in zavarovalništva. Mag. Gojko Koprivec je bil  med drugim  predsednik uprave Zavarovalnice Adriatic d.d. in namestnik predsednika uprave SKB Banke d.d. Bil je tudi  direktor predstavništva NLB d.d. v Londonu ter izvršni direktor za mednarodno poslovanje  v Ljubljanski banki.


Nadzorni svet  delničarjem predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje izkazov Nove KBM za leto 2013, imenujejo družbo Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane. Ta družba je bila pooblaščena za revidiranje Nove KBM tudi v preteklem letu. Delničarji pa se bodo med drugim seznanili tudi z letnim poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM za leto 2012.