Nova KBM
 

PSD2 | NKBM

V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih

PSD2

V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.

 

Številne spremembe so ob tehnoloških novostih na trgu plačilnih storitev povzročile izjemno rast spletnih in mobilnih plačil. Da bi na trgu plačilnih storitev dosegli večjo zaščito uporabnika, povečali konkurenčnost, spodbudili inovacije ter zagotovili enake pogoje poslovanja za vse ponudnike plačilnih storitev je Evropska unija (EU) leta 2015 sprejela Direktivo o plačilnih storitvah 2 (Payment Service Directive 2).

 

 
 

V slovenski pravni red so se zahteve Direktive 2015/2366/EU o plačilnih storitvah prenesle v letu 2018, ko je v Sloveniji začel veljati nov Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSEID - Uradni List 7/18 in 9/18)1. V okviru zakona (in direktive) je predvidena tudi vrsta delegiranih aktov (regulativnih tehničnih standardov).


 
 
Smiley-face-happy.png?master=6


Kaj prinaša PSD2?
 

V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.

Obe storitvi bodo lahko uporabnikom plačilnih storitev nudili licencirani ponudniki (Third Party Provider-TPP), ki bodo morali izpolnjevati z zakonodajo določene zahteve oziroma pridobiti ustrezno dovoljenje nadzornega organa. Podatki o registriranih tretjih ponudnikih se lahko preverijo na spletni strani EBA.

Ponudniki plačilnih storitev pa bodo pri izvajanju storitev morali upoštevati tudi dodatne varnostne ukrepe glede močne avtentikacije uporabnikov plačilnih storitev in varnega komuniciranja, ki so določeni v tehničnih standardih (RTS)

 
Smiley-face-happy.png?master=6
Razpoložljivost in zmogljivost vmesnikov
  Dedicated
Interface
  Bank@Net in
mBank@Net
  Poslovni
Bank@Net
  Halcom
Bank@Net com
  Halcom
mBank@Net com
 
Year - Month Uptime Percentage Performance Uptime Percentage Performance Uptime Percentage Performance Uptime Percentage Performance Uptime Percentage Performance
2021-01 99,88% AIS: 382 ms
PIS: 71 ms
Caf: 87 ms
99,8 % - 99,8% - 100% - 100 -
2021-02 99,88% AIS: 210 ms
PIS: 132 ms
Caf: 71 ms
100 % - 100% - 100% - 100 -
2021-03 99,92% AIS: 206 ms
PIS: 161 ms
Caf: 96 ms
100% - 100% - 99,94% - 100 -

Ste tretji ponudnik storitev (TPP) in želite dostop?

Več o povezavi do namenskega programskega vmesnika (API) najdete na:


TTP DOSTOP


V primeru motenega delovanja obstoječega sistema ima banka na voljo nadomestni mehanizem. Za podrobne tehnične informacije nam lahko pišete na: info@nkbm.si.
 
 

Oglejte si kratek video o novostih pri plačilih, ki jih prinaša PSD2:

 

Pogosta vprašanja in odgovori:

Kaj je direktiva PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) je nova direktiva, ki posodablja in dopolnjuje obstoječa pravila v EU na področju plačilnega prometa in je pričela veljati februarja 2018.

Na podlagi tega bo spremenjen obstoječi Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki se bo po novem imenoval Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

Kaj so novosti zakona?

Nova zakonodaja med drugim omogoča, da bo uporabnikom na enem mestu (portal, enotna spletna banka oziroma aplikacija) na voljo upravljanje računov, ki jih imajo pri različnih bankah in hranilnicah. Tako bo imel uporabnik na enem mestu vpogled v vse svoje račune, lahko pa bo tudi izvajal plačila.

Prav tako bo omogočala, da bo pri določenih ponudnikih mogoče opravljati plačilo direktno s svojega računa namesto s plačilno kartico, po povzetju ali z drugimi plačilnimi metodami.

Kdo bo izvajal te storitve?
Kaj morajo vedeti naše stranke kot uporabniki teh novih storitev?

 

Kot uporabnik morate novemu ponudniku (TPP) podati izrecno soglasje za izvajanje teh storitev. Brez tega soglasja opravljanje storitev ni dovoljeno. Način podajanja soglasja je opredeljen med uporabnikom in ponudnikom. Banka v tem delu ne sodeluje in ne pogojuje postopkov.

Vsak ponudnik, ki ponuja te storitve, mora biti registriran. Podatke o registriranih tretjih ponudnikih lahko najdete na spletni strani EBA.

 

Kakšna so tveganja?

Strankam svetujte, da so pri morebitni uporabi novih storitev posebej pozorni pri posredovanju svojih varnostnih elementov tretjemu ponudniku plačilnih storitev. Zelo pomembno je, da pred tem preverijo, ali je ponudnik licenciran in da ima njihovo soglasje.

Slovarček izrazov

A-E

AIS

Account Information Services /
Storitev zagotavljanja informacij o računih


Spletna storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev.

AISP

Account Information Services Provider

Ponudnik, ki zagotavlja spletno storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev.

API

Application Program Interface / Aplikacijski programski vmesnik

Je množica rutin, protokolov in orodij za izgradnjo programske opreme in aplikacij.

ASPSP

Account Servicing Payment Service Provider / Ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun

Ponudnik plačilnih storitev, ki zagotavlja in vodi plačilni račun za plačnika.

EBA

European Banking Authority / Evropski bančni organ

Je neodvisen organ EU, katerega namen je zagotoviti učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora v evropskem bančnem sektorju. 
P


PIS

Payment Initiation Service / Storitve odreditve plačil


Pomeni storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika plačilnih storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev.

PISP

Payment Initiation Service Provider / Ponudnik storitve odreditve plačil

Ponudnik, ki zagotavlja storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika plačilnih storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtem pri drugem ponudniku plačilnih storitev.

PSD oz. PSD2

Payment Service Directive / Direktiva o plačilnih storitvah

Direktiva, ki ureja pravila o plačilnih storitvah na notranjem trgu.

PSP

Payment Service Provider / Ponudnik plačilnih storitev

Ponudnik, ki lahko v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPIaSSIED) opravlja plačilne storitve.

PSU

Payment Service User / Uporabnik plačilnih storitev

Fizična ali pravna oseba, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje.

S-T

SEPA

Single Euro Payment Area / Enotno območje plačil v Evrih


Okolje, v katerem lahko potrošniki, poslovni subjekti ali drugi uporabniki plačilnih storitev pri ponudniku plačilnih storitev plačujejo in prejemajo plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA.

SCA

Strong Customer Authentication / Močna avtentikacija strank

Avtentikacijo z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, in so zasnovani na tak način, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo.

TPP

Third Party Provider / Sodelujoče tretje osebe

TPP-ji so lahko različne plačilne institucije, vključno z AISPji (glej zgoraj) in PISPji (glej zgoraj), ki morajo delovati skladno z Direktivo PSD2. Izvršujejo plačilne transakcije in/ali pregled računov na zahtevo končnih uporabnikov.