Nova KBM

ESG tveganja | NKBM

Naša glavna zaveza je celovita ESG preobrazba, ki temelji na premišljeni strategiji in naši odločenosti, da soustvarjamo boljši svet.

Začnite tipkati, kar iščete

ESG TVEGANJA

Ob izpolnjevanju zakonskih zahtev in obvladovanju ESG tveganj skrbno upoštevamo tudi mednarodne trende in jih integriramo v naše poslovanje.
Nova KBM

 

Nova KBM je v svoj okvir tveganj v skladu s smernicami ECB in najboljšimi poslovnimi praksami vključila tudi dejavnike ESG. Takšna tveganja so sestavni del registra tveganj banke.

 

Banka bo dejavnike tveganj ESG opredeljevala tudi v prihodnje in jih vključevala v obstoječe vrste tveganj, in ne v ločeno vrsto tveganj ESG.
 

Banka je identificirala akutna fizična tveganja (kot so poplave, potresi, požari, ekstremno vreme in okoljske katastrofe) in tveganja prehoda (tj. spremembe politike zaradi doseganja cilja ničelnih emisij) kot ključne dejavnike tveganja. Skupina Nove KBM bo tudi v prihodnje spremljala ključna tveganja ESG ter ocenjevala njihov vpliv na različna poslovna področja.
 

Skupina bo v obdobju do leta 2025 v svoj okvir obvladovanja tveganj postopoma vključevala ESG, v prvi vrsti tveganja, povezana s podnebjem in okoljem.