Nova KBM

Delnice in obveznice | NKBM

Delnice in obveznice Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

DELNICE IN OBVEZNICE

DELNICE
Osnovni kapital Nove KBM znaša 150.000.000,00 EUR.
Razdeljen je na 10.000.000 navadnih kosovnih delnic.
OBVEZNICE

Nova KBM d.d. je izdala obveznice:

Tip obveznice

Oznaka

ISIN koda

Datum izdaje

Datum končne zapadlosti

Obrestna mera

Znesek v EUR

Tier 2

KBM11

SI0022103897

9.10.2019

9.10.2029*

4% p.a.**

90.400.000

Senior non-preferred (SNP)

KBM12

SI0022104176

25.5.2021

25.5.2027*

1,625% p.a.***

175.700.000

Senior non-preferred (SNP)

NOVAKR 0 01/27/25

XS2430442868

27.1.2022

27.1.2025*

1,875% p.a.****

300.000.000

 

*obveznica vsebuje možnost odpoklica s stani NKBM d.d.

**letna obrestna mera, ki znaša:

  1. Od 9.10.2019 do, vendar izključujoč 9.10.2024, 4%
  2. Od vključno 9.10.2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 4,4%

***letna obrestna mera ki znaša:

  1. Od 25.5.2021 do, vendar izključujoč 25.5.2026, 1,625%
  2. Od vključno 25.5.2026 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 1,855%
  3.  

****letna obrestna mera ki znaša:

  1. Od 27.1.2022 do, vendar izključujoč 27.1.2024, 1,875%
  2. Od vključno 27.1.2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 2,15%

Seznam izdanih vrednostnih papirjev v skladu s 230. členom ZRPPB-1

Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje

Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje v EUR

Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji

Datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov

Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz 230. člena ZRPPB-1

KBM11

SI0022103897

90.400.000 in obresti

904

9.10.2019

9.10.2029*

Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja in štejejo za Instrumente dodatnega kapitala.

V primeru običajnih postopkov zaradi insolventnosti (stečaja ali prisilne likvidacije) Izdajatelja se terjatve iz naslova glavnice Obveznic poplačajo v skladu z 10. točko 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.

KBM12

SI0022104176

175.700.000 in obresti

1.757

25.5.2021

25.5.2027*

Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in nepodrejene obveznosti Izdajatelja, pod pogojem, da predstavljajo nadrejene neprednostne obveznosti Izdajatelja iz dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 9. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 

NOVAKR 0 01/27/25

XS2430442868

300.000.000 in obresti

3.000

27.1.2022

27.1.2025*

Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in nepodrejene obveznosti Izdajatelja, pod pogojem, da predstavljajo nadrejene neprednostne obveznosti Izdajatelja iz dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 9. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 

*obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NKBM d.d.