Nova KBM

Delnice in obveznice | NKBM

Delnice in obveznice Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

DELNICE IN OBVEZNICE

DELNICE
Osnovni kapital Nove KBM znaša 150.000.000,00 EUR.
Razdeljen je na 10.000.000 navadnih kosovnih delnic.
OBVEZNICE

Dolžniški instrumenti

Nova KBM d.d. je izdala obveznice:

Tip obveznice Oznaka ISIN koda Datum izdaje Datum končne zapadlosti Obrestna mera Znesek v EUR
Tier 2 KBM11 SI0022103897 9. 10. 2019 9. 10. 2029* 4 % p.a.** 90.400.000
Senior non-preferred (SNP) KBM12 SI0022104176 25. 5. 2021 25. 5. 2027* 1,625 % p.a.*** 175.700.000
Senior preferred (SP) NOVAKR 7 06/29/26 XS2639027346 29. 6. 2023 29. 6. 2026* 7,375 % p.a.**** 400.000.000
Senior preferred (SP) NOVAKR 4 ¾ 04/03/28 XS2793675534 3. 4. 2024 3. 4. 2028* 4,750 %***** 300.000.000

*obveznica vsebuje možnost odpoklica s stani NKBM d.d.
**letna obrestna mera, ki znaša:
  • Od 9. 10. 2019 do, vendar izključujoč 9. 10. 2024, 4 %
  • Od vključno 9. 10. 2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 4,4 %
***letna obrestna mera, ki znaša:
  • Od 25. 5. 2021 do, vendar izključujoč 25. 5. 2026, 1,625 % 
  • Od vključno 25. 5. 2026 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 1,855 %

****letna obrestna mera, ki znaša:
  • Od 29. 6. 2023 do, vendar izključujoč 29. 6. 2025, 7,375 % 
  • Od vključno 29. 6. 2025 dalje, referenčno obrestno mero 3M EURIBOR povečano za pribitek v višini 3,496 %

*****letna obrestna mera ki znaša: 
  •  Od 3. 4. 2024 do, vendar izključujoč 3. 4. 2027, 4,750 % 
  • Od vključno 3. 4. 2027 dalje, referenčno obrestno mero 3M EURIBOR povečano za pribitek v višini 1,90 %

Seznam izdanih vrednostnih papirjev v skladu s 230. členom ZRPPB-1
Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje v EUR Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji Datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz 230. člena ZRPPB-1
KBM11
SI0022103897
90.400.000 in obresti 904 9. 10. 2019
9. 10. 2029*
Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja in štejejo za Instrumente dodatnega kapitala.
V primeru običajnih postopkov zaradi insolventnosti (stečaja ali prisilne likvidacije) Izdajatelja se terjatve iz naslova glavnice Obveznic poplačajo  v skladu z 10. točko 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1 v povezavi z 2. točko 4. odstavka 230. člena ZRPPB-1.  
KBM12
SI0022104176
175.700.000 in obresti 1.757 25. 5. 2021
25. 5. 2027*
Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in nepodrejene obveznosti Izdajatelja, pod pogojem, da predstavljajo nadrejene neprednostne obveznosti Izdajatelja iz dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 9. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.
 
NOVAKR 7 06/29/26
XS2639027346
 
400.000.000 in obresti 4.000 29. 6. 2023
29. 6. 2026*
Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 8. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.
 
NOVAKR 4 ¾ 04/03/28
XS2793675534
 
300.000.000 in obresti 3.000 3. 4. 2024
3. 4. 2028*
Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 8. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.
 

*obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NKBM d.d.