Nova KBM

Revidirano letno poročilo 2018: Nova KBM odločno na poti najboljše banke 2020 | NKBM

Revidirano letno poročilo 2018: Nova KBM odločno na poti najboljše banke 2020

Začnite tipkati, kar iščete

Revidirano letno poročilo 2018: Nova KBM odločno na poti najboljše banke 2020

22 marec 2019
OBVESTILA
Nova KBM uspešno zasleduje ambiciozno vizijo, da v letu 2020 postane najboljša banka v Sloveniji. Napredek in pozitivni premiki so izkazani na vseh strateških področjih: odličnosti v poslovanju s strankami, rasti in dobičkonosnosti, učinkovitem upravljanju tveganj in zagotavljanju skladnosti, operativni učinkovitosti ter organizacijski kulturi in razvoju zaposlenih.
 

Skupina Nove KBM je leto 2018 zaključila s čistim dobičkom v višini 72,49 milijonov €, Nova KBM pa je ustvarila 75,52 milijonov € dobička. Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu 2018 znašal 10,59 % na ravni banke ter 10,03 % na ravni Skupine. Količnik kapitalske ustreznosti ostaja visok in je za banko znašal 19,59 % ter za Skupino 20,13 %. Bilančna vsota Skupine se je povečala na 4,998 milijard €.

Uspešne so bile tudi aktivnosti na področju upravljanja slabih naložb. Delež nedonosnih terjatev v portfelju banke se je v letu 2018 znižal za 3,88 odstotne točke, v portfelju Skupine pa za 4,22 odstotne točke, s čimer se je izkazal pozitivni trend tako pri zmanjševanju obsega nedonosnih izpostavljenosti kot povečanem obsegu poplačil in prestrukturiranih terjatev. Izboljšali sta se tudi kakovost kreditnega portfelja ter disciplina pri merilih za odobravanje kreditov.

Rezultat dobrega poslovanja so izboljšane bonitetne ocene. Bonitetna agencija Moody's Investor Service je dvignila bonitetno oceno dolgoročnih depozitov Nove KBM za dve stopnji, iz Ba2 na Baa3. Bonitetna agencija Fitch Ratings pa je potrdila oceno dolgoročnega kreditnega tveganja Nove KBM pri BB ter zaradi izboljšanja poslovanja in nadaljnjega velikega potenciala za izboljšave na področju dobičkonosnosti in zmanjšanja slabih posojil spremenila obete iz stabilnih v pozitivne.

V letu 2018 je Nova KBM povečala tržni delež v pomembnih segmentih, kar je rezultat zlasti premišljene poslovne, prodajne in marketinške strategije, pozitivnih sprememb v notranji organiziranosti in kulturi ter zavzetega dela vseh zaposlenih. S kreditno aktivnostjo izkazujemo tudi podporo slovenskemu gospodarstvu. Nova KBM je z več kot 800 bančnimi točkami najbolj dostopna banka v državi. V zadnjih letih smo uspešno vzpostavili tudi model specializiranih bančnih okenc (SBO) na poštah. Ob koncu leta 2018 je bilo v mreži že 10 SBO in širitev te ponudbe načrtujemo tudi v bodoče. Ob tem smo v letu 2018 uvedli več e-storitev, ki strankam poenostavljajo digitalno opravljanje finančnih poslov. Digitalizacija ostaja prednostno razvojno področje.

Nova KBM ohranja svoja prizadevanja za družbeno odgovornost, trajnostni razvoj pa vpenjamo v vse ravni poslovanja.

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: »Na dosežene rezultate smo ponosni. So izkaz naše strateške osredotočenosti, zavzetega dela zaposlenih in usmerjenosti poslovanja k strankam. Pred nami je še veliko načrtov, izzivov in zamisli, kako še izboljšati naše poslovanje. Verjamemo, da smo na pravi poti, da Nova KBM postane najboljša banka v Sloveniji«

Dr. Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: »V preteklem letu je Nova KBM uspešno izpolnjevala strateški razvojni načrt, ki ga podpirajo tudi lastniki banke in nadzorni svet, ki z upravo in zaposlenimi delijo iste cilje na področju izboljšanja poslovanja, digitalizacije, usmerjenosti k strankam in trajnostne naravnanosti.«