Nova KBM

Otp Bank PLC. - Povzetek poslovanja v 1. Četrtletju 2024 | NKBM

Otp Bank PLC. - Povzetek poslovanja v 1. Četrtletju 2024

Začnite tipkati, kar iščete

OTP Bank PLC. - Povzetek poslovanja v 1. četrtletju 2024

13 maj 2024
OBVESTILA
Skupina OTP je v prvem četrtletju 2024 ustvarila 615,3 milijona EUR dobička po obdavčitvi, donos na kapital pa je znašal 22,7 %*.
 
Skupni poslovni rezultati Skupine OTP odražajo zlasti pozitiven znesek skupnih stroškov tveganj (4. četrtletje 2023: -122 milijonov EUR, 1. četrtletje 2024: +17,7 milijona EUR), v manjši meri pa tudi rahlo znižanje dobička iz poslovanja (-1 % v primerjavi s prejšnjim četrtletjem). V primerjavi z enakim obdobjem lani so četrtletni rezultati nekoliko manj primerljivi, saj so rezultati 1. četrtletja 2023 odražali le 2-mesečni prispevek slovenske NKBM v celotnem dobičku za navedeno obdobje.

Skupni prihodki so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižali za 4 % (+28 % v primerjavi z enakim obdobjem lani), pri čemer so se neto obrestni prihodki v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povišali za 2 % oz. za 40 % v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Drugi neobrestni prihodki so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižali za 39 % (-23 % v primerjavi z enakim obdobjem lani). Stroški poslovanja so se v tem četrtletju v primerjavi s 4. četrtletjem 2023, ko je bila zabeležena najvišja raven v letu (+15 % v primerjavi z enakim obdobjem lani), navkljub letnim nadzorniškim stroškom, ki so bili v posameznih državah knjiženi v 1. četrtletju in navkljub pritiskom na osebno potrošnjo iz naslova inflacije, znižali za 8 %. Razmerje med stroški in prihodki na konsolidirani ravni se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem izboljšalo za 1,9 % na 44,1 % (-4,7 odstotne točke v primerjavi z enakim obdobjem lani).

Skupni stroški tveganja na konsolidirani ravni so se v 1. četrtletju povišali za 17,7 milijona EUR. Znotraj navedenega zneska so bile oblikovane rezervacije za kreditne izgube, ki so se povečale za 23,1 milijona EUR. Pomembnejše rezervacije so bile oblikovane za izpostavljenosti v Uzbekistanu, Rusiji in Romuniji, hkrati pa je prišlo do znatnega sproščanja rezervacij na ravni matične družbe ter odvisnih družb na Hrvaškem in v Ukrajini, kar je posledica posodobitve v prihodnost usmerjenih makroekonomskih kazalnikov v skladu z MSRP 9. Kar zadeva banko Ipoteka Bank, se je strošek tveganj iz naslova izpostavljenosti v Uzbekistanu v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižal za dve tretjini.

V posledici zgoraj navedenih dogodkov so vse članice Skupine v 1. četrtletju izkazale dobiček. Delež, ki so ga članice Skupine, ki poslujejo izven Madžarske, prispevale k skupnemu dobičku po obdavčitvi, je znašal 74 %. 

Obseg donosnih kreditov (razporejenih v skupino 1 in 2) na konsolidirani ravni se je, ob upoštevanju prilagoditev za valutne razlike, povečal za 776,9 milijona EUR oz. za 1 % v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in skupno znaša več kot 57,18 milijarde EUR. Rast nad povprečjem Skupine so zabeležile članice v Bolgariji, na Hrvaškem in v Črni  gori (v vseh primerih +3 % v primerjavi s prejšnjim četrtletjem), pa tudi v Rusiji (+6 % v primerjavi s prejšnjim četrtletjem), znižanje obsega donosnih kreditov pa sta zabeležili članici v Uzbekistanu in Ukrajini, kjer se je obseg znižal za 2 % oz. 1 %.

Kar zadeva poglavitna področja poslovanja, se je obseg portfelja donosnih potrošniških kreditov ob upoštevanju prilagoditev za valutne razlike v 1. četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečal za 1 %, obseg portfelja hipotekarnih kreditov pa za 3 %. Portfelj kreditov gospodarskim družbam je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem ostal na enaki ravni, obseg izpostavljenosti do MSP pa se je znižal za 9 %. Na Madžarskem je dinamika podaljševanja potrošniških kreditov v 1. četrtletju presegla dinamiko na področju potrošniških kreditov. Podobna raven rasti je bila ob upoštevanju prilagoditev za valutne razlike zabeležena tudi na področju depozitov, kjer se je obseg v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečal za 1 % in dosegel skupno vrednost več kot 77,9 milijarde EUR.

Razmerje med neto krediti in depoziti + obveznicami za fizične osebe na konsolidirani ravni se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nekoliko povečalo in znaša 73 %.

Kakovost kreditnega portfelja na konsolidirani ravni ostaja stabilna, hkrati pa glavni kazalniki kreditne kakovosti izkazujejo dobro stanje.

Navadni lastniški temeljni kapital (CET1) na konsolidirani ravni se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povišal na 530,8 milijona EUR, kar vključuje tudi dobiček 1. četrtletja po odbitku dividend v višini 585,5 milijona EUR, ki se lahko všteva v kapital. Kapital CET1 se je v posledici rasti vseobsegajočega donosa v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečal za 302,6 milijona EUR, kar je zlasti posledica tečajnih sprememb (revalorizacijske rezerve so se povečale za 300 milijonov EUR). 

V primeru izvzetja odvisne družbe v Rusiji iz obsega konsolidacije in hkratnega odpisa neodplačanih izpostavljenosti znotraj skupine bi učinek na količnik kapitala CET1 na konsolidirani ravni znašal -5 b. t., negativni učinek v Ukrajini pa bi znašal -11 b.t.

V veljavi še naprej ostaja tudi Upravljavska usmeritev z dne 8. marca 2024, saj po mnenju vodstva OTP trenutno ni razlogov za spremembe le-te.

Več informacij: OTP Group - Investor Relations
 
* V skladu s predhodnim predlogom, podanim s strani poslovodstva, je v 1. četrtletju 2024 stopila v veljavo pomembna metodološka sprememba. Iz nabora izkazov poslovnega izida se bodo tako izločili zgolj učinki oslabitev dobrega imena in učinki prevzemov, ki se bodo nato kot prilagoditvene postavke prikazali na konsolidirani ravni. Vse pretekle prilagoditvene postavke se bodo pripoznale v posameznih regijah oz. poslovnih segmentih, od koder dejansko izvirajo. Za potrebe zagotavljanja primerljivega nabora statističnih podatkov podatke o finančnem poslovanju za 1. četrtletje 2024 in 4. četrtletje 2023 prikazujemo tako z uporabo prejšnje kot z uporabo nove metodologije. Navedene spremembe pa ne vplivajo na postavke izkaza finančnega položaja, saj smo spremembe uvedli zgolj za postavke izkaza poslovnega izida in finančne kazalnike, ki izvirajo iz navedenih postavk.