POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiKorporativno upravljanjeOrganizacijska struktura in upravljanjeNotranje upravljanje

Notranje upravljanje

 
 
V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.
 
 
 
Uprava
 
 
 
 
Uprava ima dva člana. Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja banko. Člani uprave se imenujejo za dobo do 5 let in so lahko ponovno imenovani.

Uprava obvešča nadzorni svet o vseh zdevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Uprava banke nadzorni svet obvešča o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet.

Član uprave banke mora ves čas opravljanja funkcije, poleg pogojev za imenovanje člana uprave, določenih v ZBan-2, izpolnjevati tudi naslednje dolžnosti in odgovornosti:
 • ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da uprava banke deluje v skladu z določili ZBan-2,
 • ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito oceni in presoja odločitve višjega vodstva v zvezi z vodenjem banke,
 • ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov,
 • opravljanju funkcije člana uprave nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja, z upoštevanjem zahtev ZBan-2.

Uprava banke mora v skladu z ZBan-2 organizirati funkcijo upravljanja tveganj, ki je neposredno podrejena upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov s funkcijo upravljanja tveganj ter mora pri tem upoštevati naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih opravlja.
 
Uprava banke mora vzpostaviti in izvajati takšno ureditev notranjega upravljanja banke, v skladu z ZBan-2, ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje banke, na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v banki ter politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov.
 
Uprava banke je v okviru svojih pristojnosti in dolžnosti odgovorna za določanje, sprejemanje in redno pregledovanje strategije in politike prevzemanja in upravljanja tveganj, ki jim je banka izpostavljena, ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno s tveganji, ki izhajajo iz makroekonomskega okolja, v katerem banka posluje, z upoštevanjem vsakokratnega poslovnega cikla.
 
Uprava banke lahko za odločanje na posameznih področjih delovanja banke imenuje tudi 
komisije in odbore, kot npr: Kreditni odbor banke, Kreditni odbor za tvegane naložbe, Likvidnostna komisija, Odbor za upravljanje s sredstvi in obveznostmi (ALCO), Odbor za operativno tveganje, Odbor za intenzivno spremljavo in izterjavo pravnih oseb in samostojnih podjetnikov za področje gospodarskih družb, Komisija za klasifikacijo, Komisija za ocenjevanje primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (fit & proper).
 
Podrobnejši podatki o sestavi uprave, sestavi ter delovanju komisij in odborov uprave banke so razkriti v Letnem poročilu Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015 ter v Razkritjih Nove KBM d.d. na podlagi njenega konsolidiranega finančnega položaja za leto 2015.
 
 
 
 
 
 
Nadzorni svet
 
 
 
 
Nadzorni svet ima v skladu s statutom 6 članov, ki jih imenuje skupščina banke.
 
Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z ZGD-1 in ZBan-2 ter drugimi predpisi. Svoje poslovanje ima nadzorni svet urejeno v poslovniku o delu.

V skladu z zakonom mora član nadzornega sveta banke ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje ter: ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu z določbami zakona;

Podrobnejši podatki o delovanju nadzornega sveta so razkriti v Letnem poročilu Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015. 
 
 
 
 
 
Komisije in odbori nadzornega sveta
 
 
 
 
Nadzrni svet je v skladu z ZGD-1 in ZBan-2 imenoval naslednje komisije: Revizijske komisijo,  Komisijo za prejemke, Komisijo za imenovanja, Komisijo za tveganja in Kreditni odbor oz. komisijo.

Komisije nadzornega sveta so posvetovalna telesa nadzornega sveta, imajo najmanj tri člane, ki so obenem člani nadzornega sveta banke, delujejo v skladu s svojimi poslovniki in se praviloma sestajajo najmanj štirikrat letno oz. po potrebi.

Revizijska komisija

V skladu z ZGD-1 so naloge revizijske komisije naslednje:
 • spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
 • spremlja učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
 • spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa,
 • pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja letnega poročilo družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
 • odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
 • nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
 • ocenjuje sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
 • sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
 • sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana vsa pogodbena določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja. Vse take določbe so nične,
 • poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v tem postopku,
 • opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
 • sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo, in
 • sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.
 
Komisija za prejemke

V skladu z ZBan-2 izvaja komisija za prejemke naslednje naloge:
 • izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na tej podlagi oblikovanje pobud za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj banke, kapitala in likvidnosti banke,
 • pripravlja predloge odločitev upravljalnega organa v zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in upravljanje tveganj banke,
 • nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Komisija za imenovanja  

V skladi z ZBan-2 izvaja komisija za imenovanja naslednje naloge:
 • opredeli in priporoči nadzornemu svetu kandidate za člane uprave ter opredeli in priporoči skupščini banke kandidate za člane nadzornega sveta z upoštevanjem politik glede izbora primernih kandidatov v skladu z ZBan-2;
 • opredeli naloge in zahtevane pogoje za določeno imenovanje, vključno z oceno časa, ki se predvidoma zahteva za izvrševanje funkcije;
 • določi cilj zastopanosti spola, ki je v upravi in nadzornem svetu premalo zastopan, ter pripravi politiko glede tega, kako bi za dosego tega cilja povečali število predstavnikov premalo zastopanega spola v upravi in nadzornem svetu;
 • vsaj enkrat na leto oceni strukturo, velikost, sestavo in uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta ter pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;
 • vsaj enkrat na leto oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter organa kot celote ter o tem ustrezno poroča nadzornemu svetu in upravi;
 • redno pregleduje politiko uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva banke ter pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;
 • dejavno prispeva k izpolnjevanju odgovornosti banke za sprejetje ustreznih politik o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa.

Komisija za tveganja  

V skladu z ZBan-2 izvaja komisija za tveganja naslednje naloge:
 • svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja tveganj; pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj;
 • brez poseganja v naloge komisije za prejemke preverja, ali so v spodbudah, ki jih zagotavlja sistem prejemkov, upoštevani tveganje, kapital, likvidnost ter verjetnost in časovni razpored prihodkov banke, z namenom oblikovanja preudarnih politik in praks prejemkov;
 • preverja, ali so cene produktov banke v celoti združljive s poslovnim modelom in strategijo upravljanja tveganj banke, ter v primeru ugotovljenih neskladij oblikuje predlog ukrepov za njihovo odpravo in ga predloži upravi in nadzornemu svetu banke.

Kreditni odbor/komisija  

V skladu s statutom banke je Nadzorni svet oblikoval kreditni odbor/komisijo, ki je pristojen za dajanje soglasij upravi banke o pravnih poslih, glede katerih je sprejel nadzorni svet poseben sklep.
 
 
 
 
 
 
Neodvisne kontrolne funkcije
 
 
 
 
Banka ima vzpostavljene neodvisne kontrolne funkcije: notranja revizija, skladnost poslovanja, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter upravljanja tveganj.


Služba notranje revizije (Center za notranjo revizijo)
 
Center za notranjo revizijo Nove KBM ima pristojnosti in deluje v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-2), z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, s Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev in Kodeksom načel pri notranjem revidiranju. Njegovo delovanje temelji na Listini notranjerevizijske dejavnosti, način njegovega izvajanja pa je opredeljen v Pravilniku o izvajanju notranjerevizijske dejavnosti... Center za notranjo revizijo je odgovoren za koordinacijo delovanja vseh notranjerevizijskih izvajalcev v Skupini ter za prenos dobre prakse. Notranjerevizijski izvajalci zagotavljajo organizacijsko neodvisnost, Glavna naloga notranje revizije je podati upravi in nadzornemu svetu nepristransko zagotovilo glede učinkovitosti upravljanja tveganj z oceno, ali se ključna tveganja ustrezno obvladujejo in ali notranji kontrolni sistem deluje učinkovito.


Služba skladnosti poslovanja
 
Banka ima v skladu z določili novega Zakona o bančništvu (ZBan-2) in v okviru organizacijskih sprememb, ustanovljeno Službo skladnosti poslovanja banke kot samostojno organizacijsko enoto, neposredno podrejeno upravi banke, funkcionalno in organizacijsko ločeno od drugih funkcij banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov, ter z neposrednim dostopom vodje funkcije skladnosti poslovanja tako do nadzornega sveta banke kot tudi komisij nadzornega sveta.
 
V skladu z ZBan-2 funkcija skladnosti poslovanja ugotavlja tveganje skladnosti poslovanja banke, ki jim je banka izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, iz naslova kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke, sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko vplivale na dohodke, kapital ali ugled banke. Funkcija skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah poroča upravi in nadzornemu svetu, ter kadar je ustrezno, funkciji upravljanja tveganj.


Služba za preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
 
Zagotavljanje funkcije preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma izvaja Služba za preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki izvaja naloge in ukrepe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 
V banki je prav tako vzpostavlje sistem obveščanja o kršitvah oziroma sumih  nedovoljenih  ravnanj delavcev, ti. whistleblowing.
Sistem obveščanja o kršitvah omogoča zaposlenim v banki, da prek neodvisnih in samostojnih poročevalskih linij interno poročajo o kršitvah predpisov in internih aktov banke. Banka zagotavlja ukrepe, s katerimi se preprečujejo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave zaposlenih v banki, ki podajo prijavo.
 
 
 
 
 
 
Razkritje politike prejemkov
 
 
 
 
Razkritje politike prejemkov v skladu s 88. členom ZBan-2
 
Nova KBM d.d. ima sistem nagrajevanja za vse zaposlene urejeno s Politiko prejemkov in Pravilnikom o spremljanju, ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti.
 
Politika prejemkov Nove KBM d.d. se bo na podlagi sprejetih Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktiive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 do konca leta 2016 še dopolnila.
 
Politika prejemkov Nove KBM d.d. se nanaša na vse prejemke zaposlenih v banki. V banki so opredeljene štiri skupine zaposlenih:
 
 • zaposleni, ki imajo osnovno plačo določeno na osnovi določil kolektivnih pogodb,
 • zaposleni, ki imajo osnovno plačo določeno z individualno pogodbo in so hkrati nosilci ključnih funkcij Nove KBM,
 • ostali zaposleni, ki imajo osnovno plačo določeno z individualno pogodbo (direktorji sektorjev, ki so podrejeni izvršilnim direktorjem),
 • člani uprave.
 
V kategorijo zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke (nosilci ključnih funkcij) se uvrščajo:
 
 • člani uprave banke,
 • prokuristi,
 • izvršilni direktorji,
 • svetovalci in pooblaščenci uprave,
 • direktor Službe skladnosti poslovanja in direktor Centra za notranjo revizijo,
 • direktorji štabnih služb, ki so neposredno podrejeni upravi banke.

To so zaposleni, za katere je pred imenovanjem in sklenitvijo delovnega razmerja potrebno napraviti Fit&Proper oceno.

 
Prejemki so oblikovani na način, ki zaposlenih ne vzpodbuja, da bi v okviru svojih delovnih nalog neodgovorno prevzemali nesorazmerno velika tveganja oz. tveganja, ki presegajo sposobnost banke za prevzemanje tveganj. Variabilni del prejemka namreč predstavlja le minimalni delež celotnega prejemka, prav tako niso omogočene bonitete iz naslova pogodbeno vnaprej dogovorjenega variabilnega dela prejemka.
 
Izplačilo variabilnega prejemka zaposlenih, ki imajo osnovno plačo določeno na osnovi določil kolektivnih pogodb je odvisno od doseganja kriterijev iz splošnega akta in ne presega 30 % osnovne plače na letnem nivoju posameznika.   
 
Izplačilo variabilnega prejemka zaposlenih, ki imajo osnovno plačo določeno z individualno pogodbo in so hkrati nosilci ključnih funkcij Nove KBM, je odvisno od rezultatov poslovanja banke in rezultatov dela oz. prispevka direktorja k doseženim rezultatom poslovanja banke, na podlagi meril, ki jih sprejme uprava banke in lahko znaša na letnem nivoju največ 3 mesečne plače.

Merila za variabilni prejemek sprejme uprava banke in morajo temeljiti na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove poslovno organizacijske enote ter splošnega poslovnega rezultata banke – pozitivni finančni kazalniki, vezani na rezultate banke, uspešnost vodenja, sodelovanje z upravo banke in izpolnitev individualnih ciljev, ki se določijo v letnih razgovorih.
 
Izplačilo variabilnega prejemka ostalih zaposlenih, ki imajo osnovno plačo določeno z individualno pogodbo je odvisno od rezultatov poslovanja banke in rezultatov dela oz. prispevka direktorja k doseženim rezultatom poslovanja banke, na podlagi meril, ki jih sprejme uprava banke in lahko na letnem nivoju znaša največ 2 mesečni plači.

Merila za variabilni prejemek sprejme uprava banke in morajo temeljiti na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove poslovno organizacijske enote ter splošnega poslovnega rezultata banke – pozitivni finančni kazalniki, vezani na rezultate banke, uspešnost vodenja, sodelovanje z upravo banke in izpolnitev individualnih ciljev, ki se določijo v letnih razgovorih.
 
Prejemki članov uprave so omejeni na podlagi prejete Državne pomoči št. SA.35709 (2013/N) – Slovenija, Prestrukturiranje Nove Kreditne banke Maribor d.d. (NKBM) -  Slovenija, in sicer na podlagi Zavez NKBM za obdobje prestrukturiranja od 2013 do 31. 12. 2017.

Variabilni prejemek za člane uprave lahko znaša na letnem nivoju največ 5 mesečnih plač.
V celotnem obdobju prestrukturiranja - do 31. 12. 2017, pa bodo celotni prejemki posameznega člana uprave še dodatno omejeni, in sicer tako, da ne bodo presegli 15-kratnika povprečne plače v Sloveniji ali 10-kratnika povprečne plače v Novi KBM d.d.
Kriterije in način izplačila variabilnega prejemka (denarni znesek in vrsto finančnega instrumenta, odložitev izplačila, vračilo - malus) vnaprej oblikuje in sprejme nadzorni svet in upoštevajo vse zakonske zahteve in omejitve.

Variabilni prejemek člana uprave banke se določi s sklepom nadzornega sveta na koncu vsakega poslovnega leta. Banka izplačilo variabilnega prejemka vedno razdeli na del, ki se izplača po zaključku obračunskega obdobja in na del, ki se izplača v obdobju odložitve (čez 3 leta).

S sklepom nadzornega sveta določena skupna višina variabilnega prejemka se izplača na naslednji način:
 • od prve polovice (50%) zneska se po koncu poslovnega leta polovica izplača v gotovini, druga polovica pa v navadnih oz. prednostnih delnicah ali z delnicami povezanih instrumentih oz. enakovrednih nedenarnih instrumentih,
 • druga polovica (50%) zneska pa se odloži in izplača po obdobju odložitve  - po treh letih, od tega zneska se polovica izplača v gotovini, druga polovica pa v navadnih oz. prednostnih delnicah ali z delnicami povezanih instrumentih oz. enakovrednih nedenarnih instrumentih.

Banka od članov uprave zahteva, da ti ne uporabljajo osebnih zavarovanj pred tveganji ali zavarovanja v zvezi s prejemki in odgovornostjo z namenom poseganja v učinke prilagoditve njegovega variabilnega prejemka tveganjem.
 
 
 
 
 
 
Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa
 
 
 
 
Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa (v nadaljevanju Politika), je Nova KBM d.d. pripravila, vzpostavila in jo izvaja v skladu z relevantnimi določili novega Zakona o bančništvu (ZBan-2). Politika vsebinsko obravnava področje izbora kandidatov za člane upravljalnega organa Nove KBM d.d. (tj. nadzorni svet in upravo banke), tako da je politiko pred sprejemom potrdil tudi nadzorni svet banke.

Politika upošteva tudi določilo 1. odstavka 67. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Sklep), v skladu s katerim je nadzorni svet banke pri imenovanju in odpoklicu članov uprave banke dolžan upoštevati določila predmetne Politike. Na podlagi 1. točke 1. odstavka 68. člena Sklepa mora oseba, ki predlaga kandidate za članstvo v nadzorni svet banke, predstaviti le-te skupščini, preden slednja sprejme sklep o imenovanju kandidatov za člane nadzornega sveta, pri čemer mora predstavitev vključevati utemeljitev, da je bil postopek izbora kandidatov izpeljan v skladu s predmetno Politiko.

Člani upravljalnega organa banke imajo ključno vlogo pri uresničevanju interesa banke, zaradi česar morajo biti člani organa tako posamično kot tudi skupno kot celota, ustrezno usposobljeni, izkušeni in številčno primerno zastopani, da je zagotovljeno zanesljivo izvajanje poverjenih jim nalog, svoje zasebne interese pa morajo uskladiti z dolgoročnimi interesi banke. Od članov upravljalnega organa se, na podlagi njihove odgovornosti za vodenje in nadzor nad banko, pričakujejo posebne strokovne in osebnostne kompetence. Zahtevana znanja, sposobnosti in izkušnje vsakega člana posebej in v povezavi z drugimi člani kot zaokroženo celoto organa zagotavljajo tisto stopnjo razumevanja poslov banke, tveganj in strukture upravljanja, ki je potrebna za sprejemanje strokovnih, preudarnih in kompetentnih odločitev za namen vodenja in nadzora Nove KBM d.d. Pri izbiri primernega kandidata za člana upravljalnega organa v banki je ob njegovih strokovnih kompetencah odločilnega pomena izpolnjevanje osebnostnih meril. Vsak imenovan član upravljalnega organa mora biti zanesljiv, imeti ugled in biti strokovnjak na svojem profesionalnem področju.

Posamezne zahteve so dane v zvezi s področjem, za katero se izbira primeren kandidat, v neposredni vzročni zvezi z naravo, obsegom, velikostjo in zapletenostjo poslov banke (pri čemer Nova KBM d.d. predstavlja sistemsko pomembno banko za bančni sistem Republike Slovenije in je kot taka opredeljena tudi okvir enotnega nadzornega mehanizma – mehanizem SSM) na eni strani ter specifičnimi, posebnimi okoliščinami in lastnostmi, ki se zahtevajo za predvideno funkcijo, na drugi strani.
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja