Nova KBM

FACTA in CRS | NKBM

Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih.

Začnite tipkati, kar iščete

FATCA in CRS

Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih. V okviru boja proti davčnim utajam na področju finančnih transakcij je Nova KBM, d.d., dolžna upoštevati zakonsko določene obveznosti v povezavi z avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih.Vlada RS in Vlada ZDA sta namreč sklenili sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ki je bil podpisan 2. junija 2014 in je začel veljati 1. julija 2014.

Poleg podpisa sporazuma z ZDA pa je Republika Slovenija kot članica OECD pristopila k podpisu Večstranskega sporazuma o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih. Direktiva Sveta 2014/107/EU in vsebina OECD standarda (CRS) sta bila v slovenski pravni red prenesena s spremembo ZDavp-2, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2016.
 
FATCA
1. Splošno
 Združene države Amerike (ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), katerega davčni del je na kratko imenovan FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA.

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in FURS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.
 
FATCA zahteva od finančnih institucij izvajanje identifikacije strank in evidentiranje njihovega statusa kot ameriških davčnih zavezancev za potrebe poročanja o premoženju teh strank ameriški davčni upravi. Za sodelovanje v FATCA sistemu so se dolžne finančne institucije registrirati pri ameriški davčni upravi in pridobiti posebno FATCA identifikacijsko številko.

 
2. GIIN in Nova KBM, d.d.
Na spletni strani ameriškega Urada za notranje prihodke (IRS-Internal Revenue Service) je Nova KBM d.d. registrirana s statusom Registered Deemed-Compliant-Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA) in je prejela GIIN številko (Global Intermediary Identification Number): UH5299.00031.ME705.

 

3. Obveznosti finančnih institucij
V primeru, da finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bi bila podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.
 
Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene IRS.
 
3.1. Obrazci W-9 in W-8
 
Za identifikacijo oseb so v ameriškem davčnem postopku predpisani posebni obrazci serije W-9 (za ameriške osebe) in W-8 (za ameriške nerezidente).
 
Obrazcev iz serije W-8 je več vrst, najpogostejša sta:
  1. W-8BEN, ki služi za identifikacijo fizične osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka,
  2. W-8BEN-E, ki služi za identifikacijo pravne osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka.
 
Slovenske finančne institucije ne izvajamo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

 
4. Uporabne povezave
 Za podrobnosti sporazuma sledite povezavi na Sporazum o izboljšanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.
 
 
SLOVENIJA ZDA OECD in EU
 
CRS (OECD standard)
1. Splošno
Države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so se zavezale, da bodo skupaj nastopile v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Svet OECD je zato 15. julija 2014 sprejel OECD Standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja (v nadaljevanju: OECD standard). Sestavni del OECD standarda je Vzorčni sporazum med pristojnimi organi, Enotni standard poročanja (v nadaljnjem besedilu: CRS), komentar in Vodič k CRS XML shemi poročanja.
 
1.1. Republika Slovenija podpisnica večstranskega sporazuma
 
Med podpisnicami Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij (v nadaljnjem besedilu: MCAA) o finančnih računih je bila 29. oktobra 2014 med 52 jurisdikcijami tudi Slovenija, s čimer se je zavezala k implementaciji CRS in prvi avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih z drugimi jurisdikcijami že v letu 2017.
 
Z namenom, da bo razširjena avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih znotraj Evropske unije skladna z mednarodnim razvojem na tem področju, je Svet EU dne 9. decembra 2014 sprejel Direktivo Sveta 2014/107/EU o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja.
 
Direktiva Sveta 2014/107/EU in vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja sta bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) je bil sprejet dne 19. 11. 2015 in je začel veljati 1. 1. 2016.

 
2. Obveznosti finančnih institucij in samopotrdila
Z uvedbo nove zakonodaje je Nova KBM, d.d., kot poročevalska finančna institucija Slovenije dolžna Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) letno sporočati informacije o finančnih računih nerezidentov. Iz tega razloga je banka dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene. Te podatke stranke sporočajo banki na posebnem obrazcu – samopotrdilu. FURS bo predpisane informacije o finančnih računih letno sporočal pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene.
 
Sprejeta zakonodaja tako vpliva na fizične in pravne osebe, ki:
  • so in bodo postale stranke Nove KBM d.d. po 1. 1. 2016 ali
  • so na dan 31. 12. 2015 že obstoječe stranke Nove KBM d.d. in imajo svoj stalni/začasni naslov izven Republike Slovenije ali
  • bodo v času poslovanja s finančno institucijo spremenile svoje podatke.
Finančna institucija lahko poleg drugih podatkov, ki so sestavni del samopotrdila, pridobi od stranke podatek o državi rezidentstva za davčne namene in davčno številko v tej državi.
 
Finančne institucije davčnega svetovanja ne izvajamo. Dodatne informacije k vsebini nove zakonodaje so objavljene na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
 

3. Uporabne povezave