Nova KBM

Tax on interest for natural persons| NKBM

Interest on cash deposits with banks and savings banks paid to taxable persons in the RS in a calendar year are taxed under the Personal Income Tax Act.

Start typing what you're looking for

TAXATION OF INTEREST FOR NATURAL PERSONS

Interest on cash deposits with banks and savings banks received by taxable persons of the RS in a calendar year are subject to tax according to the provisions of the Personal Income Tax Act (ZDoh-2).
Za obresti od depozitov velja cedularna obdavčitev obresti. To pomeni, da so obresti obdavčene kot samostojni del dohodkov in se ne vključujejo v letno davčno osnovo za dohodnino. Od leta 2013 so obresti obdavčene po 25 - odstotni stopnji.


Rezident Republike Slovenije je dolžan do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU. Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident RS na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, se v tekočem koledarskem letu zmanjša za 1.000,00 EUR (133. člen ZDoh-2).


Zavezanec lahko uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2, če o tem obvesti banko z oddajo obrazca DOHPREM št. 6. Na osnovi tega obrazca se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih depozitov, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, in tako banka obračunane obresti davčnega zavezanca obravnava enako, kot da so izplačane.


Navedeni obrazec se predloži banki v dveh izvodih. Navodilo za izpolnjevanje obrazca in dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.  
 
 
Nova KBM Nova KBM Nova KBM
 
Nova KBM Nova KBMNova KBMNova KBM