Nova KBM

Zavarovanje pred valutnim tveganjem | NKBM

Vsi, ki sklepate svoje posle s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izbirate med različnimi finančnimi instrumenti.

Začnite tipkati, kar iščete

ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM

V kolikor posle sklepate s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečaja valut, čemur ste izpostavljeni vsi, ki poslujete s tujino. Sprememba tečaja vpliva na denarni tok že sklenjenih poslov kot tudi na denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izberete izvedeni finančni instrumenti, s katerimi že danes obvladujete bodoče prihodke in odhodke ter poslovni izid vašega podjetja.

Valutni terminski posel (FX Forward)

Je nakup ali prodaja določenega zneska izbrane valute po dogovorjenem terminskem tečaju z datumom zapadlosti posla, daljšim od dveh delovnih dni. Terminski tečaj se izračuna na podlagi trenutnega tečaja na trgu in razlike v obrestnih merah pripadajočih valut do datuma zapadlosti posla. Terminski tečaj je lahko višji ali nižji od trenutnega tečaja. Nova KBM ponuja podjetjem možnost sklenitve terminskega posla do ročnosti dveh let.

 

Prednosti

  danes si zagotovite tečaj, po katerem boste zamenjali par valut na izbrani dan v prihodnosti
  datum zapadlosti lahko izberete sami
  izognete se negotovosti in možnosti izgube iz poslovanja, ki bi jo utrpeli zaradi neugodnega premika deviznih tečajev
  niste obremenjeni s tečajnim tveganjem in se lahko osredotočite na svojo ključno dejavnost
  ni plačila premije.
   

 
 

Prilagodljiv terminski posel (FX Flexible Forward)
 

Pri prilagodljivem terminskem poslu stranka kupi vnaprej določen znesek ene valute (npr. USD osnovni znesek) in proda znesek v drugi valuti (npr. EUR) po vnaprej določenem terminskem tečaju in po vnaprej določenem obdobju v prihodnosti. Stranka lahko na kateri koli dan znotraj obdobja v celoti ali de­loma izvrši nakup valute (do dogovorjenega skupnega okvirnega zneska). Stranka bo ob vnaprejšnji določitvi terminskega menjalnega tečaja na dan zapadlosti:

  • če se vrednost EUR zviša v primerjavi z USD, plačala manj USD, kot če bi jih kupila po takrat veljavnem tečaju,
  • če se vrednost EUR zniža v primerjavi z USD, plačala več USD, kot če bi jih kupila po takrat veljavnem tečaju.


Prednosti

  danes si zagotovite tečaj, po katerem boste zamenjali par valut na izbrani dan v prihodnosti;
  izognete se negotovosti in možnosti izgube iz poslovanja, ki bi jo utrpeli zaradi neugodnega premika deviznih tečajev;
  niste obremenjeni s tečajnim tveganjem in se lahko osredotočite na svojo ključno dejavnost;
  ni plačila premije.
 

Pogoji za sklepanje
 

Nova KBM
Podpisana Okvirna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti
 
Nova KBM
Določen limit, v okviru katerega lahko podjetje sklepa posle
 
Nova KBM
Odprt poslovni račun pri Novi KBM
 
Nova KBM
Veljavno LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.


Pomembni dokumenti za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti

 
Na tej spletni strani se lahko seznanite z dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. Predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih so predpisane z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP). Njihov namen je, da se seznanite z naravo, tveganji in stroški posameznega produkta, možnim dobičkom oziroma izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. Pozivamo vas, da se pred sklenitvijo posla z OTC izvedenim finančnim instrumentom seznanite z dokumentom s ključnimi informacijami za dotični finančni instrument, ki je predstavljen na tem spletnem mestu.


 
  Valutni terminski posel_EURGBP

  Valutni terminski posel_EURHUF

  Valutni terminski posel_EURUSD

  Valutni terminski posel_EURJPY

  Valutni terminski posel_EURPLN

  Prilagodljiv terminski posel_EURUSD

 

Kako do sklenitve posla?

Nova KBM

Potrebujete več informacij?


Za dodatne informacije so vam na voljo strokovnjaki v oddelku trgovanja s strankami.

Pokličite nas!

T: 02 229 22 09
 
Nova KBM

Želite prejeti informativno ponudbo?


Pošljite nam vaše povpraševanje.


ZANIMA ME