Nova KBM
 

Zavarovanje pred valutnim tveganjem | NKBM

Vsi, ki sklepate svoje posle s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izbirate med različnimi finančnimi instrumenti.

ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM

Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečaja valut, čemur ste izpostavljeni vsi, ki poslujete s tujino. Sprememba tečaja vpliva na denarni tok že sklenjenih poslov kot tudi na denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izbirate med različnimi finančnimi instrumenti, s katerimi že danes obvladujete bodoče prihodke in seveda poslovni izid vašega podjetja.


 

FINANČNI INSTRUMENTI

VALUTNI TERMINSKI POSEL (FX Forward)

Je nakup ali prodaja določenega zneska izbrane valute po dogovorjenem terminskem tečaju z datumom zapadlosti posla, daljšim od dveh delovnih dni. Terminski tečaj se izračuna na podlagi trenutnega tečaja na trgu in razlike v obrestnih merah pripadajočih valut do datuma zapadlosti posla. Terminski tečaj je lahko višji ali nižji od trenutnega tečaja. Nova KBM ponuja podjetjem možnost sklenitve terminskega posla do ročnosti dveh let.

 

Prednosti

  danes si zagotovite tečaj, po katerem boste zamenjali par valut na izbrani dan v prihodnosti;
  datum zapadlosti lahko izberete sami;
  izognete se negotovosti in možnosti izgube iz poslovanja, ki bi jo utrpeli zaradi neugodnega premika deviznih tečajev;
  niste obremenjeni s tečajnim tveganjem in se lahko osredotočite na svojo ključno dejavnost;
  kadarkoli do datuma zapadlosti lahko z nasprotnim poslom prodaje enakega zneska tuje valute na isti dan v prihodnosti zapre svojo terminsko pozicijo;
  ni plačila premije.
VALUTNA ZAMENJAVA ( FX Swap )

Je zavezujoč dogovor med banko in podjetjem o takojšnjem (promptnem) nakupu (prodaji) določenega zneska ter hkratni terminski prodaji (nakupu) enakega zneska.

 

Prednosti

  omogoča vam uravnavanje likvidnosti v posamezni valuti;
  omogoča vam prilagajanje datuma zapadlosti že sklenjenih terminskih poslov;
  ni plačila premije.

POGOJI ZA SKLEPANJE

  Podpisana Okvirna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti;
 
  Določen limit, v okviru katerega lahko podjetje sklepa posle;
 
  Odprt poslovni račun pri Novi KBM d.d.;
 
  Veljavno LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.
 

POMEMBNI DOKUMENTI ZA POSLOVANJE Z IZVEDEDNIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI

Na tej spletni strani se lahko seznanite z dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. Predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih so predpisane z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP). Njihov namen je, da se seznanite z naravo, tveganji in stroški posameznega produkta, možnim dobičkom oziroma izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. Pozivamo vas, da se pred sklenitvijo posla z OTC izvedenim finančnim instrumentom seznanite z dokumentom s ključnimi informacijami za dotični finančni instrument, ki je predstavljen na tem spletnem mestu.

 
  Valutni terminski posel_EURGBP

  Valutni terminski posel_EURHUF

  Valutni terminski posel_EURUSD

  Valutna zamenjava_EURUSD
 

KAKO DO SKLENITVE POSLA?

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?


Za dodatne informacije so vam na voljo strokovnjaki v oddelku trgovanja.
Pokličite nas!

T: 02 229 22 09


 
PRAVILA PRI POSLOVANJU S FINANČNIMI INSTRUMENTI 
 

ŽELITE PREJETI INFORMATIVNO PONUDBO?


Pošljite nam vaše povpraševanje.


ZANIMA ME