Nova KBM
 

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem | NKBM

Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Za zaščito pred morebitnimi višjimi obrestnimi merami je na voljo več instrumentov.

ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Zaradi potrebe po dolgoročni politiki načrtovanja financiranja se številna podjetja odločajo za zavarovanje obrestne izpostavljenosti, saj se zavedajo hitrosti in moči spremembe trenda obrestnih mer. 

FINANČNI INSTRUMENTI

Zamenjava obrestnih mer (IRS – Interest Rate Swap)

Zamenjava obrestnih mer je zavezujoč dogovor med dvema pogodbenima strankama, v kateri ena stranka z drugo pogodbeno stranko za določeno obdobje zamenja eno vrsto plačila obresti za drugo, za določeno navidezno glavnico.

 

Prednosti

  omogoča vam zavarovanje pred neugodnim nihanjem obrestne mere
  zagotovite si fiksne stroške financiranjaZnačilnosti

  Zamenjava obrestnih mer, s katero se kupec zavaruje pred spremembo obrestne mere, vključuje zamenjavo obveznosti po fiksni obrestni meri za obveznosti po spremenljivi obrestni meri oziroma obratno zamenjavo obveznosti po spremenljivi obrestni meri za fiksno obrestno mero. Pogodbena stranka en tok obresti plačuje in drugega prejema.
  Spremenljiva obrestna mera je ustrezna referenčna obrestna mera (npr. EURIBOR, LIBOR USD, LIBOR CHF,…).
  Navidezna glavnica oziroma nominalni znesek, na osnovi katerega se izračunavajo obresti, lahko ostaja nespremenjen ali pa se spreminja skladno z amortizacijskim načrtom. Zamenjava navidezne glavnice se ne izvede.
  V primeru, da je referenčna obrestna mera negativna (EURIBOR), podjetje poleg fiksne obrestne mere plačuje tudi negativno spremenljivo obrestno mero.
Obrestna opcija (Obrestna kapica)

Zamenjava obrestnih mer je zavezujoč dogovor med dvema pogodbenima strankama, v kateri ena stranka z drugo pogodbeno stranko za določeno obdobje zamenja eno vrsto plačila obresti za drugo, za določeno navidezno glavnico.

Prednosti

  nasprotna stranka (podjetje) sama določi izvršilno obrestno mero;
  nasprotna stranka sama določi znesek in dobo ščitenja;
  nasprotni stranki ni potrebno izvršiti opcije, če je zanjo tržna obrestna mera ugodnejša. 

POGOJI ZA SKLEPANJE

  Podpisana Okvirna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti;
 
  Določen limit, v okviru katerega lahko podjetje sklepa posle;
 
  Odprt poslovni račun pri Novi KBM d.d.;
 
  Veljavna LEI (angl. Legal Entity Identifier) koda. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.
 

POMEMBNI DOKUMENTI ZA POSLOVANJE Z IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI

Na tej spletni strani se lahko seznanite z dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. Predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih so predpisane z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP). Njihov namen je, da se seznanite z naravo, tveganji in stroški posameznega produkta, možnim dobičkom oziroma izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. Pozivamo vas, da se pred sklenitvijo posla z OTC izvedenim finančnim instrumentom seznanite z dokumentom s ključnimi informacijami za dotični finančni instrument, ki je predstavljen na tem spletnem mestu.

 
  Zamenjava obrestnih mer

  Obrestna opcija
 

KAKO DO SKLENITVE POSLA?

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?


Za dodatne informacije so vam na voljo strokovnjaki v oddelku trgovanja.
Pokličite nas!

T: 02 229 22 09

 
PRAVILA PRI POSLOVANJU S FINANČNIMI INSTRUMENTI 
 


ŽELITE PREJETI INFORMATIVNO PONUDBO?


Pošljite nam vaše povpraševanje.


ZANIMA ME