Nova KBM

Čezmejne in druge plačilne transakcije | NKBM

V Novi KBM imate na voljo pestro izbiro kakovostnih in cenovno konkurenčnih storitev v čezmejnem in mednarodnem poslovanju.

Začnite tipkati, kar iščete

ČEZMEJNE IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE

Za vse, ki vsak dan prejemate plačila in poravnavate obveznosti s poslovnimi partnerji iz tujine ter znotraj Slovenije v vseh valutah držav članic in tretjih držav - podjetjem, podjetnikom, zasebnikom, društvom, potrošnikom.
Nova KBM

Danes so redka podjetja, ki se omejujejo le na domače tržišče, poslovanje s tujino pa se je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo še okrepilo. Zato smo v Novi KBM pripravili pestro izbiro kakovostnih in cenovno konkurenčnih storitev v čezmejnem in mednarodnem poslovanju, preko uporabe naslednjih instrumentov: kreditna plačila, nostro bančni ček, instrukcija ček.


Nova KBM
Stroškovna in časovna učinkovitost izvrševanja plačil
 

Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove.
V naših aplikacijah je vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.
 
Čezmejna plačilna transakcija
Je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev opravita plačilne storitve za plačnika oziroma prejemnika plačila na območju različnih držav članic*. Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi v primeru, če isti ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika v eni državi članici in za prejemnika plačila v drugi državi članici.

* Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi EGP.
Regulirana čezmejna plačilna transakcija
Plačilna transakcija med državama članicama*, ki vsebuje naslednje podatke: 
 • znesek plačila v EUR, SEK in RON (Nova KBM d.d. v valuti RON ne izvršuje negotovinskih plačil),
 • račun prejemnika naveden v strukturi IBAN
 • banka prejemnika navedena z BIC (SWIFT) kodo,
 • opcija plačnika stroškov SHA, kar pomeni, da vsak udeleženec plača stroške svoje banke, ki omogočajo avtomatsko (STP) obdelavo plačilnega naloga.
*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica. 
 
Druga plačilna transakcija
So transakcije, ki se izvršijo v katerikoli valuti, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med najmanj enim ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države.
Sepa plačilo
Plačilo z značilnostmi: znesek v EUR, opcijo stroškov SHA, odlivna plačila do vključno vrednosti 50.000,00, prilivna brez omejitve zneska, račun prejemnika v strukturi IBAN, banki plačnika/prejemnika navedeni z BIC (SWIFT) kodo morata biti udeleženki SEPA plačilnega sistema (iz SEPA območja), plačilni nalog lahko vsebuje dodatna polja, ki so značilna le za ta plačilni sistem: ID prejemnika, ID plačnika, ID končnega upnika, ID končnega dolžnika in End to End ID oz. referenčna oznaka plačnika.
Opcije stroškov plačil: SHA, BEN in OUR
Tri različne vrste stroškov: SHA, BEN in OUR, določajo plačnika stroškov v zvezi s transakcijo. Za opcijo stroškov se dogovorita poslovna partnerja, torej kupec (plačnik) in dobavitelj (prejemnik plačila), ob sklenitvi posla.

Opcija SHA je najbolj pogosta v praksi in pomeni, da vse stroške transakcije, ki so nastale na strani banke pošiljateljice plača plačnik, stroške, ki so nastali na strani banke prejemnice, pa plača prejemnik plačila, kar pomeni, da si izplačilna banka znesek prilivnega nadomestila odtegne (takoj ali naknadno) od zneska nakazila. V tem primeru plača prejemnik plačila tudi morebitne stroške posredniških bank.

Opcija BEN pomeni, da vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi prejemnik plačila.

Opcija OUR pomeni, da vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi plačnik.

Nova KBM izvršuje čezmejne transakcije v okviru zakonsko dopustnega načina: t.j. z opcijo stroškov SHA, z opcijama stroškov OUR in BEN pa v nobenem primeru, saj zakonsko nista dovoljeni.
Svetujemo
 • pri izbiri plačilnega instrumenta kot oblike zavarovanja plačila za različne vrste mednarodnih poslov,
 • pri izbiri najustreznejše bančne zveze, ki vpliva na hitrost in stroške prenosa sredstev
 • pri oceni poslovnih tveganj v mednarodnih poslih na podlagi bonitetnih in drugih poslovnih informacij,
 • ustrezne opcije stroškov, strukture plačil in ostalih plačilnih instrukcij, 
 • na vaše želje in potrebe izdelujemo poročila, potrdila, pridobivamo in posredujemo  informacije na druge (slovenske in tuje) banke, posredujemo informacije v tujino ter rešujemo reklamacije, realiziramo posebne aranžmaje in vas informiramo o praksi tujih bank ter novostih v plačilnih sistemih.
Univerzalni plačilni nalog (UPN)
Stroškovna in časovna učinkovitost izvrševanja plačil: Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove. Vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC v primeru čezmejnih in drugih plačil v vseh valutah, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.
 

Univerzalni plačilni nalog (UPN)
 
Plačilni nalog je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo plačilne transakcije.
 

Obrazec UPN je univerzalni plačilni nalog in ga kot papirnati obrazec lahko uporabljate za domače, čezmejne in druge plačilne transakcije v evrih :
 • za negotovinska plačila (kreditna plačila),
 • za gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini),
 • za polog gotovine (polog gotovinskih iztržkov na plačilni račun pri matični banki) in
 • za dvig gotovine.
 

Obrazec UPN je sestavljen iz naloga za plačilo in talona kot potrdila o plačilu. Nalog za plačilo vsebuje:
 • zgornji del, ki vsebuje polja o plačniku, in sicer: številko računa plačnika (IBAN), oznake za polog oz. dvig gotovine, referenco plačnika, ime in naslov plačnika, kodo namena plačila, namen/rok plačila, indikator nujnosti plačila, prostor za podpis plačnika in (neobvezno) žig,
 • srednji del, ki vsebuje polja o prejemniku plačila, in sicer: znesek plačila v EUR, datum plačila, identifikacijo banke prejemnika (BIC), številko računa prejemnika (IBAN), informacijo o izjavi v povezavi z izpisom OCR vrstice, referenco prejemnika, ime in naslov prejemnika,
 • spodnji del, ki je namenjen za vpise ponudnika plačilnih storitev o opravljeni storitvi in za optični zapis podatkov (vrstica OCR).

Več informacij o uvedbi univerzalnega plačilnega naloga najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije, kjer vam je na voljo tudi brezplačni program za izpis UPN.
Transakcije v vrednosti 15,000 EUR in več: podatki o namenu transakcije in prejemniku
Banka je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pri izvajanju transakcij v vrednosti 15.000 EUR in več (posamične ali več med seboj očitno povezanih transakcij) zavezana pridobiti podatke o namenu transakcije in prejemniku. 


Plačilni nalogi naj vsebujejo naslednje podatke: 
 • podatke o namenu plačila oz. predvideni naravi transakcije (npr. račun št..., pogodba o..., avans za..., predračun št…),
 • popolne podatke o prejemniku: ime in priimek, stalno prebivališče oz. naziv in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena (ulica, hišna številka, kraj in država). 
Omejevalni ukrepi
Nova KBM na podlagi zakonskih zahtev ter poslovne odločitve v celoti upošteva omejevalne ukrepe, ki jih zoper subjekte (pravne, fizične osebe, gospodarske družbe, države ali drugo, odvisno od sprejetega ukrepa) uvede mednarodna skupnost.

Banka pri svojem poslovanju dosledno upošteva EU/FBE, OZN in OFAC listo omejevalnih ukrepov. Upoštevanje omejevalnih ukrepov se izraža v obliki popolne prepovedi poslovanja: Nova KBM ne vzpostavlja poslovnih razmerij ali izvaja plačilih transakcij s subjekti, ki so umeščeni na navedene liste omejevalnih ukrepov.

Nova KBM na podlagi poslovne odločitve ne sklepa poslovnega razmerja ali izvaja transakcij s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so kakorkoli neposredno ali posredno povezani s Sirijo, Sudanom, Severno Korejo, Kubo, Iranom ali območjem Krima, Donbasa (regiji Doneck in Lugansk), regijama Herson in Zaporožje v Ukrajini.