Nova KBM

Borzno posredovanje-poslovni | NKBM

Zaupajte našim izkušenim svetovalcem, ki na podlagi tržnih analiz in analiz podjetij svetujejo pri vaših naložbenih odločitvah ter posredujemo pri prodaji in nakupu vrednostnih papirjev na domačem in najpomembnejših svetovnih trgih.

Začnite tipkati, kar iščete

BORZNO POSREDOVANJE IN SKRBNIŠKE STORITVE

Zaupajte našim izkušenim strokovnjakom, ki vam bodo podali informacije o naložbah, produktih in storitvah na področju finančnih instrumentov.

ZANIMA ME

Nova KBM
Borzno posredovanje

 
Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.

 
 

Nova KBM
Skrbniške storitve

 
Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju s finančnimi instrumenti na domačem trgu (lokalno skrbništvo) in tujih trgih (globalno skrbništvo).
 

Nova KBM
Zakladne menice

 
Posredujemo pri nakupu zakladnih menic Repubilke Slovenije. Zakladne menice so državni vrednostni papir. Imetniki ste lahko tako pravne kot fizične osebe.
 
 
Nova KBM

Nova KBM je postala vzdrževalec likvidnosti za državne dolžniške instrumente (obveznice in zakladne menice) na Ljubljanski borzi, kar pomeni, da lahko investitorji vsak dan trgujejo z izbranimi zakladnimi menicami in obveznicami tudi na Ljubljanski borzi.
 
 
Nova KBM

Borzno posredovanje 

 
Zaupajte našim izkušenim strokovnjakom, ki vam bodo podali informacije o naložbah, produktih in storitvah na področju finančnih instrumentov.

Prav tako izvršujemo naloge imetnikov za prenos vrednostnih papirjev na osnovi kupoprodajne, darilne ali druge pogodbe, vpis in izbris zastavnih pravic ter preknjižbo vrednostnih papirjev.

Prav tako vam svetujemo kot tudi nudimo pomoč pri izvršitvi izdaje finančnih instrumentov, prevzemih, odkupu lastnih delnic in ostalih investicijskih storitvah, ki jih podjetja potrebujejo.
 

Skrbniške storitve

 
  Odpiranje in vodenje računov nematerializiranih finančnih instrumentov (FI).
 
  Denarna in papirna poravnava poslov s FI na domačem in  tujih trgih.
 
  Prenosi FI med različnimi računi in različnimi skrbniki.
 
  Zbiranje dohodkov iz kapitala v imenu in za račun stranke.
 
  Obveščanje strank o stanju portfelja.
 
  Obveščanje strank o korporacijskih dejanjih.

 
 

Skrbniške storitve z dodano vrednostjo

 
  Zastopanje na skupščinah v imenu in za račun stranke.
 
  Spremljanje zakonodaje in informiranje investitorjev.
 
  Obveščanje strank o dogajanju na trgu.
 
  Spremljanje pomembnih deležev.
 
  Povračilo davka iz naslova dohodkov iz kapitala izdajateljev finančnih instrumentov s sedežem v državah, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 
  Obveščanje strank pisno, po fax-u, e-mailu in SWIFT sistemu.
 

Zakladne menice Republike Slovenije


Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z 3, 6, 12 ali mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1.000 EUR, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.  Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe, ki podajajo naročila za vpis pri primarnih vpisnikih za zakladne menice.
 

Kako do storitev investicijskega bančništva?

Nova KBM

Želite več informacij?


V kolikor želite dodatne informacije o vrednostnih papirjih, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.

 
 
Nova KBM

Nakazilo sredstev ob nakupu


V kolikor kupujete vrednostne papirje sredstva nakažete na poravnalni račun Nove KBM:

SI56 04515-0002425702
s sklicem: 00 + vaša davčna številka.

 
 
Splošne informacije

Nakup in prodaja vrednostnih papirjev

Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.
 

Prenos vrednostnih papirjev

Izvršujemo naloge za prenos na osnovi kupoprodajne, darilne ali druge pogodbe, vpis in izbris zastavnih pravic ter preknjižbo vrednostnih papirjev.
 

Hramba vrednostnih papirjev

Poskrbimo tudi za hrambo vrednostnih papirjev.
 

Po opravljenem poslu

 Boste prejeli obračun, ki vsebuje vse pomembne podatke o opravljeni transakciji (nakup ali prodaja, oznaka vrednostnega papirja, cena, provizija in drugi stroški). V primeru prodaje vrednostnih papirjev prejmete denarna sredstva na poslovni račun najkasneje v treh delovnih dneh od dneva prodaje vrednostnih papirjev.

 
KAJ POTREBUJETE?
  • izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
  • davčno številko pravne osebe,
  • številko poslovnega računa,
  • osebni dokument zakonitega zastopnika,
  • davčno številko zakonitega zastopnika,
  • obrazec s podatki o fizičnih osebah, ki imajo najmanj 25% upravljalskih pravic v pravni osebi,
  • LEI (Legal Entity Identifier) kodo.

Za podrobnejše informacije pri ureditvi pogodbene dokumentacije Pravnih oseb smo Vam na voljo v Oddelku investicijskega bančništva in skrbniških storitev.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Omejitev odgovornosti
Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom; pri nakupu vrednostnih papirjev namreč investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral.
 
Vse informacije, podane s strani banke, so izključno informativne narave. Banka lahko stranki poda informacije na podlagi javno dostopnih virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem podajanjem informacij. Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s preteklimi gibanji in dogajanji.
OPOZORILO VLAGATELJEM
Tržno sporočilo je namenjeno informiranju vlagateljev o storitvah, ki jih Nova KBM d.d. opravlja na področju poslovanja s finančnimi instrumenti in ni priporočilo ali nasvet. Nova KBM d.d. storitve opravlja le na pobudo stranke. Investiranje v finančne instrumente je lahko tvegano.

Podrobnejše informacije o storitvah in načinu poslovanja vključno s predstavitvijo posameznih tveganj so vam na voljo v Pravilih Nove KBM pri poslovanju s finančnimi instrumenti. Dokument vam je na voljo tudi v poslovalnicah banke in v prostorih Oddelka investicijskega bančništva.