DOBRA NALOŽBA IMA DOBER ZAČETEK
poslovalnicah Nove KBM lahko poleg vzajemnih skladov KBM Infonda odslej vlagate tudi v sklade največjega avstrijskega upravljavca družbe Raiffeisen Capital Management

Izkoristite priložnost in vstopite v sklade omenjenih družb brez vstopnih stroškov – akcija traja vse do 14. aprila 2017.

Naročite se na svetovanje ZDAJ!
 
 
 
 
 
IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovVarčevanja in naložbeVzajemni skladi - InfondSkladi KBM Infond

Skladi KBM Infonda - primerjajte sklade

 
 
 
Paketi
 
 
Krediti
 
 
Zavarovanja
 
 
 
 
Oplemenitite svoje prihranke s kombinacijo naložbe v dolgoročni depozit in vzajemne sklade KBM Infonda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplemenitite svoje prihranke v skladih KBM Infonda!

 
Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki. Ta pove, v kakšen tip vrednostnih papirjev nalagajo sredstva (delniški, obvezniški, skladi denarnega trga ali mešani skladi), v katero geografsko regijo (globalni, razviti trgi, trgi v razvoju, Evropa, Amerika itd.) in katere gospodarske panoge (brez omejitev, zdravstvo, energetika, informacijska tehnologija, potrošne dobrine itd.). Vlagatelji oblikujejo osebni portfelj iz več skladov, glede na svoje finančne cilje, časovni okvir in osebno nagnjenost k tveganju. Kakovost upravljanja Infondovih skladov dokazujejo številne domače nagrade za upravljanje skladov, visoke uvrstitve upravljavcev na lestvicah najboljših, pa tudi ocene mednarodne analitske hiše Morningstar.
 
VZAJEMNI SKLAD NALOŽBENA POLITIKA OCENJENO TVEGANJE NAČIN VPLAČILA
Infond Alfa, mešani podsklad mešani podsklad brez panožne in geografske omejitve - med 35- in 65 % sredstev je naloženih v delnice in enote delniških ciljnih skladov srednje (4/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov najmanj 85 % nalaga globalno v delnice in delnice oz. enote delniških ciljnih skladov, vsaj 80 % sredstev je naložbenih v vrednostne papirje globalne regije razvitih trgov srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad najmanj 90 % sredstev nalaga v obveznice in obvezniške ciljne sklade, pri čemer je največ 30 % sredstev izpostavljenim trgom v razvoju, najmanj 70 % finančnih instrumentov pa je nominiranih v valuti evro nizko do srednje (3/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond BRIC, delniški podsklad delniški podsklad usmerjen v področje držav skupine BRIC - najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice oz. enote ciljnih skladov, najmanj 80 % v delnice in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, katerih glavnina poslovanja poteka v skupini t.i. BRIC držav - Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska visoko (6/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Consumer, delniški podsklad delniški podsklad, usmerjen v sektorja trajne in osnovne potrošne dobrine - najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice in enote delniških ciljnih skladov, najmanj 80 % v delnice in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v sektorja trajne in osnovne potrošne dobrine srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Delniški, delniški podsklad naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; kot delniški vzajemni sklad ima vsaj 85% vseh sredstev v delnicah in enotah delniških skladov, vsaj 20 % sredstev je v državah trgov v razvoju srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov delniški podsklad, usmerjen v naložbe, ki izpolnjujejo kriterij družbene odgovornosti; vsaj 85 % sredstev je v delnicah in enotah delniških skladov, vsaj 80 % delniških naložb izpolnjuje kriterij družbene odgovornosti srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Dynamic, delniški podsklad globalni delniški podsklad brez panožne omejitve - vsaj 85% vseh sredstev ima v delnicah oz. delniških ciljnih skladih, pri čemer ima vsaj 20 % sredstev v vrednostnih papirjih v državah trgov v razvoju srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Energy, delniški podsklad delniški podsklad, usmerjen v sektorja energetike in javne oskrbe; najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnice in delniške ciljne sklade, vsaj 80 % v vrednostne papirje družb iz sektorjev energetike in javne oskrbe visoko (6/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond €UROPA, delniški podsklad delniški podsklad nalaga v vrednostne papirje evropskih podjetij in ni panožno omejen; vsaj 85% vseh sredstev ima v delnicah in delniški ciljnih skladih, vsaj 80 % v vrednostnih papirjih družb, katerih posli se v glavnem vodijo ali primarno kotirajo v Evropi visoko (6/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Frontier, delniški podsklad delniški podsklad nalaga sredstva v vrednostne papirje hitro rastočih in mejnih trgov, razen držav skupine BRIC; min 85% sredstev podsklada je naloženih v delnice in delniške ciljne sklade, 80 % v takšne, ki imajo sedež, nalagajo svoje premoženje ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v skupini mejnih držav ali držav v razvoju, ki pa ne vključuje držav Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. visoko (6/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Global, mešani podsklad mešani fleksibilni globalni podsklad ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah, instrumentih denarnega trga in/ali denarnih depozitih in drugih prenosljivih vrednostnih papirjih brez geografske in panožne omejitve srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Hrast, mešani podsklad naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske, valutne ali panožne omejitve; med 35- in 65 % sredstev sklada je naloženih v delnice in enote delniških skladov, do 65 % je lahko naloženih v obveznice, instrumente denarnega trga, denarne depozite in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente srednje (4/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Krekov Globalni, delniški podsklad najmanj 85 % sredstev je usmerjeno v delniške naložbe, najmanj 20 % v državah trgov v razvoju. srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Life, delniški podsklad delniški podsklad, usmerjen v panogo zdravstva in panožne skupine znotraj zdravstva, brez geografske omejitve; najmanj 85 % sredstev je naloženih v delnice in delniške sklade, 80 % v vrednostne papirje področja širše panoge zdravstva. srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga podsklad denarnega trga nalaga sredstva v denarne depozite, odprte sklade denarnega trga ter v instrumente denarnega trga, kakršni so zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi. Vse naložbe podsklada so v valuti evro. nizko (1/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond PanAmerica, delniški podsklad delniški podsklad nalaga sredstva v vrednostne papirje s področja Severne, Srednje in Južne Amerike; najmanj 85% sredstev se nalaga v delnice in delniške ciljne sklade, najmanj 80 % v vrednostne papirje področja Severne, Srednje in Južne Amerike srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Infond Technology, delniški podsklad delniški podsklad, usmerjen v sektor informacijske tehnologije; najmanj 85 % sredstev se nalaga v delnice in delniške ciljne sklade, najmanj 80 % v vrednostne papirje sektorja informacijske tehnologije visoko (6/7) posamezna vplačila ali preko varčevalnega načrta
Vzajemni sklad Infond PBGS, mešani sklad mešani fleksibilni globalni sklad ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah, instrumentih denarnega trga in/ali denarnih depozitih in drugih prenosljivih vrednostnih papirjih brez geografske in panožne omejitve srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila
Perspektiva: EmergingStox delniški podsklad, geografsko omejen na razvijajoče se trge (emerging markets). Najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice in ciljne sklade. visoko (5/7) posamezna vplačila
Perspektiva: EurAsia Flexible mešani fleksibilni podsklad ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah, instrumentih denarnega trga in/ali denarnih depozitih in drugih prenosljivih vrednostnih papirjih, geografsko omejen na regije Evropa in Azija Pacifik. srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila
Perspektiva: Resource Flexible mešani fleksibilni podsklad ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah, instrumentih denarnega trga in/ali denarnih depozitih in drugih prenosljivih vrednostnih papirjih, panožno omejenih na izdajatelje iz panog energija, bazični materiali in javne storitve. visoko (6/7) posamezna vplačila
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible mešani fleksibilni podsklad ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev v delnicah, ciljnih skladih, obveznicah, instrumentih denarnega trga in/ali denarnih depozitih in drugih prenosljivih vrednostnih papirjih. Sredstva so razpršena med različne oblike naložb na podlagi predvidevanja cikličnih in strukturnih gibanj, tehnične in temeljne podcenjenosti ter drugih dejavnikov. Naložbe panožno in geografsko niso omejene. srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila
Perspektiva: WorldMix globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja. Med 35 in 50 % sredstev nalaga v delnice in ciljne sklade, najmanj 50 % obveznice, sredstva nalaga tudi v depozite in instrumente denarnega trga. Naložbe panožno in geografsko niso omejene. srednje (4/7) posamezna vplačila
Perspektiva: WorldStox Developed Globalni delniški podsklad razvitih trgov nalaga v delnice uveljavljenih družb na razvitih delniških trgih brez panožne omejitve. Najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice in ciljne sklade, vsaj 80 % naložb je izpostavljeno regiji globalnih razvitih trgov brez panožne omejitve. srednje do visoko (5/7) posamezna vplačila
 

Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral. 

 

 

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Prospekti in Ključni podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.infond.si , v tiskani obliki na vseh vpisnih mestih in sedežu družbe v času uradnih ur.

*Direktne obremenitve ni mogoče skleniti za mesečno varčevanje v podskladih Perspektiva.


                  
 
Brošure
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja