POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiZa medijeSporočila za medije Revidirano letno poročilo:Nova KBM in Skupina v letu 2015 z dobičkom

Revidirano letno poročilo:Nova KBM in Skupina v letu 2015 z dobičkom

 
Maribor, 21. marec 2016
 
Nova KBM je lansko poslovno leto sklenila s  34,4 mio € čistega dobička, Skupina pa s 16,9 mio € čistega dobička. V banki in Skupini so uspešno uresničevali načrt prestrukturiranja, učinkovito obvladovali stroške, povečali tržne deleže po bilančni vsoti, depozitih in kreditih ter za 31% znižali neto znesek nedonosnih terjatev. 
 

 
Dosežen donos na kapital pred obdavčitvijo se je v primerjavi z letom 2014 izboljšal. Ob koncu leta 2015 je za banko znašal 7,06%, za Skupino pa 4,11 %. Kapitalska ustreznost banke je bila 28,07% in Skupine 25,13%. Te podatke izkazuje revidirano letno poročilo Skupine in Nove KBM za leto 2015, ki ga je potrdil nadzorni svet banke in ga bo banka v  celoti javno objavila v petek, 25. marca.
 
Nova KBM je imela ob koncu 2015  9,5% odstotni tržni delež, merjen po bilančni vsoti, kar je v primerjavi z letom prej za 0,2 odstotni točki več.  Tržni delež pri vlogah - dolgovih do strank, ki niso banke, je ostal stabilen in je ob koncu lanskega leta znašal 10,1%. Znesek vlog je lani narasel za dobra 2% in je ob koncu leta  znašal 2,5 milijarde evrov.   Pri kreditiranju je banka v še vedno zahtevnih razmerah na 7,6% povečala tržni delež kreditov strankam, ki niso banke.
 
Okrepili komercialne aktivnosti in znižali stroške
Dobri rezultati so bili doseženi zlasti pri kreditiranju prebivalstva, kjer je banka ohranila 9,8% tržni delež. Ob koncu leta je neto obseg kreditov prebivalstvu znašal 772 mio €.  Banka je povečala obseg in število novih poslov, tako je v primerjavi z letom 2014 znesek novih potrošniških kreditov povečala za 54,4%, znesek novih stanovanjskih kreditov pa za 76,6%.  Na področju poslovanja z gospodarskimi družbami je banka tudi v letu 2015 dokazovala zanesljivo partnerstvo, krepila komercialne aktivnosti in pripravila več dobro obiskanih strokovnih dogodkov. Banka je za 26,8% povečala obseg vlog nefinančnim družbam, ta je ob koncu leta znašal 401,6 mio evrov.  Neto obseg kreditiranja nefinančnih družb je ob koncu leta 2015 znašal 607,1 mio evrov, kar je manj kot leto prej. Povečal pa se je obseg kreditiranja samostojnih podjetnikov, ki je ob koncu leta znašal 51,5 milijona evrov.  Banka  je odobrila za 229,3 mio evrov garancij, kar je več kot leto prej. Neizkoriščenih je ostalo 305,9 mio evrov odobrenih limitov in kreditov. Ta podatek med drugim kaže, da se  gospodarske družbe še vedno previdno odločajo za večje investicijske projekte oziroma razpolagajo z  dovolj lastnimi sredstvi za njihovo izvedbo, čeprav se je konec leta že izkazoval pozitivnejši trend pri novih kreditnih poslih.
 
Predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica je po obravnavi rezultatov povedal: »Uprava banke je v letu 2015 skupaj s sodelavci dosledno in odločno izpolnjevala načrt prestrukturiranja Skupine ter izvedla številne ukrepe za izboljšanje njenega poslovanja in finančnega položaja. Skupina je kljub še vedno zahtevnim razmeram poslovala dobičkonosno, znižala operativne stroške za 6% in premišljeno izvajala komercialne dejavnosti. Doseženi poslovni rezultati so dober temelj za prihodnje uspešno poslovanje.«
 
»Rezultat Nove KBM je skladen z načrti in ocenami za leto 2015.  Na poslovni izid celotne Skupine, ki je nekoliko nižji od načrtovanega, so vplivale zlasti aktivnosti prestrukturiranja, v okviru katerih potekajo postopki likvidacije leasing družb oziroma umik bančne dejavnosti iz neključnih trgov, « je rezultate pojasnil  predsednik uprave Robert Senica.
 
Povečali prodajno učinkovitost in krepili prisotnost na mednarodnih trgih
V primerjavi z letom 2014 sta imeli Nova KBM in Skupina nižje prihodke  iz obresti. Ti so za banko ob koncu leta znašali 100,9 milijonov evrov, za Skupino pa 122,4 mio evrov.  Robert Senica je ob tem pojasnil, da so vse banke, ne le Nova KBM, soočene s pritiski na pasivne in aktivne obrestne mere, ki jih narekuje monetarna politika ECB in so na zgodovinsko nizkih ravneh. »V banki bomo zato nadaljevali z izkoriščanjem priložnosti za rast v neobrestnih prihodkih, z oblikovanjem učinkovitejših poslovnih modelov ter s premišljenim uvajanjem digitalizacije pri razvoju bančnih produktov in storitev,« je dodal Senica in poudaril, da so v banki lani izboljšali prodajno učinkovitost ter uvedli nekatere nove in nadgrajene storitve. 
 
Tudi v letu 2015 so poslovanje banke spremljale in ocenjevale bonitetne agencije. Ocena banke s strani Moody's Investors Service  je bila v primerjavi s preteklim letom nekoliko boljša, tudi februarja letos je svojo bonitetno oceno banke potrdila  ter ohranila pozitivne obete. S stabilnimi obeti je banko ocenil tudi Fitch Ratings. Članica uprave Nove KBM mag. Sabina Župec Kranjc je ob tem pojasnila: »Tuje banke pozitivno sprejemajo stabilne bonitetne ocene ter dobro poslovanje banke. Na tej osnovi tudi ponovno krepimo sodelovanje  na področju zakladništva. Lani smo z različnimi aktivnostmi pričeli slediti strateški usmeritvi krepitve prisotnosti in prepoznavnosti na mednarodnih trgih. To nam omogoča dostop do ugodnejših virov financiranja in kapitalskih trgov.«
 
Nedonosne terjatve znižali skoraj za tretjino
Nadaljujejo se pozitivni rezultati uresničevanja sprejete Strategije upravljanja s slabimi naložbami.  Ob koncu leta 2015 je bil v primerjavi z letom prej znesek neto nedonosnih terjatev tako v Novi KBM kot Skupini nižji za približno 31%. Delež neto nedonosnih kreditov v portfelju banke se je znižal za 6,57 odstotne točke, v portfelju Skupine pa za 6,46 odstotke točke. V banki je bilo tako za 117 milijonov  evrov, v celotni Skupini pa za nekaj več kot 144 milijonov evrov manj neto nedonosnih  terjatev kot leto prej. Banka sodeluje tudi v projektih prestrukturiranja gospodarskih družb. Tistim, pri katerih prepozna zdravo jedro in perspektivnost poslovanja, v čim večji meri zagotovi odplačilno sposobnost in prihodnje poslovanje. Ob povečanih komercialnih aktivnostih so v banki v letu 2015  posebno pozornost posvečali tudi učinkovitemu obvladovanju tveganj, kar ostaja ena pomembnejših strateških usmeritev za prihodnje obdobje. Tako so z nadgradnjo informacijske podpore kreditnemu procesu optimizirali poslovni proces ter zmanjšali možnosti za napake in posledično operativna tveganja. Z lastnim strokovnim znanjem so razvili in implementirali kakovosten ter popolnoma aplikativno podprt sistem zgodnjega zaznavanja povečanega tveganja (EWS). Vzpostavili so tudi odbor za operativna tveganja ter pri nadzornem svetu ustanovili Komisijo za tveganja.
 
Nadaljujejo s konsolidacijo in preoblikovanjem
Število zaposlenih v banki in Skupini se je tudi v letu 2015 zniževalo v okvirih, kot jih predpisuje načrt prestrukturiranja in se znižuje že nekaj let zapovrstjo. Konec leta 2015 je bilo v banki 1056, v celotni Skupini pa 1591 zaposlenih. S ciljem večje učinkovitosti je bilo uvedenih nekaj organizacijskih sprememb, nadaljevala se je optimizacija poslovne mreže. Banka je lani prejela tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje  ter okrepila aktivnosti na področju odnosov z zaposlenimi in socialnega dialoga.
 
Na ravni Skupine so se v letu 2015 nadaljevali konsolidacija, osredotočanje na osnovno, zlasti bančno dejavnost ter uresničevanje načrta prestrukturiranja in zavez, danih Evropski komisiji. Nova KBM je kot sistemska banka izpolnjevala tudi zahteve iz naslova enotnega mehanizma nadzora (EMN). Aktivnosti v okviru projekta združitve PBS in Nove KBM, začete v letu 2015, potekajo po načrtu. Decembra 2015 je Nova KBM prodala delež v družbi Moja naložba; obe družbi nadaljujeta sodelovanje na prodajnem področju. V Skupini ostajata KBM Infond in MPay, ki poslujeta skladno z načrti. Likvidacijski postopki KBM Leasing, Gorica Leasing, KBM Leasing Hrvatska, Adria Bank še potekajo, njihov zaključek se načrtuje v čim krajšem možnem času. Zaključuje se tudi prodaja KBM Banke v Srbiji. 
  
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja