POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiZa medijeSporočila za medije Delničarji Nove KBM zasedali na 21. skupščini banke

Delničarji Nove KBM zasedali na 21. skupščini banke

 
Maribor, 8. junij 2012
 
Danes je v hotelu Habakuk potekala 21. skupščina delničarjev Nove KBM. Na skupščini je bilo prisotnih 61,77% odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. Seznanili so se s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v preteklem letu, s poročilom o notranjem revidiranju ter s predlogom uprave in nadzornega sveta, da bo bilančna izguba banke za leto 2011 v višini 83,7 milijonov evrov ostala nepokrita. Skupščina delničarjev upravi Nove KBM in večini članov nadzornega sveta ni podelila razrešnice za leto 2011. Delničarji so sprejeli spremembe in dopolnitve statuta Nove KBM, po katerem je uprava prejela pooblastilo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta poveča osnovni kapital banke. Delničarji so sprejeli še predlog Republike Slovenije o izvedbi aktivnosti za dokapitalizacijo in imenovali nove člane nadzornega sveta. Seznanili so se s prejemki uprave in nadzornega sveta v lanskem letu in zavrnili predlog sklepa, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM za leto 2012 imenuje družba Ernst & You
 

V uvodnem nagovoru delničarjem je predsednik uprave Aleš Hauc, ki banko vodi od konca letošnjega aprila, pojasnil, da banka skupaj s svojimi komitenti posluje v gospodarski in finančni krizi, kar se nedvomno odraža tudi na poslovnih rezultatih. Poudaril je, da je primarni cilj uprave, vseh zaposlenih v banki in v Skupini Nove KBM izboljšanje poslovanja, posledično pa uprava pričakuje, da bi izboljšanje poslovanja pozitivno vplivalo tudi na vrednost delnice banke. Med glavni ukrepi nove uprave bodo predvsem čiščenje kreditnega portfelja, bolj strogi kriteriji na področju korporativnega bančništva, optimiranje pasive z ustreznejšimi viri financiranja,  zniževanje stroškov in obvladovanje vseh vrst tveganj v banki. Uprava načrtuje tudi okrepitev razvojne funkcije banke in z novimi storitvami povečati prihodek banke.  Ob tem je Aleš Hauc opozoril, da so obeti za izboljšanje gospodarske klime v letošnjem letu glede na očitno poslabšanje gospodarskih razmer precej pesimistični. Splošna gospodarska situacija in postopno čiščenje kreditnega portfelja pa bosta najverjetneje vplivala tudi na letošnji poslovni izid banke. V zvezi s preteklim poslovanjem je Aleš Hauc povedal, da uprava načrtuje revizijo poslovanja čistega začetka. Ugotovitve revizije pa bodo podlaga za ugotavljanje morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti odgovornih oseb.  


V nadaljevanju skupščine, ki ji je predsedoval odvetnik Pavle Pensa, sta član uprave mag. Andrej Plos in predsednik nadzornega sveta dr. Dušan Jovanovič delničarjem predstavila poročilo o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta, letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2011 z revizorjevim poročilom ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Skupine in banke za leto 2011.


Skupščina banke je potrdila predlog delničarja Republika Slovenija v zvezi s podelitvijo razrešnice nadzornikom. Razrešnico za poslovno leto 2011 so prejeli Vida Lebar, mag. Darjan Petrič in mag. Ivan Simič. Predsednik nadzornega sveta dr. Dušan Jovanovič in člani dr. Aleš Krisper, mag. Janez Košak, Andrej Svetina, mag. Franc Škufca, Anton Guzej, mag. Danilo Toplek, mag. Alenka Bratušek in Ivan Vizjak razrešnice niso prejeli.


Skupščina je upravo banke pooblastila, da bo v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev statuta, v sodni register s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine povečala osnovni kapital banke za največ 20,4 milijona EUR z izdajo delnic za denarne vložke.


Skupščina se je seznanila z odstopom člana nadzornega sveta mag. Ivana Simiča, svojo izstopno izjavo je podal konec januarja letos, namesto njega je kot nov nadzornik imenovan  Peter Kukovica. Dosedanjim članom nadzornega sveta 14. julija letos poteče mandat, v novi nadzorni svet pa so po sklepu delničarjev skupščine imenovani  Keith Miles, dr. Egon Žižmond, Peter Kavčič, Niko Samec, Karmen Dvorjak, Duška Jurenec. Skupščina je glasovala tudi za odpoklic Darjana Petriča in Vide Lebar, za nova nadzornika sta bila imenovana Miha Glavič in Andrej Fatur.


S potrditvijo sklepov, ki jih je v zvezi z dokapitalizacijo predlagal največji delničar Republika Slovenija, so delničarji uprava banke naložili, da prične z aktivnostmi v zvezi z dokapitalizacijo in dosego vsaj 9% temeljnega kapitala banke najkasneje do decembra letos. V okviru teh aktivnosti se organom banke naroča, da prednostno poskrbijo za skrben in neodvisen pregled banke in družb v Skupini, ki naj ga izvede mednarodno izbran izvajalec in po mednarodno določenih standardih.


Predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Dušan Jovanovič je ob skupščini povedal, da je nadzorni svet v sestavi devetih članov skrbno in dosledno opravljal svojo funkcijo zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vodenjem banke in Skupine Nove KBM. Pri svojem delu so člani upoštevali veljavne predpise ter določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Poudaril je še,  da je k stabilnemu poslovanju banke kljub zaostrenim razmeram pripomogla tudi  odprta in kvalitetna komunikacija med upravo in nadzornim svetom.

 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja