Nova KBM
 

Vabilo za zbiranje ponudb | NKBM

Družba GORICA LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji, s sedežem v Novi Gorici, Kromberk, Cesta 25. junija 1J, 5000 Nova Gorica, Republika Slovenija, z matično številko: 5389739000, (v nadaljevanju Družba), objavlja naslednje

Vabilo za zbiranje ponudb

17 oktober 2016
OBVESTILA
Družba GORICA LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji, s sedežem v Novi Gorici, Kromberk, Cesta 25. junija 1J, 5000 Nova Gorica, Republika Slovenija, z matično številko: 5389739000, (v nadaljevanju Družba), objavlja naslednje
 
                       
VABILO ZA ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMOŽENJA DRUŽBE
(v nadaljevanju vabilo)
 
I/        Predmet vabila je zbiranje zavezujočih ponudb v zvezi s sklepanjem prodajne pogodbe za kogeneracije oz. posamično kogeneracijo (v nadaljevanju pogodba) z Družbo kot lastnikom predmetne opreme. Družba ima v lasti 3 kogeneracije:
  1. Kogeneracija za soproizvodnjo toplotne in električne energije v tovarni MLM (Maribor) (v nadaljevanju Kogeneracija MLM), na lokaciji družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., na naslovu Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor. Kogeneracija MLM obsega vso pripadajočo strojno in elektroenergetsko opremo v sklopu kogeneratorja ter pripadajočo elektroopremo, vgrajeno v transformatorsko postajo TP1. Tehnične lastnosti: Plinski motor MTU 12V400, Generator Stamford PE734C2, Pel = 995 kW, Pth = 1.100 kW.
Uporabno dovoljenje je Kogeneracija MLM pridobila leta 2007. Elektrarna ima ustrezno deklaracijo agencije RS za okolje, veljavno sklenjeno pogodbo za subvencijo ter pridobljeno veljavno deklaracijo za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov. Podpora je na podlagi pogodbe o zagotavljanju obratovalne podpore z družbo Borzen d.o.o. veljavna do 30.11.2017. Toploto iz kogeneracije odkupuje družba Mariborska livarna Maribor d.d., ki nastopa tudi kot dobavitelj plina.
  1. Kogeneracija za soproizvodnjo toplotne in električne energije v tovarni MIP (Nova Gorica) (v nadaljevanju Kogeneracija MIP), na lokaciji družbe Mesne industrije Primorske d.d. – v stečaju, Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica. Kogeneracija MIP je izven uporabe od leta 2009. Tehnične lastnosti: Plinski motor MTU, 12V4000/Stamford PE 734 C, mehanska moč = 1.200 kW, generator znamke Newage Stamford AVG, moči 1.935 kVA/1.164 kWe ter 1 MW toplotne energije.
  2. Kogeneracija za soproizvodnjo toplotne in električne energije v Rušah (v nadaljevanju Kogeneracija RUŠE), na lokaciji Športni park Bazen Ruše. Tehnične značilnosti: motor MWB Motorenwerke Bremenhaven AG 240 kW TIP: G 12 V 183 A, generator proizvajalca Newage International Ltd tip HC44.E., ID: A06K686090.
Kogeneracija Ruše je izven uporabe.                                              
Kogeneracija MLM in/ali Kogeneracija MIP in/ali Kogeneracija RUŠE bo predstavljala predmet pogodbe in se bo prodajala kot celota delov (v nadaljevanju predmet pogodbe). Celoten seznam delov vsake izmed kogeneracij je del dokumentacije, v katero bo omogočen vpogled v postopku skrbnega pravnega pregleda.
 
II/     Ponudniki morajo v pisni ponudbi jasno navesti: (i) da gre za zavezujočo ponudbo ter da jo podajajo skladno s tem vabilom; (ii) oznako predmeta pogodbe, za katerega dajejo ponudbo; (iii) znesek, ki so ga pripravljeni plačati Družbi za predmet pogodbe; ter (iv) pogoje in način plačila ponujene cene.
Ponudbe morajo biti dostavljene v pisni obliki, v zaprti kuverti, priporočeno po pošti s povratnico, na sedež Družbe ter z oznako »Ponudba za kupoprodajo KOGENERACIJE – ne odpiraj" ali osebno na sedež Družbe.
Družba bo pristopila k pogajanjem zaradi sklepanja pogodbe z najboljšim ponudnikom, pri čemer bo najvišja cena glavni kriterij za izbiro najboljše ponudbe.
Družba mora ponudbo prejeti do 29.10.2016, do 12. ure po srednjeevropskem času. Ponudba ponudnika mora veljati najmanj do 31.12.2016.
Ponudbe za sklepanje Pogodbe lahko pošljejo vse pravne ali fizične osebe. V primeru, da ponudbo pošilja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek iz ustreznega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in iz katerega izhaja, da je oseba, podpisana na ponudbi, pooblaščena za zastopanje pravne osebe.
 
Ponudbi mora biti v znak resnosti ponudbe priloženo potrdilo o vplačilu zneska v višini najmanj 2 % ponujene cene na transakcijski račun Družbe, številka (IBAN): SI56 0475 0000 0297 259, odprt pri Novi KBM d.d., BIC (SWIFT): KBMASI2X.
Vsi odstavki tega člena predstavljajo predpisano obliko ponudbe.
 
III/     Ponudnikom bo na njihovo zahtevo, po podpisu sporazuma o nerazkritju informacij (NDA), omogočen vpogled v vso relevantno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe ter izvedba skrbnega pravnega pregleda (due diligence) do izteka roka za zbiranje ponudb, kakor tudi omogočen ogled kogeneracij na lokaciji, pri čemer se je za to treba dogovoriti najmanj 2 dni prej.
Izbrani ponudnik mora znesek kupnine, zmanjšan za znesek, dan v znak resnosti ponudbe, nakazati na transakcijski račun Družbe št. (IBAN): SI56 0475 0000 0297 259, odprt pri Novi KBM d.d., BIC (SWIFT): KBMASI2X, v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. V primeru, da ponudnik ne vplača dogovorjenega zneska ali je s plačilom v zamudi več kot 8 dni, ima Družba pravico enostransko odstopiti od pogodbe ter zadržati znesek, vplačan v znak resnosti ponudbe.
 
IV/    Družba ni dolžna upoštevati ponudb, ki niso prispele v roku, ali ponudb, ki niso v skladu s predpisano obliko iz člena II tega vabila.
Kogeneracija se prodaja po načelu videno-kupljeno. Družba izključuje svojo odgovornost za eventualne stvarne in pravne napake na predmetu pogodbe, v največji možni meri, skladno s prisilnimi predpisi.

Na podlagi tega vabila Družba ni zavezana k sklenitvi kakršnekoli pogodbe. To vabilo v nobenem delu ne predstavlja ponudbe Družbe in je pripravljeno zgolj z namenom zbiranja ponudb. To vabilo prav tako ne predstavlja javnega razpisa s točno postavljenimi pravili, zaradi česar se ponudnik z oddajo ponudbe strinja, da ne more zahtevati razveljavitve kakršnekoli odločitve Družbe. Družba si pridržuje pravico, da v primeru več konkurenčnih ponudb izvede dodatna neposredna pogajanja s ponudniki.

Družba si pridržuje pravico do preklica oziroma prekinitve postopka in/ali odstopa od prodaje oziroma pogajanj glede prodaje predmeta pogodbe ali do izključitve kateregakoli ponudnika ob kateremkoli času, iz kateregakoli razloga, pred ali po izteku roka za zbiranje ponudb. V tem primeru ponudniki nimajo pravice zahtevati od Družbe kakršnega koli nadomestila škode.
Odpiranje in ocenjevanje prispelih ponudb ne bo javno. Družba bo v roku 15 dni od izteka roka za podajo ponudb izbranega ponudnika obvestila o tem, da je njegova zavezujoča ponudba sprejeta. V istem roku bo Družba obvestila vse ostale ponudnike o rezultatih postopka ter jim vrnila znesek, vplačan v znak resnosti ponudbe. Izbrani ponudnik se zavezuje v roku 8 dni skleniti pogodbo.

Vse stroške v zvezi s prodajo, prenosom lastništva ter kakršne koli stroške, povezane z nadaljnjimi dovoljenji, regulatornimi, administrativnimi ali kakršnimi koli drugimi stroški, nosi izključno izbrani ponudnik.

Za vse dodatne informacije v zvezi s tem vabilom ter za dogovore glede podpisa NDA v zvezi s skrbnim pravnim pregledom oz. ogledom predmeta pogodbe na lokaciji se lahko obrnete na Družbo, na telefonsko številko +386 5 335 3600 ali na e-naslov info@goleasing.si.