Nova KBM

Uspešno prestrukturiranje Skupine Nove KBM in poslovanje v letu 2014 | NKBM

Skupina Nova KBM je objavila nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje januar–december 2014. To je bilo uspešno in stabilno, leto 2014 pa je zaznamovalo tudi organizacijsko in poslovno preoblikovanje Skupine.

Začnite tipkati, kar iščete

Uspešno prestrukturiranje Skupine Nove KBM in poslovanje v letu 2014

9 februar 2015
OBVESTILA
Skupina Nova KBM je objavila nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje januar–december 2014. To je bilo uspešno in stabilno, leto 2014 pa je zaznamovalo tudi organizacijsko in poslovno preoblikovanje Skupine.
 

V Skupini Nove KBM, ki jo je na dan 31. 12. 2014 poleg obvladujoče družbe Nove KBM sestavljalo 10 odvisnih družb in pridružena družba, imela pa je skupaj 1751 zaposlenih, so v letu 2014 tekle intenzivne aktivnosti konsolidacije. Postopek dezinvestiranja strateško manj pomembnih delov Skupine se je nadaljeval z likvidacijo družbe Fineko in njenim izbrisom iz sodnega registra, lani jeseni se je pričel proces zaključevanja bančnih aktivnosti za predvideno zapiranje Adria Bank, tik pred koncem leta pa še likvidacija družb KBM Leasing d.o.o. in Gorica Leasing d.o.o. Tako je bilo opravljeno ključno delo pri prestrukturiranju Skupine Nove KBM za 2014, njena konsolidacija pa se nadaljuje v letu 2015, ko bodo še bolj v ospredju bančne dejavnosti in ključne družbe Skupine. Za letos je načrtovano končanje likvidacije lizinških družb Skupine Nove KBM, ena večjih nalog pa bo tudi postopna integracija PBS d.d.


Skupina Nove KBM je v letu 2014 imela 23,3 milijona € čistega dobička, operativnih stroškov je bilo za 14,7 % manj kot v predhodnem letu, od tega stroški dela pomenijo 48,0 %. Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) Skupine se je v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom izboljšal in je znašal 62,14 % (2013: 64,56 %), CIR Nove KBM pa 48,94 % (2013: 54,45 %). Skupina je v letu 2014 oblikovala 44,5 milijona € neto rezervacij in oslabitev, kar je občutno manj kot v letu 2013, ter realizirala okoli 110,7 milijona € čistih obresti. Na dan 31.12.2014 je bila bilančna vsota Skupine 4,4 milijarde €, kar je v skladu z načrtom prestrukturiranja. 


Strateška usmeritev Skupine Nove KBM se v letu 2015 ne spreminja: Nova KBM in njene odvisne družbe bodo še naprej zagotavljale stroškovno učinkovito in donosno poslovanje v ključnih bančnih dejavnostih – poslovanju s prebivalstvom in gospodarskimi družbami. Pri tem bodo v središču pozornosti stranke oziroma ponudba celovitih kakovostnih in sodobnih finančnih rešitev zanje. Pri poslovanju bosta imela prednost kakovost portfelja in proaktivno upravljanje s tveganji pred rastjo obsega poslovanja. S strokovnim in odgovornim delom zaposlenih ter doslednim uresničevanjem načrta prestrukturiranja si bo Skupina Nove KBM tudi v prihodnje prizadevala izpolniti pričakovanja lastnika, komitentov, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov Nove KBM in njenih odvisnih družb.

 
 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in Nove KBM d.d. januar - december 2014 (pdf, 787,22 kb)