Nova KBM
 

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti in cenika nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti | NKBM

Obveščamo vas, da smo 1. decembrom 2016 spremenili Splošne pogoje poslovanja s finančnimi instrumenti in cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti in cenika nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti

2 december 2016
OBVESTILA
Obveščamo vas, da smo 1. decembrom 2016 spremenili Splošne pogoje poslovanja s finančnimi instrumenti in cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti.
 
Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti so se spremenili v naslednjih členih in točkah:  
 
 • Točka 8 
8. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
 
70. člen
(reševanje sporov)
Morebitne spore iz pogodbenih razmerij, temelječih na teh splošnih pogojih, bosta stranka in banka reševali sporazumno. Če rešitev spora na način iz prejšnjega odstavka ni mogoča, se spor lahko rešuje izvensodno v skladu s Pravilnikom o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov in pravili postopka izvajalca IRPS ter zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Pravilnik o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov je priložen splošnim pogojem poslovanja in je objavljen na vidnem mestu v vseh poslovalnicah, kjer prejemajo in/ali izvršujejo naročila za finančne instrumente, ter na spletni strani banke www.nkbm.siZa primere sodnega reševanja spora se banka in stranka dogovorita, da je pristojno sodišče v Mariboru.
 
 • 86. člen
 86. člen
(veljavnost splošnih pogojev poslovanja)
 
Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo 1.12.2016. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehajo veljati veljavni splošni pogoji z dne 1.7.2015.
 


Pravilnik o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov se je spremenil v naslednjih točkah:  
 • naslov pravilnika
 
PRAVILNIK O PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV
 
 
 • 6. člen
6. člen
(pritožbeni postopek na drugi stopnji)
Stranka ima pravico v roku 8 delovnih dni od dneva prejema odgovora na pritožbo prve stopnje vložiti ugovor na drugo stopnjo, in sicer obvezno v pisni obliki, pri čemer je druga stopnja zavezana podati odločitev o ugovoru stranke v roku iz 5. člena tega pravilnika. Stranki lahko ves čas trajanja pritožbenega postopka na I. ali II. stopnji skleneta poravnavo glede predmeta spora, opredeljenega v pritožbi stranke. V primeru, da se stranka ne strinja z v pritožbenem postopku sprejeto odločitvijo druge stopnje v zvezi z ugovorom stranke na odločitev prve stopnje, ima pravico dati pobudo za izven sodno rešitev spora, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije-GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, telefon +386 1 242 97 00, s pripisom: pobuda za IPRS, na spletni strani www.zbs-giz.si ali po elektronski pošti na naslov na naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si. Posredovalno-predlagalni postopek vodi posrednik v sporu, v skladu s pravili postopka izvajalca IRPS in zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Ustanovitveni akt in pravila postopka IRPS pri izvajalcu IRPS so objavljeni na spletni strani izvajalca.
 
 • 10. člen
 10. člen
(končna določba)
Pravilnik o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov stopi v veljavo dne 1.12.2016. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov preneha veljati veljavni Pravilnik o pritožbenem postopku in zunajsodnem reševanju sporov z dne 1.7.2015.
 


Cenik se je spremenil  v naslednjih točkah:  
 • Točka 1
Nadomestila za vzpostavitev poslovnega razmerja in vzdrževanje evidenc:
 • črta se nadomestilo za fizične osebe v višini 10,00 EUR
 
Nadomestilo za letno vodenje računov pravnih oseb
 • nadomestilo se zniža iz 50,00 EUR na 25,00 EUR
 
Vzdrževanje stanj domačih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (velja za pravne in fizične osebe)
Nadomestilo do povprečne letne vrednosti portfelja 5.000,00 EUR znaša 0,50% letno.
Nadomestilo od povprečne letne vrednosti portfelja 5.000,01 EUR znaša:
 • fiksni del nadomestila znaša 23,52 EUR letno in se zaračuna sorazmerno glede na število mesecev, v katerih je bil trgovalni račun odprt,
 • variabilni del nadomestila se zaračuna v odstotkih od povprečne letne vrednosti v višini 0,0252% letno.
Maksimalno nadomestilo vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša 0,50% od povprečne letne vrednosti vrednostnih papirjev.
 
 • Točka 2
Posredniška provizija
 • minimalna provizija se poviša iz 14,00 EUR na 16,00 EUR (velja za pravne in fizične osebe)
 
 • Točka 7.6.
 
 • črta se nadomestilo za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam v višini 21,96 EUR (velja za pravne in fizične osebe)


Več informacij najdete pri naših svetovalcih v vaši najbližji poslovalnici. Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi na info@nkbm.si ali brezplačni številki 080 17 70.
 
 
 
Cenik Nove KBM Poslovanje z VP veljaven od 01.02.2018 (pdf, 176,54 kb)
Pravila Nove KBM d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti - veljavna do 02. januarja 2018 (pdf, 1.362,82 kb)