IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 20:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovPripomočki in nasvetiBančni slovarček

Bančni slovarček

 
 
 
Nasveti
 
Novosti
 
 
 
Vprašajte nas
Vprašajte nas
Imate vprašanje za naše bančne strokovnjake? Izberite področje, ki vsebinsko ustreza vašemu vprašanju.
 
 
IZBERITE TEMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splošno
Splošno
 
 
Akreditiv
Akreditiv
 
 
Beseda izhaja iz francoščine in v bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v korist določene tretje osebe. Dokumentarni akreditiv je eden najučinkovitejših inštrumentov zavarovanja plačil v mednarodni trgovini.
 
 
 
 
 
Bančna skupina
Bančna skupina
 
 
Bančna skupina obstoji, kadar je  banka ali finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba eni ali več bankam oziroma drugim finančnim organizacijam ali družbi za pomožne bančne storitve s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven nje. Bančna skupina kot celota mora ravnati v skladu s pravili o obvladovanju tveganj, določenimi z zakoni. Nadrejeni družbi v bančni skupini mora biti omogočeno spremljanje tveganj, ki jim je izpostavljena bančna skupina in izvrševanje ukrepov za obvladovanje teh tveganj.
 
 
 
 
 
Bančna storitev
Bančna storitev
 
 
Bančne storitve opravljajo samo banke in hranilnice in je ta dejavnost izključno v njihovi pristojnosti. Bančna storitev pomeni, da stranka položi v banki depozit,  iz vseh tako zbranih depozitov strank pa banka daje kredite za svoj račun, in opravlja storitve, za katere drug zakon določa, da jih smejo opravljati samo banke in hranilnice, ki za opravljanje teh storitev pridobijo dovoljenje Banke Slovenije.
 
 
 
 
 
Banka
Banka
 
 
Je ustanova, ki opravlja denarne, plačilne in kreditne posle. V našem navajanju je to Nova KBM.
 
 
 
 
 
Bankovec
Bankovec
 
 
Papirnati denar.
 
 
 
 
 
Denar
Denar
 
 
Splošno veljavno plačilno sredstvo in merilo vrednosti.
 
 
 
 
 
TRR
TRR
 
 
Transakcijski račun je vrsta osebnega računa.
 
 
 
 
 
Bank@Net
Bank@Net
 
 
Bančna storitev
Bančna storitev
 
 
Bančne storitve opravljajo samo banke in hranilnice in je ta dejavnost izključno v njihovi pristojnosti. Bančna storitev pomeni, da stranka položi v banki depozit,  iz vseh tako zbranih depozitov strank pa banka daje kredite za svoj račun, in opravlja storitve, za katere drug zakon določa, da jih smejo opravljati samo banke in hranilnice, ki za opravljanje teh storitev pridobijo dovoljenje Banke Slovenije.
 
 
 
 
 
Bank@Net
Bank@Net
 
 
Bank@Net je način opravljanja bančnih storitev Nove KBM preko interneta. Elektronsko bančništvo uporabniku ponuja hiter in varen način poslovanja z banko, saj lahko bančne storitve opravlja vedno in povsod, kjer ima na voljo računalnik z dostopom do interneta.
 
 
 
 
 
Uporabnik
Uporabnik
 
 
Uporabnik storitev Bank@Neta, TeleBanke, SMS sporočil, ... Uporabnik ni nujno imetnik računa.
 
 
 
 
 
Uporabniško ime
Uporabniško ime
 
 
Po naključju izbrano zaporedje znakov, ki ga določi banka in se ne spreminja.
 
 
 
 
 
Borzno posredništvo
Borzno posredništvo
 
 
Amortizacija vrednostnega papirja
Amortizacija vrednostnega papirja
 
 
Je postopek, ki se opravi, kadar je izgubljen ali uničen  vrednostni papir. Tedaj se ga razglasi za neveljavnega, se ga torej amortizira. Izdajatelj vrednostnega papirja mora dosedanjemu imetniku vrednostnega papirja na njegovo zahtevo in proti povrnitvi stroškov izročiti vse listine in mu dati vse informacije, ki jih imetnik potrebuje v amortizacijskem postopku.
 
 
 
 
 
Borza
Borza
 
 
Je institucija v kateri je organiziran trg vrednostnih papirjev ter v kateri člani borze kupujejo in prodajajo le-te pod pogoji, ki jih sprejema borza oziroma prostor, kjer se trguje z vrednostnimi papirji za določeno ceno, ki se v tem primeru imenuje tečaj.
 
 
 
 
 
Broker
Broker
 
 
Ali borzni posrednik je oseba, ki v imenu stranke kupuje oz. prodaja vrednostne papirje.
 
 
 
 
 
Delnica
Delnica
 
 
Vrednostni papir, ki izkazuje pravico do deleža pri glavnici in dobičku delniške družbe.
 
 
 
 
 
Delničar
Delničar
 
 
Lastnik delnic.
 
 
 
 
 
Vrednostni papir
Vrednostni papir
 
 
Je listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice, ki lahko postanejo tudi prenosljive.
 
 
 
 
 
Krediti
Krediti
 
 
Amortizacija kredita
Amortizacija kredita
 
 
Pomeni odplačevanje kredita. Zneske, s katerimi amortizira kredit, lahko dolžnik plačuje v obrokih ali anuitetah. Vsak obrok (anuiteta) je sestavljen iz obresti in razdolžnine.
 
 
 
 
 
Amortizacijski načrt
Amortizacijski načrt
 
 
Je načrt, v katerem  se za vsa bodoča obdobja pripravijo pregledi zneskov anuitet, obresti, razdolžnin in ostankov dolga po posameznih plačilih. Pri inflacijskih pogojih, ko je potrebna revalorizacija, je praktično nemogoče vnaprej izračunati amortizacijski načrt.
 
 
 
 
 
Anuiteta
Anuiteta
 
 
Letni ali polletni obrok za odplačevanje dolga in obresti.
 
 
 
 
 
Glavnica
Glavnica
 
 
Predstavlja znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Pri varčevanju, pa glavnica predstavlja znesek, ki ga varčujemo.
 
 
 
 
 
Kredit
Kredit
 
 
Je pravno razmerje med dolžnikom in upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku. Ni enako kot posojilo, posojilo je kupčija za kreditno razmerje.
 
 
 
 
 
Obrestna mera
Obrestna mera
 
 
Je mera za obrestovanje denarja, izražena v odstotkih. Pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 enot glavnice v določenem obdobju.
 
 
 
 
 
Poroštvo
Poroštvo
 
 
Je jamstvo za neko osebo. Ponavadi porok jamči, da bo dolžnik vrnil glavnico in pripadajoče obresti upniku. Temelj poroštva je pogodba, na podlagi katere se lahko ugovarja.
 
 
 
 
 
Investitorji
Investitorji
 
 
Bruto znesek/čisti znesek
Bruto znesek/čisti znesek
 
 
V zavarovalniški terminologiji pomenita pojma ‘bruto znesek’ in ‘čisti znesek’ vrednost pred oziroma po odštetju pozavarovanja. V naložbeni terminologiji se pojem ‘čisti znesek’ uporablja, če so ustrezni stroški (npr. amortizacija in izguba pri prodaji sredstva) že bili odšteti od vrednosti sredstva. 
 
 
 
 
Delež manjšinskih lastnikov v dobičkih
Delež manjšinskih lastnikov v dobičkih
 
 
Tisti delež čistih dobičkov v letu, ki ne pripadajo skupini, ampak osebam izven skupine, ki so lastniki deležev v odvisnih družbah. 
 
 
 
 
Dobiček na delnico (osnovni/popravljeni)
Dobiček na delnico (osnovni/popravljeni)
 
 
Kazalnik, ki se izračuna kot razmerje med konsolidiranim dobičkom (ali izgubo) v letu in povprečnim številom izdanih delnic. Za izračun popravljenega dobička na delnico se število delnic in dobiček (ali izguba) v letu prilagodita popravljalnemu učinku pravic za vpis delnic, ki so bile ali so še lahko uveljavljene. Pravice do vpisa delnic se pojavijo v zvezi z izdajami zamenljivih obveznic ali delniških opcij. 
 
 
 
 
Dobro ime
Dobro ime
 
 
Razlika med nabavno vrednostjo, plačano za pridobitev deleža družbe, in ustreznim deležem njenega čistega premoženja, izračunanega na podlagi poštene vrednosti vseh sredstev in obveznosti na dan prevzema.  
 
 
 
 
Družbe v skupini
Družbe v skupini
 
 
Obvladujoča družba v skupini in vse odvisne družbe, ki so vključene v konsolidacijo. Odvisne družbe so družbe, v katerih lahko obvladujoča družba v skladu s svojo kontrolno vlogo uveljavi prevladujoč vpliv pri oblikovanju njihovih poslovnih strategij. To je na primer možno uveljaviti takrat, ko obvladujoča družba neposredno ali posredno razpolaga z večino glasovalnih pravic, ko lahko imenuje ali razreši večino članov uprave ali enakovrednega upravljavskega organa, ali v primeru obstoja pogodbenih pravic o upravljanju družbe.  
 
 
 
 
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
 
 
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti vključujejo dolžniške vrednostne papirje, za katere družba izkaže namen in sposobnost posedovanja do njihove zapadlosti. Vrednotijo se po odplačni vrednosti. 
 
 
 
 
Finančna sredstva v posesti za trgovanje
Finančna sredstva v posesti za trgovanje
 
 
Finančna sredstva v posesti za trgovanje vključujejo dolžniške in lastniške vrednostne papirje ter izvedene finančne instrumente ki so pridobljeni izključno z namenom prodaje v kratkem času. V izkazu finančnega položaja so izkazana po pošteni vrednosti. 
 
 
 
 
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
 
 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, predstavljajo vrednostni papirji, ki niso bili kupljeni z namenom trgovanja in jih skupina namerava posedovati nedoločeno časovno obdobje. Sredstvo se lahko proda zaradi likvidnostnih potreb ali sprememb tržnih razmer. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so v izkazu finančnega položaja izkazana po pošteni vrednosti.

 
 
 
 
 
Izdani kapital in kapitalske rezerve
Izdani kapital in kapitalske rezerve
 
 
Ta postavka vključuje osnovni kapital, kapitalske rezerve (premijo), prejete ob izdaji delnic, in zneske, razporejene ob izvršitvi opcijskih pravic. 
 
 
 
 
Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov
 
 
Računovopdski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev. Ločen je na tri sklope denarnih tokov: denarni tokovi pri poslovanju, denarni tokovi pri naložbenju in denarni tokovi pri financiranju. 
 
 
 
 
Izpeljani finančni instrumenti
Izpeljani finančni instrumenti
 
 
Finančne pogodbe, katerih vrednost se giblje v odvisnosti od cene osnovnega instrumenta. Izpeljani finančni instrumenti se lahko razvrstijo glede na njihove osnovne instrumente (npr. obrestne mere, cene delnic, menjalni tečaji ali cene blaga). Pomembne vrste izpeljanih finančnih instrumentov so opcije, standardizirani terminski posli (futures), terminski posli (forwards) in zamenjave (swaps). 
 
 
 
 
Izpeljani finančni instrumenti na prostem trgu (OTC)
Izpeljani finančni instrumenti na prostem trgu (OTC)
 
 
Izpeljani finančni instrumenti, ki niso standardizirani in s katerimi se ne trguje na borzi, pač pa se trgovanje z njimi odvija neposredno med dvema strankama na prostem trgu. 
 
 
 
 
Kazalnik pokritosti
Kazalnik pokritosti
 
 
Predstavlja pokritost nedonosnih terjatev s celotnimi oslabitvami za posojila. 
 
 
 
 
Kazalnik stroškov v prihodkih
Kazalnik stroškov v prihodkih
 
 
Predstavlja razmerje med stroški poslovanja in prihodki iz poslovanja. 
 
 
 
 
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje
 
 
Tveganje, da ena pogodbena stranka ne bo izpolnila svojih obveznosti, zaradi česar bo nasprotna stranka utrpela finančno izgubo. 
 
 
 
 
Manjšinski deleži
Manj��inski deleži
 
 
Tisti deleži kapitala odvisnih družb, ki niso v lasti družb v skupini. 
 
 
 
 
MRS
MRS
 
 
Mednarodni računovodski standardi. 
 
 
 
 
MSRP
MSRP
 
 
Mednarodni standardi računovodskega poročanja. Od leta 2002 se oznaka MSRP uporablja za skupni okvir vseh standardov, ki jih sprejme Svet za mednarodne računovodske standarde. Za standarde, ki so že bili sprejeti, se bo še naprej uporabljal naziv Mednarodni računovodski standardi (MRS). 
 
 
 
 
Obračunane/prejete premije
Obračunane/prejete premije
 
 
Obračunane premije so vsi prihodki iz premij v določenem letu. Prejete premije predstavljajo tisti del obračunanih premij, na podlagi katerih je bilo v določenem letu  zagotovljeno zavarovalno kritje. V primeru produktov življenjskega zavarovanja, pri katerih nosi zavarovanec naložbeno tveganje (npr. spremenljiva renta), se samo del premije, ki je namenjen za kritje zavarovanega tveganja in vključenih stroškov, obravnava kot premijski dohodek. 
 
 
 
 
Odložene terjatve/obveznosti za davek
Odložene terjatve/obveznosti za davek
 
 
Izračun odloženega davka temelji na začasni razliki med knjigovodsko vrednostjo sredstev ali obveznosti iz objavljenega izkaza finančnega položaja in njihovo davčno osnovo, in na razlikah, ki izhajajo iz uporabe enotnih politik vrednotenja za namene konsolidacije.  
 
 
 
 
Okvir MSRP
Okvir MSRP
 
 
Okvir Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki določa osnovni koncept za pripravo in predstavljanje finančnih izkazov za zunanje uporabnike. 
 
 
 
 
Opcije
Opcije
 
 
Izpeljani finančni instrumenti, pri katerih ima lastnik pravico - vendar ne obveznost - kupiti (nakupna opcija oz. ‘call option’) ali prodati (prodajna opcija oz. ‘put option’) osnovni finančni instrument po vnaprej določeni ceni na določen dan v prihodnosti. Izdajatelj opcije je po drugi strani dolžan prenesti ali kupiti sredstvo oz. instrument, za kar dobi od kupca opcije plačano premijo. 
 
 
 
 
Podrejene obveznosti
Podrejene obveznosti
 
 
Obveznosti, ki se v primeru likvidacije ali stečaja družbe ne poravnajo, dokler niso poravnane vse ostale obveznosti. 
 
 
 
 
Poročanje po segmentih
Poročanje po segmentih
 
 
Informacije o poslovnem izidu, sredstvih in obveznostih so predstavljene po segmentih poročanja (bančništvo, upravljanje skladov, lizing, nepremičninska dejavnost). 
 
 
 
 
Poštena vrednost
Poštena vrednost
 
 
Znesek za katerega se lahko določeno sredstvo zamenja med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta medsebojno neodvisni in enakopravni.  
 
 
 
 
Pozavarovanje
Pozavarovanje
 
 
O pozavarovanju govorimo, ko zavarovalec prenese del prevzetega tveganja na drugega zavarovalca. 
 
 
 
 
Pridružene družbe
Pridružene družbe
 
 
Družbe, razen odvisnih družb in skupnih podvigov, v katerih ima skupina pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in poslovne usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če ima skupina v drugi družbi od 20 do 50 odstotkov glasovalnih pravic. 
 
 
 
 
Prihodek iz finančnih sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (čisti znesek)
Prihodek iz finančnih sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (čisti znesek)
 
 
Prihodek iz finančnih sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (čisti znesek) vključuje vse realizirane in nerealizirane dobičke in izgube iz finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida in finančnih obveznosti po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. Poleg tega vključuje tudi provizije in vse obresti ali dividende iz trgovalnih aktivnosti, kot tudi stroške refinanciranja. 
 
 
 
 
Skupna vlaganja
Skupna vlaganja
 
 
Družba, ki jo skupaj obvladujejo ena družba v skupini in ena ali več družb, ki niso vključene v skupino. Obseg skupnega upravljavskega nadzora je večji kot pri pomembnem vplivu, ki se uveljavlja pri pridruženih družbah, in manjši kot pri nadzoru nad odvisnimi družbami. 
 
 
 
 
Sredstva v posesti za prodajo
Sredstva v posesti za prodajo
 
 
Sredstva v posesti za prodajo so sredstva, ki jih družba več ne uporablja v poslovne namene in so namenjena prodaji,,vrednotijo se po nižji vrednosti izmed knjigovodske vrednosti in poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. 
 
 
 
 
Sredstva v upravljanju
Sredstva v upravljanju
 
 

Skupni znesek vseh naložb, vrednotenih po trenutni tržni ceni, ki jih skupina upravlja s potrebno skrbnostjo in ciljem obdržati ali izboljšati njihovo donosnost. Poleg lastnih naložb skupine vključujejo tudi naložbe, ki jih skupina upravlja za tretje osebe.Skupni znesek vseh naložb, vrednotenih po trenutni tržni ceni, ki jih skupina upravlja s potrebno skrbnostjo in ciljem obdržati ali izboljšati njihovo donosnost. Poleg lastnih naložb skupine vključujejo tudi naložbe, ki jih skupina upravlja za tretje osebe.

 
 
 
 
 
Standardizirane terminske pogodbe (futures)
Standardizirane terminske pogodbe (futures)
 
 
Standardizirane pogodbe za izročitev na določen dan v prihodnosti, s katerimi se trguje na borzah. V praksi se namesto dejanske izročitve instrumenta na določen dan v prihodnosti običajno plača samo razlika med tržno vrednostjo in izvršilno ceno.  
 
 
 
 
Stroškovna stopnja
Stroškovna stopnja
 
 
Predstavlja razmerje med stroški nabave (prevzema) in operativnimi stroški (čisti znesek) ter realizirano premijo (čisti znesek). 
 
 
 
 
Terminske pogodbe (forwards)
Terminske pogodbe (forwards)
 
 
Stranki v takšnem poslu se strinjata, da bosta neko sredstvo oz. instrument prodali ali kupili na določen dan v prihodnosti. Cena instrumenta, ki je predmet kupoprodaje, se določi ob sklenitvi posla. 
 
 
 
 
Tržna vrednost
Tržna vrednost
 
 
Znesek, ki ga je mogoče dobiti pri prodaji naložbe na delujočem trgu. 
 
 
 
 
Začasna prodaja in povratna prodaja
Začasna prodaja in povratna prodaja
 
 
Začasna prodaja (t.i. repo) vključuje prodajo vrednostnih papirjev stranki, ob hkratni sklenitvi sporazuma o ponovnem nakupu istih vrednostnih papirjev na določen dan v prihodnosti po dogovorjeni ceni. Povratna prodaja (t.i obratni repo) vključuje nakup vrednostnih papirjev, ob hkratni obveznosti prodaje istih vrednostnih papirjev na določen dan v prihodnosti po dogovorjeni ceni.  
 
 
 
 
Zamenjave (swaps)
Zamenjave (swaps)
 
 
Sporazum med dvema strankama o zamenjavi denarnih tokov v določenem časovnem obdobju. Pomembni primeri zamenjav so valutne zamenjave (pri katerih pride do zamenjave denarnih tokov in glavnice v različnih valutah) in obrestne zamenjave (pri katerih se stranki navadno odločita zamenjati plačila po fiksni obresti meri s plačili po spremenljivi obrestni meri v isti valuti). 
 
 
 
 
Zavarovanje pred tveganji (hedging)
Zavarovanje pred tveganji (hedging)
 
 
Uporaba posebnih finančnih pogodb, predvsem so to izpeljani finančni instrumenti, namenjenih zmanjšanju izgub, ki lahko nastanejo zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer ali cen. 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja