Nova KBM

Skupina Nove KBM v zadnje četrtletje 2011 vstopa z dovolj kapitala | NKBM

Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra 2011. Dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 63,7 milijona evrov.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v zadnje četrtletje 2011 vstopa z dovolj kapitala

29 november 2011
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra 2011. Dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 63,7 milijona evrov.
 

Dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 63,7 milijona evrov. V obdobju od januarja do septembra 2011 je  skupina poslovala s čisto izgubo v višini 4,4 milijona evrov. K izgubi so največ prispevale višje rezervacije in oslabitve, nižji drugi čisti poslovni dobički, nižje čiste obresti, izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ter nižji pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih družb.


Bilančna vsota Skupine Nove KBM je konec meseca septembra znašala 5.857 milijona evrov in je malenkost nižja od lanskoletne. Kapitalska ustreznost je dne 30. 9. 2011 znašala 12,8 odstotkov, kar je več kot v enakem obdobju lani. Nivo celotnega kapitala se je v primerjavi s 455,8 milijoni evrov iz lanskega septembra povečal in znaša 525 milijona evrov. Donos na kapital Skupine Nove KBM pred obdavčitvijo je ob koncu septembra negativen in je znašal -1,66 odstotka.


Pozitivno bilanco beleži Nova KBM, saj je dobiček iz rednega poslovanja banke v obdobju od januarja do septembra letos znašal 7,3 milijona evrov, čisti poslovni izid Nove KBM pa je v istem obdobju znašal 6,2 milijona evrov. Bilančna vsota banke je konec meseca septembra znašala 4.780,0 milijona evrov.


»Skupina Nove KBM je v prvem devetmesečju poslovala z izgubo, vendar smo zaradi strateških odločitev v preteklosti ostali stabilna banka. Skupina še naprej ostaja zvesta smernicam ter usmeritvam iz strategije. Na izvedbeni ravni to pomeni, da bomo načrte uresničevali toliko, kolikor nam bodo dopuščale okoliščine na globalnih gospodarskih trgih in v slovenskem gospodarstvu. Trudili se bomo, da bo banka še naprej ostala trden partner slovenskim podjetjem pri uresničevanju dobrih idej in smotrnih investicij« je o načrtih do konca letošnjega leta dejal predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič.