Nova KBM
 

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – junij 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – junij 2015

31 julij 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM je v obdobju 1.1. – 30.6.2015 izkazala dobiček ter nadaljevala s prestrukturiranjem Skupine Nove KBM in z uresničevanjem zavez, danih Evropski komisiji.

Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je v obdobju 1.1.– 30.6.2015 znašal 33,4 mio €. Banka je v prvi polovici leta 2015 realizirala dobiček iz rednega poslovanja v višini 25,9 mio €, medtem ko je čisti dobiček v enakem obdobju znašal 22,5 mio €.

V prvih šestih mesecih je banka realizirala 67,6 mio € finančnih in poslovnih prihodkov in odhodkov. Čiste obresti so v omenjenem obdobju dosegle 40,4 mio €, čiste opravnine so znašale 20,2 mio €, ostali neobrestni prihodki pa 7,0 mio €.

Nova KBM je v prvi polovici leta 2015 imela 34,3 mio € operativnih stroškov, kar je za
3,3 % manj kot v enakem obdobju lani. Zniževanje stroškov je skladno z izpolnjevanjem zahtev Evropske komisije.

V prvi polovici leta 2015 je banka oblikovala 7,4 mio € neto rezervacij in oslabitev.

Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je v prvi polovici leta znašala 2,29 %.

Bilančna vsota banke je konec junija 2015 znašala 3.540,0 mio €. V prvi polovici leta 2015 se je bilančna vsota znižala za 68,2 mio € oziroma za 1,9 %, kar je v skladu z zahtevami iz zavez, danih Evropski komisiji.

Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, se je v prvi polovici leta znižalo za
60,0 mio € in je na dan 30.6.2015 znašalo 1.533,3 mio €. Čeprav banka zaradi mase poplačil/vračil beleži padec kreditov, pa je v zadnjih mesecih v primerjavi s povprečjem leta opazna povečana aktivnost pri sklepanju novih poslov tako na področju poslovanja s prebivalstvom, kot tudi na področju poslovanja s pravnimi osebami.

Konec junija 2015 so dolgovi do strank, ki niso banke, znašali 2.471,7 mio € in so glede na konec leta 2014 porasli za 5,6 mio €.

Kapital banke je konec junija dosegel 591,7 mio € in je bil v primerjavi s koncem leta 2014 višji za 11,4 mio €, kar je odraz čistega dobička banke v prvi polovici leta 2015 in spremembe tržnih cen vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala.

V skladu z Načrtom prestrukturiranja Skupina Nove KBM v letu 2015 nadaljuje z izvajanjem zavez, danih Evropski komisiji. Skupina Nove KBM se postopoma osredotoča na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti dezinvestiranja oziroma prodaje nestrateškega premoženja.

V letu 2015 je predvidena uresničitev glavnine nalog, povezanih s konsolidacijo Skupine Nove KBM. V prvi polovici leta 2015 se je pričela evalvacija možnih scenarijev integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM. Adria Bank je 23.3.2015 vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti. V juniju 2015 je bila izvedena skupščina Adrie Abwicklungs GmbH, ki je sprejela odločitev o pričetku likvidacije družbe. V aprilu 2015 je skupščina sprejela sklep o likvidaciji KBM Leasing Hrvatska.

Nova KBM je z namenom zniževanja stopnje nedonosnih terjatev sprejela strategijo upravljanja slabih naložb in skoncentrirala upravljanje tveganih terjatev in naložb na enem mestu. To bo omogočalo učinkovito in pravočasno prestrukturiranje nedonosnih terjatev in pospešitev izterjave ter/in prodaje nedonosnih terjatev. Banka bo v letošnjem letu v celoti začela uporabljati sistem zgodnjega opozarjanja na finančne težave dolžnikov (Early Warning System – EWS), ki ji bo omogočal pravočasno zaznavanje povečanega kreditnega tveganja.
 
To sporočilo bo objavljeno na spletni strani banke (www.nkbm.si) od 31.7.2015 naprej.
 
Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 21.7.2015