Nova KBM
 

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – september 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – september 2015

30 oktober 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM je v obdobju 1.1.–30.9.2015 izkazala dobiček ter nadaljevala s prestrukturiranjem Skupine Nove KBM in z uresničevanjem zavez, danih Evropski komisiji.

Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je v obdobju 1.1.–30.9.2015 znašal 46,2 mio €. Banka je v prvih devetih mesecih leta 2015 realizirala dobiček iz rednega poslovanja v višini 36,1 mio €, medtem ko je čisti dobiček v enakem obdobju znašal 28,1 mio €. V prvih devetih mesecih je banka realizirala 97,8 mio € finančnih in poslovnih prihodkov in odhodkov. Čiste obresti so v omenjenem obdobju dosegle 59,5 mio €, čiste opravnine so znašale 30,2 mio €, ostali neobrestni prihodki pa 8,1 mio €.

Nova KBM je v prvih treh četrtletjih leta 2015 imela 51,6 mio € operativnih stroškov, kar je za 3,8 % manj kot v enakem obdobju lani. Zniževanje stroškov je skladno z izpolnjevanjem zahtev Evropske komisije.V prvih devetih mesecih 2015 je banka oblikovala 10,1 mio € neto rezervacij in oslabitev.Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je za omenjeno obdobje znašala 2,24 %.

Bilančna vsota banke je konec septembra 2015 znašala 3.506,2 mio €. V prvih devetih mesecih 2015 se je bilančna vsota znižala za 102,0 mio € oziroma za 2,8 %, kar je v skladu z zahtevami iz zavez, danih Evropski komisiji.

Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, se je v prvih devetih mesecih znižalo za 56,0 mio € in je na dan 30.9.2015 znašalo 1.537,3 mio €. Čeprav banka zaradi mase poplačil/vračil beleži padec kreditov, pa je v zadnjih mesecih v primerjavi s povprečjem leta opazna povečana aktivnost pri sklepanju novih poslov. Konec septembra 2015 so dolgovi do strank, ki niso banke, znašali 2.443,7 mio € in so se glede na konec leta 2014 znižali za 22,4 mio €.

Kapital banke je konec septembra dosegel 601,5 mio € in je bil v primerjavi s koncem leta 2014 višji za 21,1 mio €, kar je odraz čistega dobička banke v prvih devetih mesecih leta 2015 in spremembe tržnih cen vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala.

V skladu z Načrtom prestrukturiranja Skupina Nove KBM v letu 2015 nadaljuje z izvajanjem zavez, danih Evropski komisiji. Skupina Nove KBM se postopoma osredotoča na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti dezinvestiranja oziroma prodaje nestrateškega premoženja.

V letu 2015 je predvidena uresničitev glavnine nalog, povezanih s konsolidacijo Skupine Nove KBM. V prvih devetih mesecih 2015 se je pričela evalvacija možnih scenarijev integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM. Adria Bank je 23.3.2015 vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti. V aprilu 2015 je skupščina KBM Leasing Hrvatska sprejela sklep o likvidaciji družbe. V juniju 2015 je bila izvedena skupščina Adrie Abwicklungs GmbH, ki je sprejela odločitev o pričetku likvidacije družbe. Družbi KBM Leasing in Gorica Leasing sta v postopku likvidacije. Prodajni postopek KBM Banke je tudi že v teku.

Nova KBM je z namenom zniževanja stopnje nedonosnih terjatev sprejela strategijo upravljanja slabih naložb in skoncentrirala upravljanje tveganih terjatev in naložb na enem mestu. To bo omogočalo učinkovito in pravočasno prestrukturiranje nedonosnih terjatev in pospešitev izterjave ter/in prodaje nedonosnih terjatev. Banka bo v letošnjem letu v celoti začela uporabljati sistem zgodnjega opozarjanja na finančne težave dolžnikov (Early Warning System – EWS), ki ji bo omogočal pravočasno zaznavanje povečanega kreditnega tveganja.