Nova KBM
 

Prva informacija o nerevidiranih rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – december 2014 in povzetek Finančnega plana Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Prva informacija o nerevidiranih rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – december 2014 in povzetek Finančnega plana Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za 2015

28 januar 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Po prvih nerevidiranih podatkih je Nova KBM v obdobju januar – december 2014 ustvarila za 35,9 mio € čistega dobička iz rednega poslovanja. Čiste obresti so v tem obdobju dosegle 93,6 mio €, kar je za dobro polovico več kot v predhodnem letu. Čiste opravnine so znašale 42,1 mio € in so bile na nivoju iz leta 2013. Drugih neobrestnih prihodkov je v 2014 bilo za 15,5 mio €. Administrativni stroški z amortizacijo so v letu 2014 znašali 74,0 mio €, kar je za dobrih 10 % manj kot v predhodnem letu. Nova KBM je imela v letu 2014 za 46,4 mio € neto oslabitev in rezervacij, kar je občutno manj kot v predhodnem letu, ko jih je imela za 703,0 mio €.

Na povečanje čistih obresti v primerjavi s predhodnim letom so vplivali za 49,4 % nižji odhodki za obresti in le za 6,3 % nižji prihodki iz obresti. Nižji odhodki za obresti so predvsem posledica konverzije depozitov države v kapital Nove KBM in odpisa njenih podrejenih obveznosti v decembru 2013. Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je bila v 2014 enaka 2,48 %, leto prej pa je bila 1,44 %.

Banka je s čistimi opravninami pokrila 56,9 % administrativnih stroškov z amortizacijo, ki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 10 %. Znižanje se nanaša tako na stroške materiala in storitev kot na stroške dela. Slednji so bili nižji za 11,1 %. Znižanje stroškov je  bilo skladno z izpolnjevanjem zahtev Načrta prestrukturiranja Skupine Nove KBM. Število zaposlenih se je od 31.12.2013 do 31.12.2014 znižalo za 77 na 1.124 delavcev.
Bilančna vsota Nove KBM je konec 2014 dosegla 3.608,2 mio €. V letu 2014 se je bilančna vsota znižala za 301,8 mio € oziroma za 7,7 %. Na znižanje je vplivalo predvsem poplačilo finančnih obveznosti do bank, vključno s centralno banko, medtem ko se je stanje dolgov do strank, ki niso banke, v letu 2014 povečalo.

Banka je v letih 2013 in 2014 opravila veliko aktivnosti za izboljšanje kakovosti portfelja. Potem ko je na DUTB prenesla glavnino slabih terjatev, je še okrepila upravljanje s slabimi terjatvami, ki so ostale v banki, in upravljanje s tveganji. Pozitivni poslovni rezultati kažejo, da je Nova KBM izbrala primerne ukrepe za doseganje ključnih ciljev načrta prestrukturiranja: ponovno uspešnega in dobičkonosnega poslovanja tako banke kot Skupine.

Načrt prestrukturiranja Skupina Nove KBM uresničuje skladno z zavezami, danimi Evropski komisiji. Skupina Nove KBM se postopoma osredotoča na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti dezinvestiranja oziroma prodaje nestrateškega premoženja, delne integracije PBS, prestrukturiranja lizinških družb, postopek likvidacije KBM Fineka pa je končan.

V skladu z Načrtom prestrukturiranja bo Skupina Nove KBM delovala tudi v 2015. Do konca leta je predvidena uresničitev glavnine nalog, povezanih s konsolidacijo Skupine: Adria Bank bo v letu 2015 predvidoma vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti, predvidena pa sta tudi zaključek likvidacije KBM Leasing in Gorica Leasing ter prenos njunih sredstev na Novo KBM.

Skupina Nove KBM načrtuje, da bo bilančna vsota na dan 31.12.2015 znašala 4.308 mio €. Zmanjšanje bilančne vsote v primerjavi s preteklim letom bo predvsem posledica razdolževanja pri bankah. V letu 2015 načrtuje Skupina 28 mio € čistega dobička. Večino prihodkov bo imela iz čistih obresti v višini 118 mio € in čistih opravnin v višini 59 mio €. Načrtovana obrestna marža, izražena kot razmerje med čistimi obrestmi in povprečno aktivo, bo v letu 2015 znašala 2,72 %. V letu 2015 bo Skupina nadaljevala zniževanje administrativnih stroškov z amortizacijo; ti bodo znašali približno 103 mio €. Skupina v letu 2015 pričakuje za 45 mio €  neto oslabitev in rezervacij .

Zmanjšanje bilančne vsote načrtuje tudi obvladujoča banka, Nova KBM. Stanje bilančne vsote je konec leta 2015 načrtovano v višini 3.536 mio €. Na zmanjšanje bodo vplivali predvsem razdolževanje pri bankah, zapadanje izdanih potrdil o vlogah ter znižanje dolgoročnih naložb v kapital odvisnih in pridruženih družb.
Čiste obresti Nove KBM bodo predvidoma znašale 93 mio €. Zaradi nižjih povprečnih obrestnih mer se pričakuje zniževanje tako prihodkov iz obresti kot odhodkov za obresti. Načrtovana obrestna marža  bo v letu 2015 znašala 2,62 %. V skladu s finančnim planom bodo čiste opravnine (provizije) predvidoma znašale 43 mio €, kar je približno na nivoju preteklega leta.

V letu 2015 bo Nova KBM nadaljevala zniževanje svojih administrativnih stroškov z amortizacijo; ti bodo predvidoma znašali približno 72 mio €. Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) bo 51,56 %. Neto oslabitve in rezervacije bodo v letu 2015 znatno nižje kot v letu 2014 in bodo znašale približno 30 mio €.

Nova KBM načrtuje, da bo poslovno leto 2015 sklenila s 35 mio € čistega dobička.